Версия за печат

00398-2014-0015

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Медицински университет-София-Ректорат, бул."Акад.Ив.Евст.Гешов" №15, ет.10, стаи 20 и 22, За: г-жа Марта Генсузова, Република България 1431, София, Тел.: 02 8510879, E-mail: zop@mu-sofia.bg, Факс: 02 9515087

Място/места за контакт: Ръководител отдел "ОП"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mu-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://opt.mu-sofia.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София по 7 обособени позиции: 1. Ученически маси и столове; 2. Офис столове; 3. Лабораторни столове; 4. Метални шкафове и стелажи; 5. Офис обзавеждане; 6. Мека мебел и 7. Посетителски пейки.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Медицински университет-София - Ректорат и звената
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„ Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София по 7 обособени позиции: 1. Ученически маси и столове; 2. Офис столове; 3. Лабораторни столове; 4. Метални шкафове и стелажи; 5. Офис обзавеждане; 6. Мека мебел и 7. Посетителски пейки.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39000000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
41513.95 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 587689 от 25.02.2014 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 610445 от 24.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № Д-118 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Ученически маси и столове
V.1) Дата на сключване договора
18.11.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
16.10.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"КАН Учтехспорт България" ООД, ЕИК 128049011, с.Кукорево, община Тунджа, ул."Граф Игнатиев" № 52, Република България 8673, Ямбол, Тел.: 046 667900, Факс: 046 667904

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 11503.25 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № Д-119 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Офис столове
V.1) Дата на сключване договора
18.11.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
16.10.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"КАН Учтехспорт България" ООД, ЕИК 128049011, с.Кукорево, община Тунджа, ул."Граф Игнатиев" № 52, Република България 8673, Ямбол, Тел.: 046 667900, Факс: 046 667904

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 27972.3 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № Д-120 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Лабораторни столове
V.1) Дата на сключване договора
18.11.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
16.10.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"КАН Учтехспорт България" ООД, ЕИК 128049011, с.Кукорево, община Тунджа, ул."Граф Игнатиев" № 52, Република България 8673, Ямбол, Тел.: 046 667900, Факс: 046 667904

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1213.8 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № Д-121 / Обособена позиция №:6 / Заглавие:Мека мебел
V.1) Дата на сключване договора
18.11.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
16.10.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"КАН Учтехспорт България" ООД, ЕИК 128049011, с.Кукорево, община Тунджа, ул."Граф Игнатиев" № 52, Република България 8673, Ямбол, Тел.: 046 667900, Факс: 046 667904

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 824.6 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

26.11.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

за обособена позиция № 1 са подадени три оферти от следните фирми: 1.ЕТ "Мира 2000" , ЕИК 124527574 2.Кан Учтехспорт България" ООД , ЕИК 128049011 3.Кооперация " Панда", ЕИК 000885099 за обособена позиция № 2 са подадени две оферти от следните фирми: 1. Кан Учтехспорт България" ООД , ЕИК 128049011 2. Кооперация " Панда", ЕИК 000885099 за обособена позиция № 3 са подадени три оферти от следните фирми: 1. Кан Учтехспорт България" ООД , ЕИК 128049011 2.Лабко ЕООД, ЕИК 130344143 3.Кооперация " Панда", ЕИК 000885099 за обособена позиция № 6 са подадени три оферти от следните фирми: 1. Мебеллукс АД, ЕИК 119020085 2. Кан Учтехспорт България" ООД , ЕИК 128049011 3.Кооперация " Панда", ЕИК 000885099


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор