Версия за печат

00303-2014-0016

BG-ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

КМЕТ ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, УЛ. "БОРИС СПИРОВ" № 56, За: Мустаджан Шабан - заместник кмет Община В.Преслав, Р БЪЛГАРИЯ 9850, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, Тел.: 0538 44315, E-mail: info@velikipreslav.bg, Факс: 0538 44537

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://velikipreslav.bg.

Адрес на профила на купувача: http://velikipreslav.bg/public_commissions.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ : Обособена позиция № 1 с предмет „Основен ремонт Път SHU 1008 „ІІ-74 – В.Преслав,Промишлена зона – І-7” от км. 0+670 до км. 2+900”;Обособена позиция № 2 с предмет „Поддръжка и текущ ремонт асфалтови настилки по улици в гр.В.Преслав“; Обособена позиция № 3 с предмет „Основен ремонт Път TGV 1167 „Надарево-Кочово-Осмар-Троица-Хан Крум-I-7“.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр. В. Преслав и община В.Преслав
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Строителните и монтажни дейности, включени в предмета на поръчката са: изрязване, фрезоване, изкърпване на компрометирани участъци от улиците, определени от Възложителя с възлагателно писмо, които следва да бъдат извършени в съответствие с техническите норми и изисквания в строителството, с качествени материали и при използване на необходимата строителна механизация и работна ръка. Финансирането на предмета на поръчката ще бъде осигурено от продажби за финансовата 2014 год., но не повече от 58 798,33 лева (петдесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и осем лева и 33 стотинки) без включен ДДС. Възложените и изпълнени количества СМР ще бъдат в зависимост от събраните средства от продажби.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
41666.67 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 610239 от 23.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 229 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Поддръжка и текущ ремонт асфалтови настилки по улици в гр.В.Преслав
V.1) Дата на сключване договора
24.09.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
23.06.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД "Преслав-БКС" ЕИК176753749, ул."Златен век" № 2, Р България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42226, Факс: 0538 42226

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 41666.67 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

18.11.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. "Пътища" АД, ЕИК 837035366 2. ДЗЗД "Преслав-БКС" ЕИК176753749


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор