Версия за печат

00030-2014-0027

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗК - 1999 от 24.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. "Симеон Велики" №33, За: Женя Димитрова - гл. експерт "Обществени поръчки", РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: дирекция Правна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.silistra.bg/news.php..

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции”: Обособена позиция №1, включваща линии: 1.Общинска транспортна схема: Автобусна линия №1 – сп.„Автогара Силистра” – кв. „Триъгълника” 2. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Варна – Силистра, МР № 19101 Обособена позиция №2, включваща линии: 1.Общинска транспортна схема: Автобусна линия № 5А – Силистра – Калипетрово (центъра) 2. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Варна – Силистра, МР № 19104 Обособена позиция №3, включваща линия: 1. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Гарван, МР № СС-01-046 2.Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Гарван, МР № СС-01-048 Обособена позиция №4, включваща линия: 1.Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Дулово, МР № СС-01-016. Обособена позиция №5, включваща линия: 1. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Дулово, МР № СС-01-019 Обособена позиция №6, включваща линия: 1.Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Дулово, МР № СС-01-021 Обособена позиция №7, включваща линия: 1.Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Малък Преславец, МР №СС-01-031, 2. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Малък Преславец, МР № СС-01-033 Обособена позиция №8, включваща линия: 1.Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Тутракан, МР №СС-01-042 Обособена позиция № 9, включваща линии: 1.Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Варна – Силистра, МР № 19107 2.Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Шумен, МР№19201 Обособена позиция №10, включваща линия: 1. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Велико Търново – Силистра, МР № 19201, Обособена позиция №11, включваща линия: 1.Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Русе–Силистра, МР №19102 Обособена позиция №12, включваща линия: 1. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Русе – Силистра, МР № 19101 и МР № 19104 Обособена позиция №13, включваща линия:1. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Русе – Силистра, МР № 19103

II.3) Кратко описание на поръчката

Съгласно Решение №1053 от 24.04.2014 г и № 1078 от 29.05.2014 г. на Общински съвет - Силистра, обществената поръчка, изпълнима при условията описани в документацията за участие е с предмет: “Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции”: Обособена позиция №1, включваща линии: 1.Общинска транспортна схема: Автобусна линия №1 – сп.„Автогара Силистра” – кв. „Триъгълника” 2. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Варна – Силистра, МР № 19101 Обособена позиция №2, включваща линии: 1.Общинска транспортна схема: Автобусна линия № 5А – Силистра – Калипетрово (центъра) 2. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Варна – Силистра, МР № 19104 Обособена позиция №3, включваща линия: 1. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Гарван, МР № СС-01-046 2.Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Гарван, МР № СС-01-048 Обособена позиция №4, включваща линия: 1.Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Дулово, МР № СС-01-016. Обособена позиция №5, включваща линия: 1. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Дулово, МР № СС-01-019 Обособена позиция №6, включваща линия: 1.Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Дулово, МР № СС-01-021 Обособена позиция №7, включваща линия: 1.Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Малък Преславец, МР №СС-01-031, 2. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Малък Преславец, МР № СС-01-033 Обособена позиция №8, включваща линия: 1.Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Тутракан, МР №СС-01-042 Обособена позиция № 9, включваща линии: 1.Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Варна – Силистра, МР № 19107 2.Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Шумен, МР№19201 Обособена позиция №10, включваща линия: 1. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Велико Търново – Силистра, МР № 19201, Обособена позиция №11, включваща линия: 1.Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Русе–Силистра, МР №19102 Обособена позиция №12, включваща линия: 1. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Русе – Силистра, МР № 19101 и МР № 19104 Обособена позиция №13, включваща линия:1. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Русе – Силистра, МР № 19103. Пълното описание на всяка обособена позиция е детайлно описано в Техническо задание - Приложение №1, неразделна част от документацията за участие.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ЗК - 1799 от 16.10.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 30-2014-27
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

16.10.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

В процеса на работа Комисията установи допуснато съществено нарушение в документацията, ограничаващо възможността на фирми с по-малки възможности да подадат оферта за участие в обществената поръчка, както и възможността на подалите оферта участници да участват по повече обособени позиции: В раздел V от Документацията за участие, в т.2.14.2 е записано: „Списък на лицата ангажирани с изпълнението на поръчката - Образец №10, в който посочва образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на водачите на МПС, които ще използва при изпьлнение на настоящата обществена поръчка. Възложителят поставя минимално изискване: „Броят на водачите на МПС трябва да съответства на броя на необходимите ППС за обслужване на автобусните линии, за които участника подава оферта, без водач за резервния автобус. * Един водач не може да бъде посочван за повече от една обособена позиция!!!” При така заложеното изискване, един водач да не бъде посочван за повече от една обособена позиция, и предвид малкият брой входирани оферти, Комисията направи обективна преценка за поставяне на дискриминационно условие в документацията за участие към настоящата обществена поръчка, изразяващо се в нарушение на един от основните принципи, дефинирани в чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП, а именно „равнопоставеност и недопускане на дискриминация”. Предвид етапа, в който се намира процедурата нарушението не може да бъде отстранено с последващи действия от страна на Възложителя без това да доведе до промяна на условията, при които първоначално е обявена поръчката. Налице е правно основание за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Юлиян Найденов Найденов
Длъжност: Кмет на Община Силистра