Версия за печат

00520-2014-0004

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Лесотехнически университет София, бул. " Климент Охридски"№10, За: М. Венелинов, България 1756, София, Тел.: 0898 962788, E-mail: mvenelinov@abv.bg, Факс: 02 8622830

Място/места за контакт: Лесотехнически университет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.LTU.bg.

Адрес на профила на купувача: www.LTU.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на учебната и научно-изследователската дейност на Лесотехнически университет, както и като бенефициент по договори финансирани от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Лесотехнически университет София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на учебната и научно-изследователската дейност на Лесотехнически университет, както и като бенефициент по договори финансирани от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30192000

Описание:

Принадлежности за офиса

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
44252.87 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 612286 от 30.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 96 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:„Доставка на канцеларски материали за нуждите на учебната и научно-изследователската дейност на Лесотехнически университет”;
V.1) Дата на сключване договора
07.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
30.06.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

" Перун ККБ" ЕООД 101729823, ул. "Д-р Христо Тататрчев"№22, България 2700, Благоедград, Тел.: 073 884101, E-mail: perun_0ffice@abv.bg, Факс: 073 884101

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 15429.13 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 94 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:„Доставка на канцеларски консумативи за нуждите на учебната и научно-изследователската дейност на Лесотехнически университет”
V.1) Дата на сключване договора
07.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
30.06.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Ронос" ООД 831176328, бул. " Александър Стамболийски " №84,бизнес Център Urban Model, България 1303, София, Тел.: 07 0017017, E-mail: offce@offcemarket.bg, Факс: 02 8221900

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 8858.61 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 91 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:„Доставка на канцеларски материали за изпълнението на работната програма по Договор BG051PO001-3.3.06-0056, в рамките на изпълнение на проект „Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехнически университет” финансирани от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
V.1) Дата на сключване договора
07.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
30.06.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Офис Консумативи"ООД 201417931, ул. "Иван Шишманов"№ 4, ап.1, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 28701133, E-mail: tender@okoffice.bg, Факс: 032 28701133

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5341.55 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 95 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:„Доставка на канцеларски консумативи за изпълнението на работната програма по Договор BG051PO001-3.3.06-0056, в рамките на изпълнение на проект „Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехнически университет” финансирани от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
V.1) Дата на сключване договора
07.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
30.06.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

" Перун ККБ" ЕООД 101729823, ул. "Д-р Христо Татарчев"№22, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 884101, E-mail: perun_office@abv.bg, Факс: 073 884101

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 11161.73 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 92 / Обособена позиция №:6 / Заглавие:Доставка на канцеларски материали за изпълнението на работната програма по Договор BG051PO001-3.1.09-0019 „Изграждане на единна система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Лесотехническия университет”
V.1) Дата на сключване договора
07.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
30.06.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

" Офис Консумативи" ООД 201417931, ул. " Иван Шишманов"№4, ап.1, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 28701133, E-mail: tender@okoffice.bg, Факс: 032 28701133

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 912.75 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 93 / Обособена позиция №:8 / Заглавие:„Доставка на канцеларски материали за изпълнението на работната програма по Договор BG051PO001-3.1.07-0041 „Актуализиране на учебните програми на специалностите във Факултет „Стопанско управление“ на ЛТУ в съответствие с изискванията на пазара на труда - EDUCOMP”
V.1) Дата на сключване договора
07.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
30.06.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

" Офис консумативи" ООД 201417931, ул. " Иван Шишманов"№ 4, ап.1, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 28701133, E-mail: tender@okoffice.bg, Факс: 032 28701133

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2549.1 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Четири проекти финансирани от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”: 1. Договор BG051PO001-3.3.06-0056, в рамките на изпълнение на проект „Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехнически университет”; 2. Договор BG051PO001-3.1.07-0074 „Актуализация на учебни програми за специалностите във факултет „Екология и ландшафтна архитектура”; 3. Договор BG051PO001-3.1.09-0019 „Изграждане на единна система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Лесотехническия университет”; 4. Договор BG051PO001-3.1.07-0041 „Актуализиране на учебните програми на специалностите във Факултет „Стопанско управление“ на ЛТУ в съответствие с изискванията на пазара на труда - EDUCOMP”.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Жалбата може да се подава в десетдневен срок, определен съгласно ал. 5 на чл. 120 от ЗОП. Съгласно чл. 121 от ЗОП жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до Възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва. При обжалване на решение, действие или бездействие на възложителя в процедурата са приложими разпоредбите на част ІV, гл. ХІ „Обжалване“ от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Лесотехнически университет София, бул. "Климент Охридски" №10, България 1756, София, Тел.: 0898 962788, E-mail: mvenelinov@abv.bg, Факс: 02 8622830

Интернет адрес/и:

URL: www.LTU.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

19.11.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. Оферта на „ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД с вх. 5312/11.08.2014 г., подадена в 9:40 часа, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. ”Иван Шишманов”, № 4, ап. 1 тел 28701133, e-mail: tender@okoffice.bg, регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК: 201417931, представлявано от Павел Димитров Стоянов – Управител. 2. Оферта на “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД с вх. 5314/11.08.2014 г., подадена в 10:00 часа, , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Ботев” № 47, ет. 2, тел.: 32631968, факс: 32631968 e-mail: nanobul@yahoo.com, регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК: 115013766, представлявано Емил Господинов Тончев - Управител. 3. Оферта на “ПЕРУН ККБ” ЕООД с вх. 5316/11.08.2014 г., подадена в 10:15 часа, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев” № 22, тел.: 073 88 41 01, факс: 073 88 41 01, e-mail: peryn_ofis@abv.bg, регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК: 101729823 Представлявано Кирил Георгиев Кирилов – Управител. 4. Оферта на “РОНОС” ООД с вх. 5328/11.08.2014 г., подадена в 15:45 часа, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. ”Александър Стамболийски” № 84, Бизнес център Urban Model, ет. 7, ап. 38-39, тел. 070017017, факс: 8221900, e-mail: office@officemarket.bg, регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК: 831176328, Представлявано Жана Кирилова Боянова – Управител.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор