Версия за печат

00334-2014-0018

BG-София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000627597

Агенция "Митници", ул. "Г.С.Раковски" № 47, За: Антоанета Спасова, Р. България 1202, София, Тел.: 02 98594037, E-mail: Antoaneta.Spasova@customs.bg, Факс: 02 98594060

Място/места за контакт: Централно митническо управление, отдел "Обществени поръчки и капиталови разходи"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.customs.bg.

Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357.

Електронен достъп до информация: http://customs.bg/bg/page/358.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: митническа дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Агенция „Митници"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 1 (01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Гр. София, гр. Благоевград, гр. Бургас
Код NUTS: BG411, BG341, BG413
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на възлаганата обществена поръчка е „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Агенция „Митници”. Предметът на възлаганата обществена поръчка включва следните обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 с предмет: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Лом”;. 2. Обособена позиция № 2 с предмет: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Бургас”; 3. Обособена позиция № 3 с предмет: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Свиленград”; 4. Обособена позиция № 4 с предмет: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Видин”; 5. Обособена позиция № 5 с предмет: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Възложителя в град София”; 6. Обособена позиция № 6 с предмет: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Свищов”; 7. Обособена позиция № 7 с предмет: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Русе”; 8. Обособена позиция № 8 с предмет: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна”; 9. Обособена позиция № 9 с предмет: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Пловдив”; 10. Обособена позиция № 10 с предмет: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Югозападна”.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50112000, 50114000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
Услуги по техническо обслужване и ремонт на товарни автомобили

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Организация и координация на изпълнение на поръчката Ок; тежест: 10
Критерий: Предложена отстъпка от актуалната ценова листа на офиц. вносители на резервни части Ор; тежест: 25
Критерий: Цена на дейности по диагностика - Цд; тежест: 24
Критерий: Цена за труд (часова ставка) - Цт; тежест: 26
Критерий: Цена на услуги - Цу; тежест: 15
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 045 - 075452 от 05.03.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 1602/38 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Бургас”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Евросервиз" ЕООД, ЕИК: 102895118, "Поморие" № 20, ет. 3, ап. 9, Р. България 8000, Бургас, Тел.: 056 820448, E-mail: evroservizbs@abv.bg, Факс: 056 820448

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 133262 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1602/39 / Обособена позиция №: 10 / Заглавие на обособената позиция: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Югозападна”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Специализиран автосервиз Мастерверк - Благоевград" ООД, ЕИК 101778432, бул. "Свети Димитър Солунски" № 79, Р. България 2700, Благоевград, Тел.: 073 884025, E-mail: a.gosheva@motopfohe.bg, Факс: 073 884026

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 80000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 1602/42 / Обособена позиция №: 5 / Заглавие на обособената позиция: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Възложителя в град София”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Полмо-Авто" ЕООД, жк "Хаджи Димитър", бл. 137, Вх. А, ет. 1, ап. 2, Р. България 1510, София, Тел.: 02 9267035, E-mail: office@polmo.net, Факс: 02 9366797

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 64000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.11.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"Полмо-Авто" ЕООД, ЕИК: 831902790, гр. София, жк "Хаджи Димитър", бл.137, Вх. А, ап. 2 "Специализиран автосервиз Мастерверк - Благоевград", ЕИК: 101778432, гр. Благоевград, бул. "Свети Димитър Солунски" № 79 "Евросервиз" ЕООД, ЕИК: 102895118, гр. Бургас, ул. "Поморие" № 20,, ет. 3, ап. 9 "Карио" ООД, ЕИК: 200507646, гр. Сливен, 8800, бул. "Стефан Караджа" № 11, "София Франс Ауто - Бургас" ООД, ЕИК: 102045504, гр. Бургас, ул. "Транспортна" № 3