Версия за печат

00360-2014-0019

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

УМБАЛ "Александровска" ЕАД, ул."Св.Георги Софийски" №1, За: Зоя Катерска - началник "Обществени поръчки", Р България 1431, София, Тел.: 02 9230579, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.alexandrovska.com.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Доставка на медицински изделия - кардиологични и ангиографски консумативи" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Клиника по кардиология/болнична аптека на УМБАЛ "Александровска" ЕАД - ул."Св. Г.Софийски" №1
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Поръчката включва доставка на медицински изделия - кардиологични и ангиографски консумативи по две обособени позиции: Обособена позиция 1 – Инвазивна кардиология и обособена позиция 2 - Eлектрокардиостимулатори в УМБАЛ “Александровска” ЕАД съгласно посочените в "Предмет на поръчката и техническа спецификация" (Приложение № 1 от конкурсната документация) видове и количества. Доставките се извършват след периодични заявки от страна на Възложителя, според нуждите му, за срок от 12 /дванадесет/ месеца.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000, 33141200, 33141230, 33182210

Описание:

Медицински консумативи
Катетри
Дилататор
Пейсмейкъри

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
16868977.23 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 039 - 064102 от 25.02.2014 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 168 - 298820 от 03.09.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 1187 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: 1 Доставка на медицински изделия – кардиологични и ангиографски консумативи
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„МАКМЕД” ООД и ЕИК: 200459233, ж.к. „Модерно предградие”, ул. „Адам Мицкевич” № 4В, Р България 1360, София, Тел.: 02 9894249, Факс: 02 9894249

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 3204 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1188 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: 2 Доставка на медицински изделия – кардиологични и ангиографски консумативи
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ” ООД и ЕИК: 831426123, ул.”13-ти март” №11, ет.1, Р България 1142, София, Тел.: 02 9814737, Факс: 02 9633087

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 48060 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1189 / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: 3 Доставка на медицински изделия – кардиологични и ангиографски консумативи
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ПРОХЕЛТ” ЕООД и ЕИК: 831544869, бул.”Прага” № 40, Р България 1606, София, Тел.: 02 8650081, Факс: 02 8658154

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1016530 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1190 / Обособена позиция №: 4 / Заглавие на обособената позиция: 4 Доставка на медицински изделия – кардиологични и ангиографски консумативи
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„МАРИМПЕКС -7” ЕООД и ЕИК: 130489377, бул.„Цар Борис ІІІ” № 54, Р България 1612, София, Тел.: 02 9532561, Факс: 02 9525821

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1210710 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1191 / Обособена позиция №: 5 / Заглавие на обособената позиция: 5 Доставка на медицински изделия – кардиологични и ангиографски консумативи
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ИНТЕРАГРО-90” ЕООД и ЕИК: 175265750, бул.”Ал. Стамболийски” № 190, бл.55, вх.Б, ап.34, Р България 1309, София, Тел.: 02 8548147, Факс: 02 8548147

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 317458 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1192 / Обособена позиция №: 6 / Заглавие на обособената позиция: 6 Доставка на медицински изделия – кардиологични и ангиографски консумативи
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„МЕДИКЪЛ БРИДЖ” ООД и ЕИК: 202349814, ж.к. Лозенец, ул. „Златовръх” №13, вх. 1, ет.4, ап.4, Р България 1164, София, Тел.: 02 8504118, Факс: 02 8504118

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 93840 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1193 / Обособена позиция №: 7 / Заглавие на обособената позиция: 7 Доставка на медицински изделия – кардиологични и ангиографски консумативи
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ПРОФИМЕДИКА” ЕООД и ЕИК: 130266641, ж.к. „Стрелбище”, бл.35А, вх.А, ет.7, ап.19, Р България 1404, София, Тел.: 0888 713486, Факс: 02 8597411

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 505320 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1194 / Обособена позиция №: 8 / Заглавие на обособената позиция: 8 Доставка на медицински изделия – кардиологични и ангиографски консумативи
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ЕКОС МЕДИКА” ООД и ЕИК: 831029075, ж.к. Павлово, ул.„Голям Братан” № 8, Р България 1618, София, Тел.: 02 4914088, Факс: 02 4914087

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1838357.2 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1195 / Обособена позиция №: 9 / Заглавие на обособената позиция: 9 Доставка на медицински изделия – кардиологични и ангиографски консумативи
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и ЕИК: 103267194, ул.„Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А”, ет.12, Р България 1756, София, Тел.: 02 8133660, Факс: 02 8133666

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 825198.43 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1196 / Обособена позиция №: 10 / Заглавие на обособената позиция: 10 Доставка на медицински изделия – кардиологични и ангиографски консумативи
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД и ЕИК: 175016820, ж.к. „Младост 2”, бул. „Андрей Ляпчев” № 66, Р България 1799, София, Тел.: 02 8076740, Факс: 02 9743083

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 232530 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1197 / Обособена позиция №: 11 / Заглавие на обособената позиция: 11 Доставка на медицински изделия – кардиологични и ангиографски консумативи
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ФАРМТЕКС МЕДИКЪЛ” ЕООД и ЕИК:131504056, ул. „Луи Леже” №10, Р България 1000, София, Тел.: 02 9870252, Факс: 02 9870252

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 191440 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1198 / Обособена позиция №: 12 / Заглавие на обособената позиция: 12 Доставка на медицински изделия – кардиологични и ангиографски консумативи
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„МЕДИМАГ–МС” ООД и ЕИК: 130871925, кв. „Манастирски ливади - Изток”, ул. „Димитър Сагаев” № 19, Р България 1404, София, Тел.: 02 9582180, Факс: 02 9582181

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1001590 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1199 / Обособена позиция №: 13 / Заглавие на обособената позиция: 13 Доставка на медицински изделия – кардиологични и ангиографски консумативи
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„МЕДИХЕЛП” ЕООД и ЕИК: 175293664, ул. „Добротич” № 329А, ет.1, Р България 1330, София, Тел.: 02 8105953, Факс: 02 8105958

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 2576300 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1200 / Обособена позиция №: 14 / Заглавие на обособената позиция: 14 Доставка на медицински изделия – кардиологични и ангиографски консумативи
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„РСР” ЕООД и ЕИК: 121706547, ул.”Виктор Григорович” № 3, вх.1, партер, ап.1, Р България 1606, София, Тел.: 02 9515976, Факс: 02 9515932

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1569525.5 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1201 / Обособена позиция №: 15 / Заглавие на обособената позиция: 15 Доставка на медицински изделия – кардиологични и ангиографски консумативи
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„БУЛМЕД 2000” ЕООД и ЕИК:121268853, кв. „Бели брези”, ул. „Хайдушка гора” № 59-61, Р България 1680, София, Тел.: 02 9580481, Факс: 02 9580192

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1095986.1 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1202 / Обособена позиция №: 16 / Заглавие на обособената позиция: 16 Доставка на медицински изделия – кардиологични и ангиографски консумативи
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„АПЕКС МЕДИКА” ООД и ЕИК: 202555725, ж.к. Красно село, Борово бл. 214, вх. В, ет.2, ап. 40, Р България 1600, София, Тел.: 0886 755355

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 426000 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1219 / Обособена позиция №: 17 / Заглавие на обособената позиция: 17 Доставка на медицински изделия – кардиологични и ангиографски консумативи
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„БИОИАСИС” АД и ЕИК: 175344799, ул. „Ралевица” № 70, ап. 1А, Р България 1618, София, Тел.: 02 4807788, Факс: 02 9207667

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 108000 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1220 / Обособена позиция №: 18 / Заглавие на обособената позиция: 18 Доставка на медицински изделия – кардиологични и ангиографски консумативи
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„НОВИМЕД” ООД и ЕИК: 130551238, ж.к. „Манастирски ливади - Б”, Сграда на Евроцентър, бл. 65, ет.2, Р България 1404, София, Тел.: 02 4219069, Факс: 02 8548144

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1249900 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1223 / Обособена позиция №: 19 / Заглавие на обособената позиция: 19 "Доставка на медицински изделия - кардиологични и ангиографски консумативи" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ВЕГА МЕДИКАЛ” ООД и ЕИК: 201090465, бул. „Симеоновско шосе” № 93Б, вх. Б, ет. 3, Р България 1700, София, Тел.: 02 9714008, Факс: 02 9712085

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 2137520 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1232 / Обособена позиция №: 20 / Заглавие на обособената позиция: 20 Доставка на медицински изделия – кардиологични и ангиографски консумативи
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ” ЕООД и ЕИК: 175327789, ул. „Блага Димитрова” №37, вх.1, ет.1, ап.1, Р България 1505, София, Тел.: 02 9434877, Факс: 02 9434855

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 204508 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1233 / Обособена позиция №: 21 / Заглавие на обособената позиция: 21 Доставка на медицински изделия – кардиологични и ангиографски консумативи
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕДИКЪЛ ОПТИКС” ЕООД и ЕИК: 131131034, ул. „Райко Алексиев” № 24, ет.1, Р България 1113, София, Тел.: 02 8706553, Факс: 02 8708026

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 217000 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.12.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „МАКМЕД” ООД, ЕИК: 200459233; 2. „ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК: 831426123; 3. „ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД, ЕИК:130928543; 4. „ПРОХЕЛТ” ЕООД, ЕИК: 831544869; 5. „МАРИМПЕКС -7” ЕООД, ЕИК: 130489377; 6. „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕДИКЪЛ ОПТИКС” ЕООД, ЕИК: 131131034; 7. „БИОИАСИС” АД, ЕИК: 175344799; 8. „ИНТЕРАГРО-90” ЕООД, ЕИК: 175265750; 9. „МЕДИКЪЛ БРИДЖ” ООД, ЕИК: 202349814; 10. „ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК: 175327789; 11. „ПРОФИМЕДИКА” ЕООД, ЕИК: 130266641; 12. „АПЕКС МЕДИКА” ООД, ЕИК: 202555725; 13. „ВЕГА МЕДИКАЛ” ООД, ЕИК: 201090465; 14. „ЕКОС МЕДИКА” ООД, ЕИК: 831029075; 15. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, ЕИК: 103267194; 16. „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД, ЕИК: 175016820; 17. „ФАРМТЕКС МЕДИКЪЛ” ЕООД, ЕИК:131504056; 18. „МЕДИМАГ–МС” ООД, ЕИК: 130871925; 19. „МЕДИХЕЛП” ЕООД, ЕИК: 175293664; 20. „НОВИМЕД” ООД, ЕИК: 130551238; 21. „РСР” ЕООД, ЕИК: 121706547; 22. „БУЛМЕД 2000” ЕООД, ЕИК:121268853.