Версия за печат

00044-2014-0050

BG-София: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695089

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. Македония 3, За: Йордан Кънчев, България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: y.kanchev@api.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.api.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/otkriti-proceduri-2014-g.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на РПМ

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен
Код NUTS: BG311, BG312, BG313, BG314, BG315
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Изпълнението на общ. поръчка включва следните дейности: 1.Превантивно поддържане–включва следните основните видове дейности:затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на настилката;полагане на повърхностни обработки в/у трошенокаменни и асф. настилки;полагане на нов износващ пласт;стабилизиране на банкети (по механичен или химичен способ);укрепване на откоси (биологично, с готови стоманобет. елементи, със стоманена мрежа, с геотекстилни материали и др.);провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на пътните съоръжения;провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на пътните принадлежности (пътни знаци, огран. системи, парапети, предпазни мрежи, осветителни инсталации и др.); ремонтни и възстановителни работи по конструкцията на пътните съор-я. 2.Текущо поддържане–включва следните основните видове дейности:почистване на малки свлачища, срутища и наноси;окосяване, подравняване, профилиране и оформяне на банкети;окосяване на откоси, ограничителни и разделителни ивици, площадки за отдих и др. тревни площи;запълване и укрепване на откоси на отделни места;почистване и/или възстановяване на берми, "джоб" стени и др. укрепващи съоръжения;почистване и отстраняване на отделни малки повреди по пътното платно;почистване и/или възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения–окопи, регули, улеи и дренажи в отделни участъци;почистване на пътното платно и ремонт на отделни разрушения–дупки, пукнатини, обрушени ръбове и др.;отстраняване на отделни деформации–вълни, коловози и др. неравности;ремонт и запълване на фуги на пътни съор-я;почистване на водостоци, мостове и техните отвори от кал, лед, наносни материали и др.;боядисване на стом. конструкции на мостове, парапети, огран. системи, елементи на пътни знаци и др.;възстановяване на хоризонт. маркировка;поставяне на нови или подмяна на отделни повредени пътни знаци, предпазни огради и направляващи стълбчета, както и поставяне на допълнителни при необходимост;почистване и отстраняване на отделни повреди по крайпътните площадки, чешми, паметници, беседки и др. обекти на крайпътното обзавеждане;поддържане на крайпътните насаждения–окопаване, пръскане, оформяне на короните, варосване и др., както и подмяна на отделни повредени и изсъхнали насаждения с нови;поддържане, почистване и отстраняване на отделни малки повреди по сградите и съоръженията на пътните служби и др. 3.Зимно поддържане (ЗП)-видът и обемът на работите се определят в зависимост от приетото за даден път ниво на ЗП, включва следните основните видове дейности:подготвителни работи: изготвяне на оперативни планове за ЗП, технически прегледи на заявените за използване машини и съор-я, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необх. материали и др.;снегозащита на пътищата: изграждане, поддържане и поставяне на снегозащитни устройства–постоянни (крайпътни зелени пояси, земни диги и др.), временни (огради от преносими инвентарни щитове), както и окосяване на тревни площи, изсичане на храсти, отстраняване на материали и др. предмети в обхвата на пътя, които могат да способстват за образуването на снегонавявания;снегочистене (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на съответните степен и ниво на ЗП, разчистване на преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове;обезопасяване на пътищата против хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химически вещества. 4.Ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации-извършват се аварийно-възстановителни работи, целящи незабавно възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации (свлачищни явления, срутвания, изравяния, разрушения на мостови съоръжения, лавини и др.).

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45233139, 45233142

Описание:

Работи по поддържане на национални пътища
Работи по ремонт на пътища

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Показател за техническа оценка - П1; тежест: 50
Критерий: Показател за предложените от участника единични цени за изпълнение на дейностите по поддържане, предмет на обществената поръчка - П2; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 118 - 208730 от 21.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: РД-38-14 / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: "ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА" - ОП3 - Област Монтана
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Сдружение ПМВ 2014, ЕИК 176790637, ул. Бесарабия 114, България 1517, София, Тел.: 02 9452996

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.12.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Сдружение ПМВ 2014 - с членове ПСТ Холдинг ЕАД, ПСТ Плевен ЕООД, Пътстрой Ловеч ЕООД, ПСТ Видин ЕООД, Видапътстрой АД, Каро трейдинг ООД Сдружение ПИМ-Т - с членове Пътинженеринг-М АД и Трейс София АД Обединение Трейс Прибор - с членове Трейс Груп холд АД, Пътприбор ООД, Инфрастрой ЕООД, Пи Ес Ай АД ДЗЗД Пътно поддържане ВИТ - с членове Виагруп ЕООД и Инжстрой ЕООД