Версия за печат

00040-2014-0019

BG-Свиленград: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Свиленград, бул."България" 32, За: Светлана Петева, Грозденка Дюлгерова, Република България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74322; 0379 74308, E-mail: europroject_svgr@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация-стая 316; стая 308

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Рехабилитация /основен ремонт/ на улици в централна градска част на гр. Свиленград и благоустрояване на площад в с. Студена, община Свиленград”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Свиленград
Код NUTS: BG422
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Рехабилитация/основен ремонт/ на 13 улици в централната градска част на гр. Свиленград, а именно:ул. „Жулио Кюри”; ул. „Тодор Каблешков”; ул. „Бузлуджа”; ул. „Преображенско възстание”; ул. „Цанко Церковски”; ул. „Гео Милев”; ул. „6-ти септември”; ул. „Самарско знаме”, ул. от О.Т. 980 до О.Т. 976; ул. „Свобода”; ул. „Искър”; ул. „Шипка”; ул. „Чавдар”; и благоустрояване на централния площад на село Студена, община Свиленград;

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
610798.08 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: срок за изпълнение на поръчката /СМР/; тежест: 20
Показател: гаранционен срок; тежест: 20
Показател: предлагана цена; тежест: 60
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 622636 от 05.09.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Рехабилитация /основен ремонт/ на улици в централна градска част на гр. Свиленград и благоустрояване на площад в с. Студена, община Свиленград”
V.1) Дата на сключване договора
25.11.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
03.11.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС” АД-гр.Стара Загора, ул. “Христо Ботев” №92, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 613511, E-mail: rcc_sbs@mail.bg, Факс: 042 601587

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 613197.53 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 610798.08 BGN без ДДС
В Брой месеци 2
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Настоящата обществена поръчка се финансира по Мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места» от «Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.», подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”, Договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 26/322/00731 от 27.11.2012г. сключен между Община Свиленград и Държавен фонд „Земеделие”;

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

25.11.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"Пътстрой" ООД-гр.Стара Загора, адрес:гр.Стара Загора, зона Голеш, ЕИК: 123626427 представлявано от Сашо Петков Желязков-управител.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор