Версия за печат

01925-2014-0002

BG-Сливо поле:

РЕШЕНИЕ

Номер: 186 от 02.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Средно общооразователно училище "Св. Паисий Хилендарски", булевард България № 15, За: Кремена Крумова Димитрова, РБългария 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2287, E-mail: sou_slivopole@abv.bg

Място/места за контакт: град Сливо поле

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sou-slivopole.awardspace.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=73&selected=110&parent_id=64.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Настоящата обществена поръчка е с предмет:ДОСТАВКА на горива за зареждане на моторни превозни средства на СОУ “Св. Паисий Хилендарски”, град Сливо поле за календарната 2015 година, по видове горива, както следва: Прогнозни количества: 1. Дизелово моторно гориво с 6 % биодизел с шифър по ЕКП: 02144400059 - 15000 литра (Петнадесет хиляди литра). 2. Дизелово моторно гориво с 6 % биодизел с шифър по ЕКП: 02144400059 с присадка за почистване на горивната система и подобряване работата на двигателя - 5000 литра (Пет хиляди литра). Количествата са прогнозни, но максимално възможните, като Възложителят не се ангажира да ги усвои изцяло и не носи отговорност пред Доставчикът за претенции в случай, че обемът на поръчката не бъде изпълнен изцяло. Процедурата за възлагане на обществена поръчка ще се реализира чрез "Българска стокова борса” АД.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Всички стоки, предмет на настоящата обществена поръчка са включени в списъка, одобрен от Министерски съвет по предложение на Държавната комисия по стоковите борси и тържища, чиято доставка може да бъде изпълнена на стокова борса. Списъкът на тези стоки е част от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, съгласно Приложение към чл.38, ал.1 от ППЗОП. Изборът на този вид процедура дава възможност подготовката и протичането й да се осъществят в най – кратки срокове, при същевременно спазване на принципите на ЗОП за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация, гарантиране на опазване на търговската тайна на кандидатите и техните предложения.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Не се изпраща покана, съгласно чл.91, ал.3 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, улица Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9356113, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

02.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Емил Петков Иванов
Длъжност: Директор на СОУ "Св. Паисий Хилендарски", град Сливо поле