Версия за печат

00369-2014-0004

BG-Луковит: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, За: гл. експерт ПХД А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Строително- ремонтни работи на обекти: "Рехабилитация/реконструкция на път ІV-30044 /Луковит - Коритна/-Румянцево-Луковит-Карлуково/ и Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: с.Петревене, Община Луковит
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Строително- ремонтни работи на обекти: "Рехабилитация/реконструкция на път ІV-30044 /Луковит - Коритна/-Румянцево-Луковит-Карлуково/ и Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит” разеделена в две обособени позиции: Обособена позиция 2. „Строително- ремонтни работи на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
1125661 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (ТП)- качество на предложената организация и начин за изпълнение на предмета на поръчката, качество на крайния продукт, техническо изпълнение ; тежест: 50
Показател: подп.А. Т. - ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ; тежест: 20
Показател: подп.T1 - предположен допълнително гаранционен срок ; тежест: 15
Показател: подп.Т2 - Срок на изпълнение на поръчката ; тежест: 15
Показател: Офертна цена (Оц) ; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

2014-005

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 581803 от 23.01.2014 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 606314 от 31.05.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 94 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Строителство на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит,
V.1) Дата на сключване договора
27.11.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
09.10.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД „ПЕТРЕВЕНЕ 2014“ ЕИК 176788747, ул. „Шар планина“ № 75, Република България 1303, София, Тел.: 02 9318116, Факс: 02 4241280

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 1158178 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1125661 BGN без ДДС
В Брой месеци 6
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Изпълнението на "Рехабилитация/реконструкция на път ІV-30044 /Луковит - Коритна/-Румянцево-Луковит-Карлуково/ и Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит”, който се изпълнява по Мярка 321 на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР) договор № 11/321/01415 от 14.12.2013г. между Община Луковит и ДФ „Земеделие” - РА.

VI.2) Допълнителна информация

Реализирането на проекта се финансира със средства от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013, като основен източник на финансиране в размер на 80 % от стойността на проекта е Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Националното финансиране на проекта е в размер на 20 % от стойността на проекта. Възложителят си запазва правото едностранно, без предизвестие и без да дължи неустойки или обезщетения да прекрати договора за възлагане на обществената поръчка при неосигурено финансиране по договор № 11/321/01415 от 14.12.2013 год. за отпускане на финансовата помощ.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

URL: www.lukovit.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

02.12.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ДЗЗД „ПЕТРЕВЕНЕ 2014“, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Шар планина“ № 75, тел: 02/931 8116, факс: 02/424 1280, с ЕИК 176788747, с представляващ инж. Светослав Апостолов Глосов в качеството му на представлявящ дружеството по силата на Договор за учредяване на дружество по ЗЗД с водещ съдружник „БИАД-С“ ООД, с ЕИК 831376250, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шар планина“ № 75, представлявано от Светослав Апостолов Глосов и „РАДИТА“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Търговище, ул. „Славейков“ № 22, представлявано от Райчо Танев Илиев - управител. "ИСА 2000" ЕООД ЕИК 831040520, със седалище и адрес на управление гр. София, район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул." Николай Коперник" № 25


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор