Версия за печат

00422-2014-0016

BG-София: 10 - Услуги по проучване на пазари и изследване на общественото мнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695395

Министерство на труда и социалната политика, ул. "Триадица" №2, За: Борислава Петрова – главен експерт в дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“, Република България 1051, София, Тел.: 02 8119420, E-mail: bpetrova@mlsp.government.bg, Факс: 02 9884405

Място/места за контакт: Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp..

Адрес на профила на купувача: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp..

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Социална закрила
Друг: осигуряване на заетост и повишаване на жизнения стандарт

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Извършване на последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на избрани показатели, характеризиращи икономическото и социалното развитие на страната за периода 2000-2011 г.“ по Проект BG051PO001-6.1.11 „Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет” по ОП РЧР

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 10 (10 - Услуги по проучване на пазари и изследване на общественото мнение)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Република България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на поръчката обхваща извършване на последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на избрани показатели, характеризиращи икономическото и социалното развитие на страната за периода 2000-2011 г. и провеждането на обучения на 200 служители от институции и организации, ангажирани с пазара на труда, сред които МТСП, МОН, АЗ (вкл. регионални и местни структури), НОИ, АСП, АХУ, НАПОО, национално представителни организации на работодателите и на работниците и служителите и др.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79311000, 79313000, 79312000, 80500000

Описание:

Услуги, свързани с проучвания
Услуги по оценка на пазарни характеристики
Услуги по анализ на пазара
Услуги по обучение

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
188000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Техническо предложение; тежест: 60
Критерий: Ценово предложение; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 103 - 181146 от 30.05.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: РД04-348 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: „Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет” по ОП РЧР
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

04.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Дружество по ЗЗД "Екорис и партньори"; БУЛСТАТ:176790295, бул. „Черни връх” №1, Република България 1421, София, Тел.: 02 8155684

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 200000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 188000 BGN без ДДС
Брой месеци: 6
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Проект BG051PO001-6.1.11 „Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет“

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.11.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. Обединение „ЕКОРИС и партньори” с членове на обединението – „Сигма Хет“ ООД и „Екорис Саут Ийст Юроп“ ЕООД 2. ДЗЗД Обединение „И-Рисърч“ с членове на обединението – „Витоша Рисърч“ ЕООД и „Иконометрика“ ЕООД. 3. Консорциум „УИГ – Региостат“ с членове на обединението – УИГ БЪЛГАРИЯ ЕООД, УИГ ПСДБ ООД и РЕГИОСТАТ ЕООД.