00864-2014-0018

BG-Исперих: 24 - Образователни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Исперих, ул. "Дунав" №2, За: Севим Адем -Секретар на Община Исперих, Република България 7400, Исперих, Тел.: 08431 2178, E-mail: op_isperih@abv.bg, Факс: 08431 4712

Място/места за контакт: Община Исперих,ул. "Дунав" №2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.isperih.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.isperih.bg/obporachki/tekushti.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Организиране и провеждане на изнесени обучения по проект «Креативна и резултатна администрация на община Исперих», съгласно договор № М13-22-38/29.07.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 24
Място на изпълнение: територията на цялата страна
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва подготовка и провеждане на: - 2 изнесени обучения на тема "Екипна ефективност" за общо 103 участника. Продължителността на всяко едно от обученията е 24 часа в рамките на 3 дни. - 2 изнесени обучения на тема "Работа със специфични групи" за общо 103 участника. Продължителността на всяко едно от обученията е 24 часа в рамките на 3 дни.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

80500000, 80511000

Описание:

Услуги по обучение
Услуги по обучение на персонала

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Подготовка и провеждане на: - 2 изнесени обучения на тема "Екипна ефективност" за общо 103 участника. Продължителността на всяко едно от обученията е 24 часа в рамките на 3 дни. - 2 изнесени обучения на тема "Работа със специфични групи" за общо 103 участника. Продължителността на всяко едно от обученията е 24 часа в рамките на 3 дни.

Прогнозна стойност без ДДС
99503.33 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

5


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Определеният за изпълнител участник, преди сключване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора, без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми, по избор на участника: банкова гаранция в полза на Община Испреих или парична сума, вносима по сметка на Община Испреих IBAN: BG55IORT81163300500000,IORT BGSF при ТБ :" Инвестбанк" АД клон Разград. Когато гаранцията за изпълнение се представя като парична сума в нареждането за плащане се посочва „Гаранция за изпълнение е по договор за обществена поръчка, възложена след процедура, открита с Решение № ...............”. Когато гаранцията за изпълнение се представя като банкова гаранция, тя трябва да е безусловна, неотменима, в полза на възложителя и със срок на валидност най- малко 1 месец след изтичане на крайния срок за изпълнение дейностите по съответния договор. Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Банковите разходи по откриването на банковите гаранции са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на настоящата поръчка е осигурено от бюджета на проект:«Креативна и резултатна администрация на община Исперих», съгласно договор № М13-22-38/29.07.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”,Приоритетна ос 2 „Управление на човешките ресурси” , подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна организация” бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14. Плащанията по договора ще се извършват след представянето на доклад за всяко проведено обучение, приет без възражения от Възложителя с констативен протокол, ведно с присъствени списъци, снимки от обученията, анкетни карти и др. и оригинална фактура, при следната схема: - Авансово плащане в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на всяко, обучение до 10 (десет) дни след сключване на договора и издаване на надлежно оформена фактура от страна на Изпълнителя; -Окончателни плащания в размер на 80% (осемдесет процента) от стойността на всяко, изпълнено от Изпълнителя по настоящия договор, обучение до 10 (десет) дни след приемане на неговото изпълнение и издаване на надлежно оформена фактура от страна на Изпълнителя; Фактурите за извършване на плащанията се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството. Те следва да съдържат следната задължителна информация: Получател: Адрес: ЕИК: Инд. № по ДДС: МОЛ: Номер на документа, дата и място В описателната част задължително следва да се впише следния текст: „Разходът е по проект «Креативна и резултатна администрация на община Исперих», финансиран с Договор № М13-22-38/29.07.2014 г. осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.”. Плащанията по договора се извършват от Възложителя с платежно нареждане по посочена от Изпълнителя в офертата му сметка.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че обединение бъде определено за изпълнител на обществената поръчка, не се изисква регистриране на юридическо лице преди подписване на договора.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи:В плик № 1 се поставят следните документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Представяне на участника, включващо и декл-я по чл.47, ал.9 от ЗОП; 3. Декл-я за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал.8, т. 2 от ЗОП; 4. Нотар. заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (в случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) - оригинал; 5. Договор за обединение, подписан от лицата, включени в обединението (в случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица) - заверено от участника копие. При участници – обединения, които не са юридически лица, ако офертата се подава от лице, което не е вписано като представляващ в договора за обединение, към офертата се представя нотариално заверено пълномощно на това лице, подписано от всички участници в обединението, с което упълномощават това лице с право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението; 6. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите; 7. Доказателствата за извършените услуги - доказателството за извършената услуга се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Удостоверението се представя като заверено от участника копие; 8. Декларация-списък на експертите, които ще бъдат използвани за изпълнение на обществената поръчка; 9. Декл-я по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт – попълва се и се представя за всеки експерт, посочен в списъка, който не е служител на участника; 10. Декл-я за съгласие за участие като подизпълнител (когато участникът ще ползва подизпълнител); 11.Декл-я по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС;12.Декл-я по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП; 13.Декл-я за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент 966/2012;14.Декл-я за липса на обстоятелства по чл.106,ал.1, чл. 107, ал 1, и чл. 109,ал.2 буква (а) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012г.Когато у -к в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, докум. по т. 6, 7 и 8 се представят от у-те, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Съдържание на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”: В плик № 2 се поставя Техническо предложение, попълнено по Образец № 12 и подписано от участника, в оригинал. Съдържание на плик № 3 „Предлагана цена” : В плик № 3 се поставя ценовото предложение, попълнено по Образец №13 в оригинал. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плик № 3 елементи, свързани с предлаганата цена или части от нея, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Информация: Не може да участва в настоящата процедура и ще бъде отстранен участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4, и ал. 5 от ЗОП. Не могат да бъдат самостоятелни участници в тази процедура свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. Външни експерти, участвали в разработване на техническата спецификация от настоящата документация за участие не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която им дава предимство пред останалите уч -ци в процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.1 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите. 1.2 Доказателствата за извършените услуги Доказателството за извършената услуга се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Удостоверението се представя като заверено от участника копие. 2.1Декларация-списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (оригинал, по Образец № 5); 2.2 Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (оригинал, по Образец № 6) – попълва се и се представя от експерти, посочени от участника в декларацията-списък, които не са служители на участника
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да докаже опит в изпълнението на поне 2 услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата. * Под „еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка” следва да се разбират услуги по организиране и провеждане на обучения и/или семинари и/или еквивалент. При подаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло и документите за доказване на това изискване се представят само от тези участници, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал.2, т.6. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. 2.Участникът трябва да разполага с екип от минимум не по-малко от 3 (трима) ключови експерти, които ще участват в провеждане на обученията като лектори. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася общо за обединението. Чуждестранните участници трябва да отговорят на изискването по еквивалентен начин. Изискванията към екипа са както следва: 1) Ръководител на екипа: -образование - завършено висше образование с минимална образователна степен "магистър" в областта на социални, стопански и правни науки, психологията или еквивалент, съгласно ПМС №125/24.06.2002 относно класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления; -да има най-малко 5 (пет) години общ опит; -специфичен професионален опит - участие на ръководна позиция в организирането, управлението и провеждането на минимум 3 (три) обучения и/или публични събития (конференции, семинарии или еквивалентно); 2) Минимум двама експерти за провеждане на обученията - образование - завършено висше образование с минимална образователна степен "магистър" в областта на социалните, стопанските и правните науки, психологията или еквивалент, съгласно ПМС №125/24.06.2002 относно класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления; -да има най-малко 3 (три) години общ опит; -специфичен професионален опит - участие в провеждането на минимум 2 (две) обучения или да е бил преподавател във висше учебно заведение по учебна дисциплина в област, свързана със социални, стопански и правни науки, и психология;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Концепция за провеждане на обученията- П1; тежест: 60
Показател: Срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на конкретното обучение -П2; тежест: 10
Показател: Предложена от участника цена, в лева, без ДДС- П3; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
29.12.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.12.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.12.2014 г.  Час: 08:30
Място

Заседателна зала на Община Исперих, ул. "Дунав"№ 2, партерен етаж

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Право да присъстват при първоначално отваряне на офертите, както и при отваряне на ценовите оферти (Плик № 3) и при теглене на жребий в случай на еднакви най-ниски ценови оферти, имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, както и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Поръчката се възлага в изпълнение на проект „Креативна и резултатна администрация на община Исперих” (договор№ М13-22-38/29.07.2014 г.), изпълняван от община Исперих по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като я публикува на своя профил на купувача, посочен в раздел І.1 от настоящото обявление. Чрез профила си на купувача възложителят ще обяви дадените от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива); датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти (Плик № 3). Разяснения по документацията могат да се искат до 7 дни преди крайния срок за подаване на оферти. На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП възложителят съкращава минималният 40-дневен срок за подаване на оферти при обществени поръчки на стойност по чл. 14, ал.3 от ЗОП чрез използване на предвидените в закона способи.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна, вкл. относно условия, съдържащи се в документацията за участие, е 10 дневен и започва да тече след изтичане на 14 дни от датата на публикуване на решението и обявлението за процедурата. (чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП). Жалби срещу действия или бездействия на възложителя, които възпрепятстват достъпа или участието на лица в процедурата се подават в срока, определен в чл. 120, ал. 7 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ