Версия за печат

00890-2014-0011

BG-Опака: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА ОПАКА, ул."Съединение"№3, За: Добромир Стоев, Република България 7840, Опака, Тел.: 06039 2222, E-mail: obstinaopaka@abv.bg, Факс: 06039 2421

Място/места за контакт: Община Опака

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.opaka.bg.

Адрес на профила на купувача: www.opaka.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Реконструкция на път TGV2101 (IV20232) с.Крепча-с.Г.Градище – участъци от км 1+610 до км 7+400 и от км 8+300 до км 10+296”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: община Опака,област Търговище
Код NUTS: BG334
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Реконструкция на път TGV2101 (IV20232) с.Крепча-с.Г.Градище – участъци от км 1+610 до км 7+400 и от км 8+300 до км 10+296”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233000, 45233142

Описание:

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Работи по ремонт на пътища


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
4253579.82 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Технически показател , Подпоказатели - Т1- Организация и план на работа, Т2- Предлаган гаранционен срок, Т3-Срок за изпълнение на поръчката ; тежест: 50
Показател: Ценово предложение ; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 612451 от 30.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № История 25/321/01559/S-1 История / Обособена позиция №: / Заглавие:Реконструкция на път TGV2101 /IV20232/ с.Крепча - с.Г.Градище - участъци от км. 1+610 до км. 7+400 и от км.8+30 до км.10+296
V.1) Дата на сключване договора
28.11.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
23.10.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД "ПИСКОМЕРС-Т" ЕИК 176786869, ул."Трети март" №40, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 64080, Факс: 0601 64080

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4253579.82 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Финансирането се осъществява по Проект № 25/321/01559 , Договор № 25/321/01559/10.12.2013 година за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селски райони за периода 2007-2013 (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

28.11.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1.ДЗЗД"ПИСКОМЕРС-Т" - Членове "Пътинженерингстрой-Т"ЕАД ЕИК-835009611, "Стройкомерс-ТТ"ЕООД ЕИК-125530930 2."Автомагистрали - Черно море" АД ЕИК-127001597 3.Обединение "ОПАКА-РБ-2014" - Членове "Радита" ООД ЕИК-125015185, "Барс"АД ЕИК-127630597


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор