Версия за печат

01777-2013-0001

BG-Кресна:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Средно общообразователно училище "Св.Паисий хилендарски", ул.Цар Борис III №12, За: Радослав Стойнев, Р.България 2840, Кресна, Тел.: 07433 2252, E-mail: soukresna@abv.bg

Място/места за контакт: Радослав Стойнев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://soukresna.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ОбразованиеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 138 от 20.11.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01777-2013-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление (газьол за оотопление 10ppm,със съдържание на сяра - 0,001%, маркирано гориво за отопление) за нуждите на СОУ "Св.Паисий Хилендарски" гр.Кресна за отоплителен сезон 2013/2014. Количество до 20 000 литра.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 1009 от 05.12.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"БМ 2010" ЕООД, ЕИК 201254701, ж.к. Еленово, бл.79,вх.А, ет.1, ап.1, Р.България 2700, Благоевград, Тел.: 0895 741072

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление (газьол за оотопление 10ppm,със съдържание на сяра - 0,001%, маркирано гориво за отопление) за нуждите на СОУ "Св.Паисий Хилендарски" гр.Кресна за отоплителен сезон 2013/2014. Количество до 20 000 литра.Посоченото количество е прогнозно и Възложителят си запазва право да заяви доставка на действително необходимите количества за срока на изпълнение на договора.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

05.12.2013 г. 

Крайна дата

31.12.2014 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
36840 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

30.04.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в дни: 240
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
36712 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

19.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Радослав Кирилов стойнев
Длъжност: Директор