Версия за печат

01175-2014-0002

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662018

Българска академия на науките, ул. 15-ти ноември №1, За: Катя Ядкова, Р. България 1040, София, Тел.: 02 9795443, E-mail: k.yadkova@cu.bas.bg, Факс: 02 9817262

Място/места за контакт: Българска академия на науките

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.bas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.bas.bg/.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: наука

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

“Обследване и съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи (сгради) на БАН и извършване на обследване за енергийна ефективност и съставяне на сертификати за енергийни характеристики на сгради на БАН в експлоатация” - обособена позиция № 4 «Обследване за енергийна ефективност и съставяне на сертификати за енергийни характеристики на 15 сгради на БАН в експлоатация на територията на Р България»

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София, гр. Пловдив и гр. Смолян - Рожен
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Извършване на услуги във връзка с обследване за енергийна ефективност и съставяне на сертификати за енергийни характеристики на 15 сгради на БАН в експлоатация на територията на Р България по обособена позиция №4

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71250000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
14214 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

ОП-2-2014

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 134 - 241049 от 16.07.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: ДУ-64 / Обособена позиция №: 4 / Заглавие на обособената позиция: «Обследване за енергийна ефективност и съставяне на сертификати за енергийни характеристики на 15 сгради на БАН в експлоатация на територията на Р България»
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

21

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Ефектива ЕООД, област София -град, ул. 8-ми март № 11, Р. България 1444, с. Бистрица, Тел.: 0886 095656, E-mail: ivailostefanov23@gmail.com

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 14214 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.11.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Енемона АД, ЕИК 020955078; Ефект консулт ООД, ЕИК 148013688; ДЗЗД "Рафаилов - Билдконсулт" със съдружници Билдконсулт ООД, ЕИК 117613133 и Рафаилов консулт ООД, ЕИК 121811498; Инфратерм ООД, ЕИК 200219042; Ренова консулт ООД, ЕИК 201607560;ЕВН България Топлофикация ЕАД, ЕИК 115016602; Термоконтрол сървиз ЕООД, ЕИК 114596369; Еврострой РН ЕООД, ЕИК 114674768; ВМЛ- Консулт ЕООД, ЕИК 131395468;Българска енергетична компания АД, ЕИК 130920308; Конструкшън Енерджи консулт ДЗЗД със съдружници Контач ООД, гр. Съединение, ЕИК 110037724, В.Л.М.- Енерджи ЕООД, гр. Разград, ЕИК 116587002 и Енерджи ефект ЕООД, гр. Ямбол, ЕИК 128604139; Ефектива ЕООД, ЕИК 202514778; Богоев консулт ЕООД, ЕИК 175387957; Мугапо ООД, ЕИК 121080036; Обединение "Енергийна ефективност - БАН" със съдружници Енергоефект ООД, ЕИК 131420494, Газ Флоу Контрол АД, ЕИК 131341164, Българо-австрийска консултантска компания АД, ЕИК 175129387; Енергийни обследвания ООД, ЕИК 202674576; Енкон сървисис ООД, ЕИК 131130014; Обединение "БИЕС-Строй 2014" със съдружници Стройконсулт - ГН 99 ЕООД, ЕИК 130007553 и Бюро за икономия на енергията в строителството ЕООД, ЕИК 131410544; Копилинк ЕООД, ЕИК 121766524;Термо консулт София ЕООд, ЕИК 200887807.