Версия за печат

01564-2014-0010

BG-с.Чупрене: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Чупрене, ул. "Асен Балкански" № 55, За: Асен Джунински, Република България 3950, с.Чупрене, Тел.: 09328 2580, E-mail: ob_chuprene@abv.bg, Факс: 09327 2402

Място/места за контакт: Община Чупрене

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://chuprene.artipo.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://chuprene.artipo.eu/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Възстановяване на мостове и път на територията на Община Чупрене. Поръчката е разделена на 3 /три/ обособени позиции: 1/ Възстановяване на пасарелка и брод , с. Чупрене; 2/ Възстановяване на стоманена пасарелка над р.Лом, свързваща помпена станция - с. Долни Лом; 3/ Възстановяване на стоманена пасарелка в с. Търговище.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Територията на Община Чупрене - с. Чупрене, с. Долни Лом и с.Търговище
Код NUTS: BG311
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предмет на настоящия договор: Община Чупрене - ВЪЗЛОЖИТЕЛ възлага и заплаща, а "Евро Еко Билд" ЕООД - ИЗПЪЛНИТЕЛ приема да изпълни СМР по договор с предмет: "Възстановяване на мостове и път на територията на Община Чупрене, по три обособени позиции": 1./ Възстановяване на пасарелка и брод , с.Чупрене; 2./ Възстановяване на стоманена пасарелка над р.Лом, свързваща помпена станция - с.Долни Лом; 3./ Възстановяване на стоманена пасарелка в с. Търговище.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
64380.1 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предложена цена; тежест: 50
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № История ДВ-1 История / Обособена позиция №: / Заглавие:Възстановяване на мостове и път на територията на Община Чупрене по три обособени позиции: 1/ Възстановяване на пасарелка и брод, с.Чупрене; 2/ Възстановяване на стоманена пасарелка над р.Лом, свързваща помпена станция - с.Долни Лом; 3/ Възстановяване на стоманена пасарелка в с.Търговище
V.1) Дата на сключване договора
11.11.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
06.10.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Евро Еко Билд" ЕООД, ул. "Кораб планина" № 55, България 1164, гр.София, Тел.: 02 8603224, E-mail: evro_eko@abv.bg, Факс: 02 8603224

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 65786.86 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 64380.1 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

13.11.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1/"Евро Еко Билд" ЕООД - със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, ул. "Кораб планина" № 55; 2/"Нова Техно Билдинг" ООД - със седалище и адрес на управление: гр. София,ул. "Иван Сусанин" № 34; 3/"Мостремонт97" ООД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

г) Изключителна спешност, предизвикана от непредвидими за възложителя обстоятелства.

В периода 19.04 - 25.04.2014 г. на територията на Община Чупрене бяха регистрирани интензивни валежи, което доведе до разрушаване на мост - пасарелка в с. Търговище, на мост пасарелка в с.Долни Лом, на мост - пасарелка и улица в с.Чупрене. Спешността на изпълнението на СМР по трите обекта е свързано и с факта, че мостовете се ползват активно от живущите в трите района при тяхната селскостопанска работа, от селскостопанските производители, от обслужващия персонал на помпената станция при с.Долни Лом. Съществен проблем е и разрушената улица в с.Чупрене, част от разрушения мост, като от нея липсва 50% от настилката - това е единственият път, свързващ квартала с останалата част от селото, съответно възниква невъзможност за получаване на спешна медицинска помощ, както и за реакция при възникнала опасност от пожар. Допълнителен фактор е и невъзможността да бъдат предвидени или предотвратени нови валежи, които да утежнят положението на живущите в района, както и опасността от наводнения. С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 на МС от 22.08.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл.1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 год. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване , овладяване и преодоляване на последиците от бедствие на община Чупрене са отпуснати средства за възстановяване на щетите, нанесени от валежите. До този момент липсата на средства възпрепятства инициирането на дейности по възстановяването на описаните обекти . Отпускането на необходимите средства на Община Чупрене от държавния бюджет дава възможност действията по възстановяването на на мостовете и улицата на територията на община Чупрене да бъдат незабавно предприети . Описаното фактическо положение попада напълно в хипотезата на чл. 90, ал.1, т.4 и дефиницията за "Изключителни обстоятелства", съгласно Параграф 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки, а именно - обстоятелства предизвикани от непредвидими за възложителя събития , като природно бедствие, авария или катастрофа , както и други, които непосредствено застрашават живота и здравето на хората или околната среда, или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на на нормативно установени дейности на възложителя. Изключително обстоятелство е и последващото възникване на опасност за националната сигурност, за отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здреаве, за защитени територии, зони и обекти и за обществения ред.