Версия за печат

00369-2014-0004

BG-Луковит: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, За: гл. експерт ПХД А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: www.lukovit.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Строително- ремонтни работи на обекти: "Рехабилитация/реконструкция на път ІV-30044 /Луковит - Коритна/-Румянцево-Луковит-Карлуково/ и Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Луковит, с. Румянцево, с. Карлуково
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Строително- ремонтни работи на обекти: "Рехабилитация/реконструкция на път ІV-30044 /Луковит - Коритна/-Румянцево-Луковит-Карлуково/ и Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит” разеделена в две обособени позиции: Обособена позиция 1: Строително ремонтни работи на обект: "Рехабилитация/реконструкция на път ІV-30044 /Луковит - Коритна/-Румянцево-Луковит-Карлуково/

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233200

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
2558704 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (ТП)- качество на предложената организация и начин за изпълнение на предмета на поръчката, качество на крайния продукт, техническо изпълнение; тежест: 50
Показател: подп.А. Т. - ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ; тежест: 20
Показател: подп.T1 - предположен допълнително гаранционен срок; тежест: 15
Показател: подп.Т2 - Срок на изпълнение на поръчката; тежест: 15
Показател: Офертна цена (Оц); тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

2014-0005

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 581803 от 23.01.2014 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 606314 от 31.05.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 95 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:1. „Строително- ремонтни работи на обект: "Рехабилитация/реконструкция на път ІV-30044 /Луковит - Коритна/-Румянцево-Луковит-Карлуково/
V.1) Дата на сключване договора
27.11.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
09.10.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ВИАГРУП“ ЕООД ЕИК114684488, ул. „Българска авиация“ № 55, Република България 5500, Плевен, Тел.: 064 827912, Факс: 064 827912

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 3037308 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2558704 BGN без ДДС
В Брой месеци 4
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Настоящата обществена поръчка се финансира по договор за финансово подпомагане № 11/321/01415 от 14 декември 2013 година, сключен между ДФЗ – Разплащателна агенция и Община Луковит по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., съфинансирана от държавния бюджет на Република България и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.2) Допълнителна информация

Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. Възложителят може да прекрати договора при неосигурено финансиране от страна на ДФ „Земеделие” – РА по Договор № 11/321/01415 от 14.12.2013 год.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгл. чл. 120, ал. 5 и ал. 6 ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

URL: www.lukovit.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

02.12.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ДЗЗД „ПЕТРЕВЕНЕ 2014“, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Шар планина“ № 75, тел: 02/931 8116, факс: 02/424 1280, с ЕИК 176788747, с представляващ инж. Светослав Апостолов Глосов в качеството му на представлявящ дружеството по силата на Договор за учредяване на дружество по ЗЗД с водещ съдружник „БИАД-С“ ООД, с ЕИК 831376250, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шар планина“ № 75, представлявано от Светослав Апостолов Глосов и „РАДИТА“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Търговище, ул. „Славейков“ № 22, представлявано от Райчо Танев Илиев - управител. "ИСА 2000" ЕООД ЕИК 831040520, със седалище и адрес на управление гр. София, район Слатина, ж.к. Гео Милев, ул." Николай Коперник" № 25 ДЗЗД "Пътстрой 2014", със седалище и адрес на управление гр. Лове, ул. "Баховско шосе" № 1, ЕИК176677372, с представляващ ВалентинПетров Василев в качеството му на представлявящ дружеството по силата на Договор за учредяване на дружество по ЗЗД с водещ съдружник "Пътстрой- Ловеч" ЕООД - гр. Ловеч, със седалище и адрес гр. Ловеч, ул. "Баховско шосе" № 1, ЕИК 201811029, представлявано от Валентив Василев - управител и "Бургаспътстрой" АД - гр. Бургас, със седалище и адрен на управление гр. Бургас, ул. "Цариградска" № 30, ЕИС 102005075, представлявано от инж. Марин Господинов Иванов - изп. директор. "Мегаинвест-холд" ЕООД, ЕИК 109514979, със седалище и адрен на управление гр. Дупница, ул. Самоковско шосе" № 38 „ВИАГРУП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. „Българска авиация“ № 55, тел/факс: 064/827912, с ЕИК 114684488, представлявано от Илия Георгиев Кирилов


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор