Версия за печат

00181-2014-0003

BG-Бургас:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-05-120 от 18.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - БУРГАС, гр. Бургас, ул. "Успенска" №1, За: д-р Димитър Желязков - Заместник-директор, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 871927, E-mail: e-mail: csmp_burgas@abv.bg, Факс: 056 811000

Място/места за контакт: гр. Бургас, ул. "Успенска" №1, ет.2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmpbоurgas.org.

Адрес на профила на купувача: www.csmpbоurgas.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на поръчката е „Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ – Бургас“. Доставката е предназначена за работниците и служителите при ЦСМП – Бургас /в т.ч. филиалите в градовете Бургас, Созопол, Приморско, Царево, Средец, Малко Търново, Поморие, Несебър, Карнобат, Сунгурларе, Айтос и Руен /, работещи на 12-часови дежурства, като напитките са само за работещите нощна смяна. Доставката се извършва в обектите за търговия с храни /магазини/ на изпълнителя на територията на гр. Бургас. Храната и напитките ще се получават от работниците и служителите на възложителя чрез използване на купони в обектите за търговия с храни /магазини/ на изпълнителя на територията на гр. Бургас. Обществената поръчка не включва обособени позиции.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

необходимост от осигуряване доставката на храна и тонизиращи напитки за работниците и служителите на Център за спешна медицинска помощ – Бургас, в т.ч. филиалите в градовете Бургас, Созопол, Приморско, Царево, Средец, Малко Търново, Поморие, Несебър, Карнобат, Сунгурларе, Айтос и Руен, работещи на 12-часови дежурства, в т.ч. нощна смяна, като изборът на процедурата е в съответствие със закона, съобразно обекта и стойността на поръчката – доставка на обща стойност без ДДС по-висока от 66 000 лева до съответния праг, определен в чл. 45в, ал. 2, т. 2, б. "б" от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, бул. „Витоша“ №18, Република България 1000, гр. София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Асен Димитров Кърджиев
Длъжност: Директор