Версия за печат

00030-2014-0026

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗК-1956 от 17.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. "Симеон Велики" №33, За: Ирина Николова - мл. експерт "Обществени поръчки", Р. България 7500, Силистра, Тел.: 086 816260, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Община Силистра

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка и монтаж на соларен малотонажен пасажерски кораб с електрозадвижване и соларен модулен понтон с хибридно ВЕИ енергийно захранване По проект “Clean Access in Calarasi- Silistra cross- border area” – CleeA /Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш- Силистра/- 2(3i)-1.1-7, MIS-ETC code118” по обособени позиции: Обособена позиция №1. Доставка и монтаж на соларен малотонажен пасажерски кораб с електрозадвижване и соларен модулен понтон с хибридно ВЕИ енергийно захранване. Обособена позиция №2. Доставка и монтаж на инфокьоск, лаптоп и билингуален информационен панел. Обособена позиция №3. Доставка и монтаж на ветрогенератор с вертикална ос.

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка и монтаж на соларен малотонажен пасажерски кораб с електрозадвижване и соларен модулен понтон с хибридно ВЕИ енергийно захранване по проект “Clean Access in Calarasi- Silistra cross- border area” – CleeA /Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш- Силистра/- 2(3i)-1.1-7, MIS-ETC code118”за предоставяне на безвъзмездна финанасова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество <<Румъния-България>> 2007-2013 г., по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. Доставка и монтаж на соларен малотонажен кораб и соларен модулен понтон. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. Доставка и монтаж на Информационна система за измерване и показване на климатични параметри, лаптоп и електронен билингуален /двуезичен/ информационен панел. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3. Доставка и монтаж на ветрогенератор.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

34520000, 45248400, 31710000, 30213100, 31121320

Описание:

Кораби
Строителни и монтажни работи на пристанищни понтони
Електронно оборудване
Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Вятърни турбини

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ЗК-1798 от 16.10.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-628900
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 30-2014-26
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за предварителна информация

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

628900

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

16.10.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

За участие в обществената поръчка не е подадена нито една оферта за всички обособени позиции.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Р. България 7500, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

17.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Юлиян Найденов Найденов
Длъжност: Кмет на Община Силистра