Версия за печат

00864-2014-0018

BG-Исперих:

РЕШЕНИЕ

Номер: 959 от 25.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Исперих, ул. "Дунав" №2, За: Севим Адем, Република България 7400, Исперих, Тел.: 08431 2178, E-mail: op_isperih@abv.bg, Факс: 08431 4712

Място/места за контакт: Община Исперих, ул. "Дунав" №2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.isperih.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.isperih.bg/obporachki/tekushti.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Организиране и провеждане на изнесени обучения по проект «Креативна и резултатна администрация на община Исперих», съгласно договор № М13-22-38/29.07.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят провежда открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), тъй като не са налице основания за провеждане на състезателен диалог, процедура на договаряне с или без обявление. Тъй като стойността на обществената поръчка е в рамките на стойностните прагове за услуги по чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, откритата процедура се провежда по опростените правила на ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша"№18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Бейсим Басри Шукри
Длъжност: Кмет на община Исперих