Версия за печат

00030-2014-0032

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗК- 2083 от 04.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. Симеон Велики № 33, За: дирекция "Правна", Р България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: дирекция "Правна"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: www.silistra.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Проектантът упражнява авторски надзор, съгласно чл.162, ал. 2 от ЗУТ. Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.Проектантът упражнява авторски надзор на видовете строително- монтажни работи, предвидени в работния проект; Същият следи за изпълнение на строителните и монтажни работи без отклонения от проекта; Изпълнителят осъществяващ авторски надзор се задължава да посещава работните площадки периодично, като всяко извършено посещение се отразява в протокол; Участва в разрешаването на всички въпроси от техническо естество заедно със строителя, строителния надзор и възложителя;

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Основанието за възлагане на горепосочената обществена поръчка е съгласно разпоредбата на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, както и наличието на авторски права на ,,Ерка“ ЕООД върху техническите проекти за закриване и рекултивация на сметища за битови отпадъци в с. Калипетрово и с. Айдемир, Община Силистра. В Договор № 0052-У/10.11.2009г., сключен между Община Силистра и ,,Ерка“ ЕООД, гр. Русе, с предмет ,,Изготвяне на технически проекти за закриване на регламентирани сметища на територията на Община Силистра“, в т. 6.1 е предвидено авторския надзор да бъде възложен на проектанта с отделен договор. Възлагането на обществената поръчка е по реда и при условията на чл. 2, ал.1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП-отм.)Между същите страни е сключен в последствие и Договор № 2012-006-У/02.02.2012г. с предмет ,,Актуализация на проект за повърхностна запечатка на временно депо на гр. Силистра, намиращо се в имот №000258 по КВС(40.209 по КК) в местност ,,Излаза“ в землището на с. Айдемир, Община Силистра“. Възлагането на обществената поръчка за актуализация на проекта е на основание чл.2, ал.2, т. 2 от НВМОП. През 2013г. е проведена процедура на договаряне без обявление по реда и при условията на чл. 90, ал.1, т. 3 от ЗОП. Сключен е договор № 2013-048-У / 28.10.2013г. с предмет: „Изготвяне на допълнителни части и препроектиране на части от налични проекти за закриване и рекултивация на: 1. Сметище (Депо2) на територията на с. Айдемир и 2. Сметище (Депо2) на територията на с. Калипетрово”. Информацията по процедурата на договаряне е публикувана в РОП № 00030-2013-0029.Възлагането на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление на фирмата изработила техническите проекти е свързана и с нормите на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, според които авторският надзор се упражнява от проектанта, като предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното изпълнение на проектите са задължителни за останалите участници в строителството. Върху всички текстови и графични части на одобрените технически проекти е положен собствения печат на проектанта за придобита проектантска правоспособност, съдържащ името и регистрационният му номер, което съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права е доказателство за авторското му право. Ностителят на това право „Ерка” ЕООД, гр. Русе с нотариално заварен договор сключен на 27.11.2014г., е прехвърлил авторските си права на „Гео- Чонов” ООД, гр. Русе като това обстоятелство е основанието за прилагането на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП. Възлагането на настоящата обществена поръчка чрез открита процедура или ограничена процедура, би довело до нарушаване на авторските права или други права на интелектуалната собственост, или на изключителни права, придобити по силита на закон или на административен акт.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"Гео- Чонов" ООД, гр. Русе

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Максимално допустимия финансов ресурс, с който Възложителят разполага за изпълнение предмета на поръчката е до 8 000 (осем хиляди) лева без ДДС или 9 600 (девет хиляди и шестсотин) лева с ДДС.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Емил Иванов Гойчев
Длъжност: За Кмет на Община Силистра на основание Заповед № ЗК - 2046/02.12.2014г.