Версия за печат

00181-2014-0003

BG-Бургас: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – БУРГАС, ул. „Успенска“ №1, За: Д-р Димитър Желязков - Заместник-директор, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 871927, E-mail: e-mail: csmp_burgas@abv.bg, Факс: 056 811000

Място/места за контакт: гр. Бургас, ул. „Успенска“ №1, ет.2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmpbourgas.org.

Адрес на профила на купувача: www.csmpbourgas.org.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ – Бургас“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: в обектите за търговия с храни /магазини/ на изпълнителя на територията на гр. Бургас
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ – Бургас, в т.ч. филиалите в градовете Бургас, Созопол, Приморско, Царево, Средец, Малко Търново, Поморие, Несебър, Карнобат, Сунгурларе, Айтос и Руен, работещи на 12-часови дежурства, като напитките са само за работещите нощна смяна. Храната и напитките ще се получават от работниците и служителите на възложителя чрез използване на купони в обектите за търговия с храни /магазини/ на изпълнителя на територията на гр. Бургас.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозен брой 12-часови дежурства в ЦСМП – Бургас за 12 месеца – 40 150 /четиридесет хиляди сто и петдесет/ броя, от които 20 072 /двадесет хиляди и седемдесет и две/ броя нощни дежурства.

Прогнозна стойност без ДДС
69425 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

На основание чл. 59, ал. 5, т. 2, във връзка с чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, предвид това, че стойността на поръчката е по чл. 14, ал. 3 от ЗОП, в процедурата не се изисква гаранция за участие. На основание чл. 59, ал. 3 от ЗОП, в процедурата се изисква гаранция за изпълнение. Гаранцията за изпълнение на поръчката се определя в размер на 1% /един процент/ от стойността на поръчката – 1% от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка /изчислена като 1% от прогнозната стойност на доставките, в лева, без включен ДДС, намалена със съответния процент търговска отстъпка в полза на възложителя, съобразно ценовото предложение на изпълнителя/. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. В случай, че определеният изпълнител е избрал да предостави гаранцията под формата на парична сума, последната следва да бъде внесена в брой в касата на ЦСМП–Бургас, в административната сграда находяща се в гр. Бургас, ул. „Успенска” №1, ет.2 или съответно преведена по банкова сметка на ЦСМП – Бургас,IBAN: BG04UBBS80023300201310, BIC: UBBSBGSF, ОББ – Бургас, като в платежния документ изрично се посочват номера и датата на решението за определяне на изпълнител и предмета на поръчката. В случай, че определеният изпълнител е избрал да предостави гаранцията под формата на парична сума, последната следва да бъде внесена в брой в касата на ЦСМП–Бургас, в административната сграда находяща се в гр. Бургас, ул. „Успенска” №1, ет.2 или съответно преведена по банкова сметка на ЦСМП – Бургас, както следва: IBAN: BG04UBBS80023300201310, BIC: UBBSBGSF, ОББ – Бургас, като в платежния документ изрично се посочват номера и датата на решението за определяне на изпълнител и предмета на поръчката. В случай, че определеният изпълнител е избрал да предостави банкова гаранция, тя трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на възложителя, за безусловно плащане по писмено искане, направено от страна на възложителя /без да е необходимо възложителят да представя други документи и доказателства/, с възможност за усвояване наведнъж, изцяло или на части, със срок на валидност на гаранцията за изпълнение най-малко 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане срока на действие на договора, като в нея изрично се посочва номера и датата на решението за определяне на изпълнител на поръчката и предмета на поръчката. Банковите гаранции се представят в оригинал.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Средствата са от бюджет на възложителя. Плащането за изпълнението на поръчката се извършва в български лева, по банков път, в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на получаване от възложителя на издадената от изпълнителя надлежна фактура, с посочен в същата размер на търговската отстъпка в полза на възложителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия. От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП. /Изискването по по чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОП относно липса на задължения към община се отнася за общината, където е седалището и адреса на управление на участника, по регистрация/. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка и участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Тези изисквания се прилагат съобразно изискванията на чл. 47, ал. 4 и ал. 8 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 с една декларация – по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, по приложен в документацията за участие образец, подписана от лицата, които представляват участника. Изискванията по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. Не могат да участват дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и свързани с тях лица, нито пряко, нито косвено, вкл. чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Участникът следва да представи: Оферта, по приложения в документацията образец; Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, по приложения в документацията за участие образец; Декларация по чл.56, ал. 1, т. 6 от ЗОП, по приложения в документацията за участие образец; Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, по приложения в документацията за участие образец; Копие от договора за обединение – за участници обединения; Валидно удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни – за всеки от обектите за търговия с храни, където се предлага да се изпълнява поръчката /за минимум 5 /пет/ функциониращи обекта за търговия с храни /магазини/ на територията на гр. Бургас, отговарящи на изискванията на възложителя за доставка на храни и тонизиращи напитки за работници и служители на възложителя, работещи на 12-часови дежурства, в т.ч. и нощна смяна, и получаване от същите на храна и тонизиращи напитки, чрез използване на купони/, както и информация, описание и списък на обектите /по приложен в документацията образец/;Декларация относно участието на подизпълнители, по приложения в документацията за участие образец; Декларация от подизпълнител за съгласие за участие, по приложения в документацията за участие образец; Декларация за приемане на проекто-договора, по приложения в документацията за участие образец; Техническо предложение, по приложения в документацията за участие образец; Ценово предложение, по приложения в документацията за участие образец; Пълномощни /ако има такива/; Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: НЕ
Минимални изисквания: НЕ
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Валидно удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни – за всеки от обектите за търговия с храни, където се предлага да се изпълнява поръчката /за минимум 5 /пет/ функциониращи обекта за търговия с храни /магазини/ на територията на гр. Бургас, отговарящи на изискванията на възложителя за доставка на храни и тонизиращи напитки за работници и служители на възложителя, работещи на 12-часови дежурства, в т.ч. и нощна смяна, и получаване от същите на храна и тонизиращи напитки, чрез използване на купони/, както и информация, описание и списък на обектите /по приложен в документацията образец/, съгласно приложените в документацията за участи образци.За всеки от обектите за търговия с храни има издадено валидно удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни. Наличие за срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка на обекти за търговия с храни на територията на област Бургас, в минимум 5 /пет/ функциониращи обекта за търговия с храни /магазини/ на територията на гр. Бургас, отговарящи на изискванията на възложителя, за обслужване на работници и служители на възложителя и получаване от същите на храна и тонизиращи напитки, чрез използване на купони, за което се декларира в офертата, предоставя се информация, списък /по приложения в документацията образец/ и описание на обектите за търговия с храни, съдържащи данни, в т.ч. адрес и индивидуализация на същите, посочване на основанието и съответния документ, въз основа на което се ползва от участника, посочване номера, датата на съответното удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, групи храни, които се предлагат в регистрирания обект, посочване работното време на обекта. За всеки от обектите да има издадено удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни. Изисква се наличие на витрина за топла кухня във всички обекти за търговия с храни /магазини/, където ще бъдат обслужвани работниците и служителите на възложителя в изпълнение на поръчката. Доставяните храни и тонизиращи напитки трябва да отговарят на изискванията на БДС и да са в срок на годност към датата на доставката. Доставките да се извършват чрез използване на купони. За изпълнението на изискванията за технически възможности, участниците следва да съобразяват изискванията и образците, съдържащи се в документацията за участие. Подробна информация, указания, изисквания и образци се съдържат в документацията за участие в обществената поръчка, публикуван в профила на купувача: www.csmpbourgas.org Подробна информация, указания, изисквания и образци се съдържат в документацията за участие в обществената поръчка, публикуван в профила на купувача: www.csmpbоurgas.org
Минимални изисквания: Валидно удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни – за всеки от обектите за търговия с храни, където се предлага да се изпълнява поръчката /за минимум 5 /пет/ функциониращи обекта за търговия с храни /магазини/ на територията на гр. Бургас, отговарящи на изискванията на възложителя за доставка на храни и тонизиращи напитки за работници и служители на възложителя, работещи на 12-часови дежурства, в т.ч. и нощна смяна, и получаване от същите на храна и тонизиращи напитки, чрез използване на купони/, както и информация, описание и списък на обектите /по приложен в документацията образец/. За всеки от обектите за търговия с храни има издадено валидно удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни. Наличие за срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка на обекти за търговия с храни на територията на област Бургас, в минимум 5 /пет/ функциониращи обекта за търговия с храни /магазини/ на територията на гр. Бургас, отговарящи на изискванията на възложителя, за обслужване на работници и служители на възложителя и получаване от същите на храна и тонизиращи напитки, чрез използване на купони, за което се декларира в офертата, предоставя се информация, списък /по приложения в документацията образец/ и описание на обектите за търговия с храни, съдържащи данни, в т.ч. адрес и индивидуализация на същите, посочване на основанието и съответния документ, въз основа на което се ползва от участника, посочване номера, датата на съответното удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, групи храни, които се предлагат в регистрирания обект, посочване работното време на обекта. За всеки от обектите да има издадено удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни. Изисква се наличие на витрина за топла кухня във всички обекти за търговия с храни /магазини/, където ще бъдат обслужвани работниците и служителите на възложителя в изпълнение на поръчката. Доставяните храни и тонизиращи напитки трябва да отговарят на изискванията на БДС и да са в срок на годност към датата на доставката. Доставките да се извършват чрез използване на купони. Във всеки от посочените обекти за търговия с храни /магазини/ през срока на действие на договора за обществената поръчка, работниците и служителите на възложителя да бъдат обслужвани преимуществено, като на същите ще бъдат предоставяни храна и тонизиращи напитки, срещу купони. Доставките да се извършват съгласно условията на договора за възлагане на обществената поръчка. За изпълнението на изискванията за технически възможности, участниците следва да съобразяват изискванията и образците, съдържащи се в документацията за участие. Подробна информация, указания, изисквания и образци се съдържат в документацията за участие в обществената поръчка, публикуван в профила на купувача: www.csmpbourgas.org
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.01.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Цената се заплаща при закупуване на документацията, в брой в касата на ЦСМП – Бургас, в административната сграда, находяща се в гр. Бургас, ул. „Успенска” №1, ет.2 или по банков път, по банкова сметка на Център за спешна медицинска помощ – Бургас, както следва: IBAN: BG16UBBS80023106133000, BIC: UBBSBGSF, ОББ – Бургас.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
05.01.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 06.01.2015 г.  Час: 10:00
Място

Център за спешна медицинска помощ – Бургас, гр. Бургас, ул. „Успенска“ №1, ет.2, стая №201

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно закона: чл. 68, ал. 3 от ЗОП - Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Подробна информация, указания, изисквания и образци се съдържат в документацията за участие в обществената поръчка, публикувана в профила на купувача: www.csmpbоurgas.org. Продължение от ІІІ.2.1) Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена: www.csmpbоurgas.org Друго: На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, документацията за участие се публикува в профила на купувача на датата на публикуване на обявлението в електронен вид. Считано от тази дата, до документацията се предоставя пълен достъп по електронен път. Документацията може да бъде намерена на следния интернет адрес: www.csmpbоurgas.org Документацията се предоставя и на всяко лице, което поиска това, включително като му бъде изпратена за негова сметка. На основание чл. 58, ал. 2 от ЗОП - избрано средство за комуникация, за обмен на информация, както следва: Комуникацията, обменът на информация да се осъществява по следния начин: по пощата.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на ЗОП – Глава единадесета „Обжалване“ от ЗОП Жалба може да се подава в 10-дневен срок, при условията и по реда на чл. 120 и следващите от Закона за обществените поръчки

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ