Версия за печат

04861-2014-0003

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Изпълнителна агенция по трансплантация, ул. "Братя Миладинови" № 112, За: Даниела Станева-Петкова; Валери Георгиев, Република България 1202, София, Тел.: 028135 010, E-mail: iat@bgtransplant.bg;, Факс: 029316 151

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://bgtransplant.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgtransplant.bg/iat/index.php?target_f=Обществени поръчки.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Национална агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Разработване на обединен регистър – публичен и служебен на ИАТ“ във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на информационно-комуникационна среда, поддържаща база данни за трансплантациите на органи, тъкани и клетки“, финансиран по Оперативна програма „Административен Капацитет“, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 7
Място на изпълнение: София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмета е „Разработване на обединен регистър – публичен и служебен на ИАТ“ във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на информационно-комуникационна среда, поддържаща база данни за трансплантациите на органи, тъкани и клетки“ и включва: • Оптимизиране на административните процеси, свързани със събиране, обработване, съхраняване и предоставяне информация чрез публичния и служебен регистър във връзка с трансплантацията на органи, тъкани и клетки в България; • Цифровизиране на данните в регистрите, поддържани от ИАТ и свързване на тези регистри с централните системи на електронно управление • Разработване на единен регистър (обединение на публичния и служебния регистър на ИАТ) за събиране, обработване, съхраняване и предоставяне информация чрез административните услуги на ИАТ за трансплантацията на органи, тъкани и клетки, съобразно изискванията за оперативна съвместимост. • Повишаване на прозрачността на административното обслужване чрез привеждане на публичния и служебния регистър, поддържани от ИАТ, в съответствие с новите нормативни изисквания за е-управление - реализиране на автоматизиран обмен на данни. • Осигуряване на програмно и ресурсно обезпечаване за събиране, обработване, съхраняване и предоставяне на информация чрез публичния и служебен регистър на ИАТ във връзка с трансплантацията на органи, тъкани и клетки чрез необходимия софтуер, управляващ информационните потоци.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

72211000

Описание:

Услуги по програмиране на системен софтуер и потребителски софтуерни средства

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Дейност 1: Проектиране на системна архитектура 32 500.00 лв. Дейност 2: Дизайн на 5 публични регистъра и осигуряване на автоматичен пренос на данни от един регистър в друг 48 000.00 лв. Дейност 3: Разработка и внедряване на информационна система, поддържаща 5 публични регистъра и 24 служебни регистъра 140 000.00 лв. Дейност 4: Интегриране на съществуващите данни в новата системна архитектура 36 000.00 лв. Дейност 5: Осъществяване на връзка между създадените регистри, информационната система за предоставяне на електронни едминистративни услеги и административната информационна система на ИАТ 18 375.00 лв. Дейност 6: Обучение на потребители от ИАТ за работа с регистъра и обучение на администраторите на регистрите 17 000.0 лв.

Прогнозна стойност без ДДС
291875 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

6


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да представи гаранция за участие, в размер на 2 900.00 /две хиляди и деветстотин/лв. Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна, неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност 120 календарни дни след крайния срок за подаване на офертите или внесена парична сума по разплащателна сметка на Изпълнителната агенция по трансплантации, Банка: Уникредит Булбанк; Банков код (BIC): UNCRBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG39UNCR70003322066620. В документът за внесената парична сума задължително следва да бъде записано: Гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на обединен регистър – публичен и служебен на ИАТ“ във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на информационно-комуникационна среда, поддържаща база данни за трансплантациите на органи, тъкани и клетки“, финансиран по Оперативна програма „Административен Капацитет“, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд . Платежното нареждане за внесената парична сума трябва да бъде в оригинал. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл.61 и чл.62 от Закона за обществените поръчки.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1. Авансовото плащанев размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на договора – в срок до 10 (десет) дни от подписване на договора за възлагане на обществена поръчка и издаване на фактура от изпълнителя. 2. Поетапно плащане на сумата по съответната дейност след изпълнени, отчетени със съответните документи и приети от Възложителя дейности 1 и 2 от обществената поръчка в срок до 10 (десет) дни след представяне на необходимите отчетни документи и одобряване от възложителя на изпълнението.; 3. След изпълнение на дейност 3 от обществената поръчка, отчитането й със съответните документи и приемането от страна на Възложителя, се приспада авансовото плащане по договора и се доплаща договорената сума по дейност 3, съгласно сключения договор в срок до 10 (десет) дни след представяне на необходимите отчетни документи и одобряване от възложителя на изпълнението.; 4. Дейности от от 4 до 6 се изплащат след тяхното изпълнение, отчитане и приемане от страна на Възложителя, в срок до 10 (десет) дни след представяне на необходимите отчетни документи и одобряване от възложителя на изпълнението. Поръчката е с финансиране от Оперативна програма "Административен капацитет".

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не изисква създаване на юридическо лица. В случай на избор на обединение за изпълнител, пред сключването на договора следва да се представи удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 5.2.1.1 Съгласно чл. 47, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „д”, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка кандидат или участник, който: 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 2. е обявен в несъстоятелност; 3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен 5.2.1.2 Съгласно чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 5 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка и участник: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 2. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 5.2.1.3 Съгласно чл. 47, ал. 3 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочил в обявлението за обществена поръчка обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 5 от ЗОП, наличието на които води до отстраняване на участника. 5.2.1.4 Съгласно чл 47, ал. 4 от ЗОП, изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 5 се прилагат, както следва: 1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника; 8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2. 5.2.1.5 Съгласно чл.47, ал.5, т.1 и т. 2 от ЗОП не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка участници: 1. при които лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП са свързани лица с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;2. които са сключили договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма изисквания
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на това обстоятелство участникът представя списък на услугите (Образец 3), които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги. Като доказателства следва да се представят някои от следните документи: удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, приемо-предавателни протоколи или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите. Под сходни услуги следва да се разбират услуги, включващи разработване и внедряване на информационни системи за административно обслужване и предоставяне на публични услуги.Представя се копие от сертификат за покриване на стандарт ISO 9001:2008 или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.Представя се копие от сертификат за покриване на стандарт ISO 27001:2005 или еквивалент. Списък на експертите, придружен с декларация за тяхната квалификация
Минимални изисквания: 5.4.1.1 Участниците следва да докажат за последните три години, считано от датата на подаване на офертата му по настоящата процедура, изпълнението на най-малко 3 (три) услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка.5.4.1.2 Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 като обхвата на сертификата трябва да включва като минимум проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на приложни програмни продукти, системна интеграция на ИТ проекти, управление на ИТ проекти или еквивалент; 5.4.1.3 Участникът следва да има внедрена система по стандарт ISO 27001:2005 за управление на сигурността на информацията като обхвата на сертификата трябва да включва като минимум управление на ИТ проекти или еквивалент;5.5.1.1 Участниците трябва да разполагат или да докажат, че ще имат на разположение екип от експерти с професионална квалификация и опит, които да осигурят точното, качествено и своевременно изпълнение на предмета на поръчката.В екипа на участника трябва да има най-малко един ръководител и осем експерта, които следва да отговарят на следните изисквания:Ръководител на екипа, който да осъществява цялостното ръководство и отчетността при изпълнението на обществената поръчка, както и комуникацията с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Изисквания за образование, квалификация и опит: • Да има висше образование степен „магистър“ в областта природни науки, математика и информатика или еквивалентно; • Да има професионален опит като ръководител на ИТ проекти не по малко от 5 (пет) години. Опитът се доказва със списък на проектите /не по-малко от три/, в които е заемал позицията на ръководител; • Да притежава допълнителна квалификация/ специализация по управление на проекти; • Да притежава познания, отнасящи се към методологии за решаване на проблеми; • познания на управлението чрез методологии на цели; • Да е участвал като ръководител в минимум 3 успешно извършени услуги по разработване и внедряване на информационни системи; Експерт 1 – Системен архирект • Висше образование в областта на в областта природни науки, математика и информатика или еквивалентно; • Познания в ръководене и управление на бизнес процесите при разработка и внедряване на информационни системи; • Да притежава допълнителна квалификация/ специализация по управление на проекти съвременни методи за разработка на софтуер (Agile, Scrum, SixSgima или еквивалент); • Да има професионален опит минимум 3 години в областта на информационните системи и технологии; • Да притежава допълнителна квалификация/ специализация за специалист по системна архитектура Експерт 2 – експерт по информационна сигурност - Висше образование в областта на в областта природни науки, математика и информатика или еквивалентно - Да притежава допълнителна квалификация/ специализация в областта на методите за оценка и контрол на риска в IT системи, - Да притежава допълнителна квалификация/ специализация в областта на проектирането и реализирането на решения за сигурност - Да има професионален опит минимум 3 години в областта на информационните системи и технологии Експерт 3, Разработване на софтуер Изисквания за образование, квалификация, умения и опит: - Да имат висше образование в областта на в областта природни науки, математика и информатика или еквивалентно; - Да притежава допълнителна квалификация/ специализация за дизайн, администриране и разработка на софтуерни системи; - Да има професионален опит минимум 3 години в областта на информационните системи и технологии Експерт 4,Специалист по софтуерни приложения в областта на медицината Изисквания за образование, квалификация, умения и опит: - Минимална образователна степен „магистър” или еквивалентна в областта на „Природни науки, математика и информатика”, „Технически науки и технически професии (информационни технологии)”; продължава в допълнитла информация.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Подход за управление на проекта; тежест: 15
Показател: Методология за разработка на системата - обединен регистър; тежест: 15
Показател: Методология за тестване; тежест: 5
Показател: Осъществяване на връзка със системата за електронин административни услуги; тежест: 15
Показател: Архитектура на системата и подход за изпълнение на нефункционалните изисквания; тежест: 10
Показател: Функционални изисквания; тежест: 20
Показател: Вписване на услугите; тежест: 10
Показател: Миграция на данни; тежест: 10
Показател: Техническа оценка - ТО 70% тежест по описаните показатели; тежест: 70
Показател: финансова оценка СО 30%; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.01.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
05.01.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 07.01.2015 г.  Час: 11:00
Място

гр. София, ул. „Братя Миладинови“ № 112

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците, техните упълномощени представители, представители на средствата за масова информация и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

„Изграждане на информационно-комуникационна среда, поддържаща база данни за трансплантациите на органи, тъкани и клетки“, финансиран по Оперативна програма „Административен Капацитет“, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд

VI.3) Допълнителна информация

- Минимум 3 години доказан практически опит, свързан с разработката и/или използване на софтуерни приложения и бази данни в областта на трансплантацията или асистираната репродукция; - Участие в медицински проекти и програми, свързани с реализацията на информационни системи в областта на трансплантацията или асистираната репродукция. Експерт 5, експерт по управление на качеството, документация и обучение Изисквания за образование, квалификация, умения и опит: • Да имат висше образование в областта на в областта природни науки, математика и информатика, икономика, бизнес администрация или еквивалентно; • Да има професионален опит минимум 3 години в областта на информационните системи и технологии; • Да притежава допълнителна квалификация/ специализация в областта на информационната сигурност • Участие в най-малко 3 успешно извършени услуги в областта на информационните технологии, включващи проверка/контрол върху качеството на разработка и внедряване на информационни системи; Експерт 6, Лекар, специалист в областта на органното донорство и трансплантацията Изисквания за образование, квалификация, умения и опит: • Минимална образователна степен “магистър” по медицина • Минимум 3 години доказан професионален опит, свързан с донорството и трансплантацията на органи • Участие в поне три национални или международни обучения, програми или проекти свързани с органното донорство и трансплантация.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Изпълнителна агенция по трансплантация, ул. „Братя Миладинови“ № 112, Република България 1202, София, Тел.: 028135 010, E-mail: iat@bgtransplant.bg;, Факс: 029316 151

Интернет адрес/и:

URL: http://bgtransplant.bg/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ