Версия за печат

00108-2014-0003

BG-Суворово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Суворово, пл. "Независимост" №1, За: Николай Стефанов, Република България 9170, Суворово, Тел.: 05153 2550, E-mail: eu_suvorovo@abv.bg, Факс: 05153 2550

Място/места за контакт: пл. "Независимост" №5, ет. 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.suvorovo.bg.

Адрес на профила на купувача: profile.suvorovo.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 и изграждане на канализационна мрежа на улици в квартали 3А и от 7 до 21 в с. Чернево, общ. Суворово- Етап I „Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 в с. Чернево, общ. Суворово”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: с. Чернево, общ. Суворово, обл. Варна
Код NUTS: BG331
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 в село Чернево, община Суворово. Видовете работи, които следва да се изпълнят са: нарязване и разваляне на асфалтова настилка, изкоп с багер и ръчни изкопи, доставка и полагане на подложка от пясък, засипване на изкопите с трамбовка, полагане на тръби, разваляне и възстановяване на тротоари, демонтаж и възстановяване на улични бордюри, доставка, полагане и валиране на каменна фракция, доставка и полагане на неплътен и плътен асфалт и др.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
3789886.49 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предложен допълнително гаранционен срок; тежест: 10
Показател: Предложени условия за изпълнение на гаранционните задължения; тежест: 5
Показател: Срок на изпълнение на поръчката; тежест: 35
Показател: Финансова оценка; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 601511 от 29.04.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1-22 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
07.11.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
14.10.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД "Суворово С И Ж", ЕИК 176784246, р-н "Младост", ул. "Ивац" № 3, ап. партер, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 730448, E-mail: stoianov_06@abv.bg, Факс: 052 730448

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 3843642 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3789886.49 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Програма за развитие на селските райони 2007-2013, съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

11.11.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. "ДЕВНЯ ТРЕЙД" ООД С ЕИК 103290570. 2. ДЗЗД "Хинремонтстрой" с членове: "Химремонтстрой" АД с ЕИК 816089204 и "ВАЛМЕКС" ЕООД с ЕИК 010700093. 3. "АКВА СТРОЙ" ДЗЗД с членове: "АКВА СИСТЕМС" АД с ЕИК с 102705120 и "ВОДОКАНАЛСТРОЙ" ООД с ЕИК 102116887. 4. ДЗЗД "ПСБ 2013" с членове: "Пътстрой-Варна" ЕООД с ЕИК 103561242 и "Балкански" ООД с ЕИК 103982953. 5. "Автомагистрала Черно море" АД с ЕИК 127001597. 6. "Стимекс" ЕООД с ЕИК 103002356. 7. ДЗЗД "Суворово С И Ж" с членове: "Стоянов-06" ЕООД с ЕИК 148011114; "НАДИН - ЖЕЛЯЗКОВ"ЕООД С ЕИК 103281518 и "ЗЕБРА" ООД С ЕИК 103801869. 8. "Пътища и мостове" ЕООД с ЕИК 813029821.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор