Версия за печат

00030-2014-0021

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗК-2027 от 28.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. "Симеон Велики" №33, За: Ирина Николова - мл. експерт "Обществени поръчки", Р. България 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Община Силистра

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Изпълнение на мерки за публичност и информация на дейности по проект “Development of transport infrastructure in the cross border area Roseti, Calarasi county – Silistra Municipality/ Развитие на транспортна инфраструктура в трансгранична зона Росеци, окръг Кълъраш – Община Силистра” 2(41)-1.1-19 2, MIS – ETC code 321

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на обществената поръчка, възлагана от Община Силистра, е: "Изпълнение на мерки за публичност и информация на дейности по проект “Development of transport infrastructure in the cross border area Roseti, Calarasi county – Silistra Municipality/ Развитие на транспортна инфраструктура в трансгранична зона Росеци, окръг Кълъраш – Община Силистра” 2(41)-1.1-19 2, MIS – ETC code 321". Цели и очаквани резултати: Поръчката има за цел да осигури публичност и информация за проекта, по който Община Силистра е партньор. Включва: изработване на рекламни материали, видеоклипове, организация пресконференции, съгласно Техническо задание на Възложителя.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ЗК-1634 от 25.09.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-625231
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 30-2014-26
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за предварителна информация

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

625231

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

25.09.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Всички оферти не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Р. България 7500, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

28.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: ДИМО АТАНАСОВ СТОЕВ
Длъжност: За Кмет на Община Силистра, на основание Заповед № ЗК-2014 от 25.11.2014г.