Версия за печат

02709-2014-0062

BG-Видин: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВИДИН, ул."Яворов"№1,ет.4, За: Биляна Иванова Илиева, Република България 3700, Видин, Тел.: 094 600988, E-mail: dlvidin@abv.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Видин,ул."Яворов"№1,ет.4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20141119LBzC1945039.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: стопанисване и опазване на гори държавна горска територия

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Извършване на застрахователни услуги за нуждите на СЗДП ТП ДГС Видин"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 6
Място на изпълнение: Територията на Република България
Код NUTS: BG311
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Застраховане на :моторни превозни средства ,собственост на ТП ДГС Видин със застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите","Каско","Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие" и застраховка "Имущество".Срокът на поръчката е една година,считано от датата на влизане в сила на всяка застрахователна полица.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Застраховане на 9 броя моторни превозни средства/съгласно приложение №12- Списък на МПС,собственост на ТП ДГС Видин,подлежащи на застраховане със застраховка „Гражданска отговорност/ със задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” с обща стойност на застрахователната премия не по-висока от 2050,00 лв./две хиляди и петдесет лева /. Застраховане на 1 брой моторни превозни средства със застраховка „Каско” с обща стойност на застрахователната премия не по-висока от 1650,00 лв/ хиляда шестстотин и петдесет лева/. Застраховане на 17 броя служители на ТП ДГС Видин със застраховка „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие”, при застрахователна сума 10000 лв. Застраховката „Трудова злополука” на 31 броя служители и работници при ТП ДГС Видин при застрахователна сума от 2000/две хиляди/лв Застраховката “Имущество ” на 1 бр. сграда собственост на ТП ДГС- Видин с цена на застрахователна премия не по-висока от 150,00 лв. / сто и петдесет лева

Прогнозна стойност без ДДС
4900 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 49,00 лв. /четиридесет и девет лв/, представляваща 1 % от стойността на поръчката. Формата на гаранцията е парична сума,която се внася по следната банкова сметка на Възложителя: SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК ВИДИН IBAN BG79TTBB94001526522108 BIC TTBB BG22 или в брой в касата или банкова гаранция /задължително оригинал/ –по избор на участника.Документ за гаранция за изпълнение /внесена сума или банкова гаранция/ в размер на 5 % от ценовото предложение. Ако участника избере да използва банкова гаранция,то нейния срок на валидност трябва да съответства на крайната дата на валидност на последната застрахователна полица, която ще бъде издадена

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно изискванията на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ:/чл.58,ал.2 от ЗОП/:Обменът на информация се извършва по пощата,по факсрпо електронен път при условията и по реда на Закона за електрония документ и електрония подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя и според заявените възможности на участника.Тези средства за комуникация се посочват в обявлението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се изготвя по приложените в настоящата документация образци и указания и трябва да съдържа следното: 1.Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” 1- доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП-документ, разрешаващ извършване на застрахователна дейност, касаеща предмета на застраховките от поръчката.За Република България този документ се издава от Комисията за финансов надзор..1. Представяне на участника, което включва: - Приложение № 1- посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; -декларация по чл.47,ал.9 от ЗОП-Приложение № 3. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1 и ал.5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя; - доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП-документ, разрешаващ извършване на застрахователна дейност, касаеща предмета на застраховките от поръчката.За Република България този документ се издава от Комисията за финансов надзор. 2.Оферта-Приложение № 2 3.Гаранция за участие в размер на 49,00 лв. /четиридесет и девет лв/, представляваща 1 % от стойността на поръчката. Формата на гаранцията е парична сума,която се внася по следната банкова сметка на Възложителя: SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК ВИДИН IBAN BG79TTBB94001526522108 BIC TTBB BG22 или в брой в касата или банкова гаранция /задължително оригинал/ –по избор на участника. 4.Доказателства за икономическо и финансово състояние –не се изискват 5.Доказателство за технически възможности и/или квалификация на участника: В декларация /свободен текст/ се посочва образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата 6.Декларация по чл.56,ал.1,т.6 от ЗОП-Приложение № 4 - декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 7.Декларация за подизпълнители-Приложение № 6 8.Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП-Приложение № 7 9. Декларация по чл.3,т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици-Приложение № 8 10.Списък на документите и информацията ,съдържащи се в офертата –Приложение № 9. Документите се представят в оригинал или в заверено от участника копие. Под «заверено копие» следва за се разбира копие на съответния документ със заверка „Вярно с оригинала” с подпис и печат на участника. Изисква се нотариално заверено пълномощно на лицето, оправомощено да представлява участника, когато последният не се представлява от лицата, посочени в документите по т. 5.2.2 или отразените на електронната страница на Търговски регистър при Агенция по вписванията. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” В плика се поставя техническото предложение за изпълнение на поръчката с посочване на срока за изпълнение.Изготвя се по примерен образец Приложение № 5/само в оригинал/.Участниците попълват, подписват и подпечатват техническото предложение, без да посочват цени. Всякаква информация, свързана с цени, трябва да се съдържа в единствено ценовата оферта на участника. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”Предлаганата цена се изготвя по образец-Приложение10
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателства за икономическо и финансово състояние –не се изискват
Минимални изисквания: Доказателства за икономическо и финансово състояние –не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателство за технически възможности и/или квалификация на участника: В декларация /свободен текст/ се посочва образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата
Минимални изисквания: Доказателство за технически възможности и/или квалификация на участника: В декларация /свободен текст/ се посочва образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.12.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.12.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.12.2014 г.  Час: 10:00
Място

гр.Видин,ул."Яворов"№1,ет.4

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Кандидатите или техни упълномощени представители,както и представители на средства за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват при отваряне на офертите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша"№18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ