Версия за печат

00019-2014-0011

BG-Монтана: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Монтана, ул. "Извора" №1, За: инж. Диман Георгиев, Република България 3400, Монтана, Тел.: 096 394205

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.montana.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.montana.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: град Монтана
Код NUTS: BG312
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изготвяне на прединвестиционно проучване и комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл.150 от ЗУТ, за изграждане на център за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от домакинствата в гр. Монтана

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71313000

Описание:

Консултантски инженерни услуги по оценка на въздействието на проекта върху околната среда


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
299850 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Техническо предложение; тежест: 70
Показател: Ценово предложение; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 613301 от 30.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №: / Заглавие:Изготвяне на прединвестиционно проучване и комплексен проект за инвестиционна инициатива
V.1) Дата на сключване договора
17.11.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
14.10.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Обединение „УО-Монтана”, представлявано от „БТ-Инженеринг” ЕООД с ЕИК 131024484, ул. „Леа Иванова” №2, вх. В2, Република България 1700, София, Тел.: 02 9454729

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 299850 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

26.11.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. Обединение „УО-Монтана” между „БТ-Инженеринг” ЕООД с ЕИК 131024484 и със седалище и адрес на управление гр. София 1700, р-н „Лозенец”, ул. „Леа Иванова” №2, вх. В2, представлявано от Ботьо Трендафилов Табаков – Управител, и „Булпроект Консулт” ООД с ЕИК 111555221 и със седалище и адрес на управление гр. Монтана, ул. „Климент Охридски” №5а, ет. 5, офис 504, представлявано от Милен Кирилов Каменов – Управител. 2. Обединение „Проконсулт-Мегалит” между „Проконсулт и управление” ЕООД с ЕИК 201387324 и със седалище и адрес на управление гр. София 1336, ж.к. „Люлин”, бл. 388, ап. 17, представлявано от Петър Петков Петров – Управител, и „Мегалит” ЕООД с ЕИК 831228668 и със седалище и адрес на управление гр. София 1510, ж.к. „Хаджи Димитър”, бл. 111-Б, ап. 11, представлявано от Калоян Красимиров Панов – Управител. 3. „Еко Енергопроект” ООД с ЕИК 131160406 и със седалище и адрес на управление гр. София 1407, бул. „Джеймс Баучер” №51, ет. 17, офис1707, представлявано от Красимира Крумова Тасева – Управител.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор