00748-2014-0010

BG-Габрово: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 107507217

Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД, ул. "Д-р Илиев Детския" № 1, За: Петя Ненова - Икономист обществени поръчки, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 800253, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://mbalgabrovo.com/index.php.

Електронен достъп до информация: http://mbalgabrovo.com/index.php.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Болнична аптека
Код NUTS: BG322
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

"Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово, разделена и обособена в 280 самостоятелно обособени позиции.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1060193.02 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 015 - 022251 от 22.01.2014 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 099 - 172693 от 23.05.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: ДО-01-03-205 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 90
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Стерамед ООД ЕИК131048325, ул. Христо Ценов №4, РБългария 1000, София, Тел.: 02 4372486, Факс: 02 4372488

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 7224 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-01-03-204 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 3, 50, 247, 248, 250, 251, 255, 256, 257, 261, 262, 265, 266, 268, 270, 273, 278, 279, 280;
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Инфомед ЕООД ЕИК 121155656, бул. Акад. Иван Гешов №2Е, РБългария 1330, София, Тел.: 02 4891700, Факс: 02 4918818

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 45057.06 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-01-03-171 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 48, 162;
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Медикард ООД ЕИК 030215702, ул. Иван Сусанин №44, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9555878, Факс: 02 8581303

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 13030.46 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-01-03-170 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 7, 12, 17, 20, 34, 55, 70, 76, 95, 217, 220, 225, 243, 274;
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

РСР ЕООД ЕИК121706547, ул. Виктор Григорович №3, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9515976, Факс: 02 9515932

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 37576.4 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-01-03-186 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 47
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Медитех ООД ЕИК 131392221, ул. Голям Братан, РБългария 1000, София, Тел.: 02 4914088, Факс: 02 4914987

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 4075 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-01-03-185 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 22, 31, 42, 43, 128,
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Екос Медика ООД ЕИК 831029075, ул. Голям Братан №8, РБългария 1000, София, Тел.: 02 4914088, Факс: 02 4914087

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 24896.18 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-01-03-176 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 62, 134, 146, 152, 153, 154, 239;
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Дъчмед Интернешанъл ЕООД ЕИК 130928543, ул. Бигла №48, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9200123, Факс: 02 9200384

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 41787.9 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-01-03-173 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 40, 46,
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Вега Медикал ООД, бул. Симеоновско шосе №39, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9714008, Факс: 02 9712085

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 18916.17 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-01-03-174 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 45, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 192, 231, 245;
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Медитрейд ЕООД ЕИК 103765736, ул. Илинден №7, РБългария 9000, Варна, Тел.: 052 66334, Факс: 052 650012

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 7135.5 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-01-03-175 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 116
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Арт Транс Медика ООД ЕИК 121864013, ул. Родопски извор №30-32, РБългария 1680, София, Тел.: 02 9589957, Факс: 02 4894300

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 6000 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-01-03-187 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 49, 175, 179, 191, 198, 199;
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Аквахим АД ЕИК 200984964, бул. Проф. Цветан Лазаров №83, РБългария 1000, София, Тел.: 02 8075000, Факс: 02 8075050

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 15710 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-01-03-192 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 5, 8, 24, 87, 91, 187, 200, 233;
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Екомет 90 ЕООД ЕИК 130139003, ул. Тодор Каблешков №16, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9581211, Факс: 02 9556154

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 46968.2 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-01-03-190 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 9, 15 , 16, 32, 37, 39, 77, 164, 165, 172, 180, 184, 185, 201, 210, 215, 218, 224, 229;
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Б.Браун Медикал ЕООД ЕИК 175016820, бул. Андрей Ляпчев №66, РБългария 1000, София, Тел.: 02 8076770, Факс: 02 9743083

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 28670.82 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-01-03-201 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 36, 51,
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Диагностик Имиджинг ООД, ул. Каймакчалан 1, РБългария 1505, София, Тел.: 02 9442290, Факс: 02 9442916

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 11557.17 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-01-03-202 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 1, 4, 19, 28, 73, 83, 86, 94, 99, 117, 190, 204, 206, 227, 244;
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Софарма Трейдинг АД ЕИК 103267194, ул. Лъчезар Станчев №5, РБългария 1000, София, Тел.: 02 8133661, Факс: 02 8133666

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 148818.79 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-01-03-203 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 26, 97, 145, 147, 148, 212;
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Булмар МЛ ООД ЕИК 131148628, ул. Пирин 32, РБългария 1000, София, Тел.: 02 8558345, Факс: 02 8558543

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 22858.3 BGN с ДДС 30%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-01-03-191 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 130, 131, 132, 133, 135, 143, 144;
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Етропал Трейд ООД ЕИК 122055819, бул. Руски № 191, РБългария 2180, Етрополе, Тел.: 0720 63422, Факс: 0720 67098

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 181725.6 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-01-03-188 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 126
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Вакпак Медикал ООД ЕИК 201611135, ул. България №1, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 602612, Факс: 058 602612

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 475.2 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-01-03-193 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 2, 14, 21, 30, 38, 64, 102, 114, 119, 123, 127, 157, 173, 186, 189, 202, 213, 214, 226, 238;
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Медицинска Техника Инженеринг ООД ЕИК 831641528, жк. Младост 1 бл. 28Б, РБългария 1000, София, Тел.: 02 4617121, Факс: 02 4617126

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 21473.18 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-01-03-179 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 11, 18, 78, 79, 80, 81, 82, 88, 93, 167, 194, 195, 234, 241
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Агарта ЦМ ЕООД ЕИК 121096923, жк. Младост 3 бл.304, РБългария 1000, София, Тел.: 02 8765542, Факс: 02 9743973

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 26250.67 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-01-03-184 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 56, 122, 149, 150, 151, 205, 216;
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Сервизмед ООД, ул. Добротич №329А, РБългария 1000, София, Тел.: 02 8105959, Факс: 02 8105958

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 21129.35 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-01-03-181 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 158, 159, 160;
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Фрезениус Медикъл Кеър България ЕООД ЕИК 107516166, ул. Любен Каравелов 26, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 804540, Факс: 066 806169

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 241920 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-01-03-180 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 53, 246, 249, 252, 275;
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Маримпекс-7 ЕООД ЕИК130489377, бул. Цар Борис ІІІ №54, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9532561, Факс: 02 9525821

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 18348 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-01-03-172 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 44
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Софинформпродукт - Грозданов ЕООД ЕИК 121146714, бул. Черни връх №38, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9625278, Факс: 02 9625948

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1339.8 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-01-03-182 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 124, 129, 163, 193, 207;
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

06.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ГЮС ООД ЕИК 010277348, ул. Цар Калоян 11А, РБългария 7000, Русе, Тел.: 082 828378, Факс: 082 828377

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 2267.5 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-01-03-178 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 125, 176, 183;
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Интергаленика ООД ЕИК 115258267, ул Напредък №7, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 940168, Факс: 032 940168

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 4092 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-01-03-177 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 59, 92, 96, 168, 203, 232;
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Химтекс ООД ЕИК 836149057, ул. Бузлуджа №33, РБългария 6400, Димитровград, Тел.: 0391 60354, Факс: 0391 60351

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 5176.32 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДО-01-03-183 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: 13, 23, 25, 29, 33, 35, 41, 57, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 74, 75, 84, 85, 89, 98, 109, 111, 112, 118, 120, 121, 169, 177, 178, 181, 219, 221, 228, 240;
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

33

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Истлинк България ЕООД ЕИК115573932, бул. Шести Септември №87, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 644588, Факс: 032 642706

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 55713.45 BGN с ДДС 20%
Брой месеци: 12
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.11.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. Стерамед ООД ЕИК 131048325 2. Инфомед ЕООД ЕИК 121155656 3. Медикард ООД ЕИК 030215702 4. РСР ЕООД ЕИК 121706547 5. Медитех ООД ЕИК 131392221 6. Екос Медика ООД ЕИК 831029075 7. Дъчмед Интернешанъл ЕООД ЕИК 130928543 8. Вега Медикал ООД ЕИК 201090465 9. Медитрейд ЕООД ЕИК 103765736 10. Арт Транс Медика ООД ЕИК 121864013 11. Аквахим АД ЕИК 200984964 12. Екомет 90 ООД ЕИК 130139003 13. Б.Браун Медикал ЕООД ЕИК 175016820 14. Диагностик Имиджинг ООД 130099103 15. Софарма Трейдинг АД ЕИК 103267194 16. Булмар МЛ ООД ЕИК 131148628 17. Етропал Трейд ООД ЕИК 122055819 18. Вакпак Медикал ООД ЕИК 201611135 19. Медицинска Техника Инженеринг ООД ЕИК 831641528 20. Агарта ЦМ ЕООД ЕИК 121096923 21. Сервизмед ООД ЕИК 831546368 22. Фрезениус Медикал Кеър България ЕООД ЕИК 107516166 23. Маримпекс-7 ЕООД ЕИК 130489377 24. Софинформпродукт - Грозданов ЕООД ЕИК 121146714 25. ГЮС ООД ЕИК 010277348 26. Интергаленика ООД ЕИК 115258267 27. Химтекс ООД ЕИК 836149057 28. Истлинк България ЕООД ЕИК 115573932