Версия за печат

02709-2014-0062

BG-Видин:

РЕШЕНИЕ

Номер: 3 от 19.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

СЗДП ТП Държавно Горско Стопанство Видин, ул."Яворов"№1,ет.4, За: Биляна Иванова Илиева, Република България 3700, Видин, Тел.: 094 600988, E-mail: dlvidin@abv.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Видин,ул."Яворов"№1,ет.4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: стопанисване и опазване на гори държавна горска територия


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

В открита процедура чрез опростени правила /по чл.14,ал.3,т.2 от ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Извършване на застрахователни услуги за нуждите на СЗДП ТП ДГС -Видин".Застраховане на :моторните превозни средства,собственост на тТП ДГС Видин със застраховки "Гражданска отговорност на автомобилистите","Каско",,"Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно олъжие","Трудова злополука" и застаховка "Имущество".Срокът на поръчката е една година,считано от датата на влизане в сила на всяка застрахователна полица.Възможност за участие на неограничен брой участници.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Необходимост от възможност за участие на неограничен брой участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка "Извършване на застрахователни услуги за нуждите на СЗДП ТП ДГС Видин"

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия зя защита на конкуренцията, бул."Витоша"№18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: htt:// www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

19.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Веселка Иванова Борисова
Длъжност: Директор