Версия за печат

00028-2014-0013

BG-София: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831661388

Министерство на регионалното развитие, ул. "Св. СВ. Кирил и Методий" № 17-19, За: Красимира Карчева, България 1502, София, Тел.: 02 9405478, E-mail: KKarcheva@mrrrb.government.bg, Факс: 02 9405478

Място/места за контакт: дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.mrrb.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=5327.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: регионално развитие

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Сключване на рамкови споразумения за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 по седем обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Северозападен район, в който попадат следните градове: Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен, Лом; Обособена позиция 2: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Северен централен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра, Свищов; Обособена позиция 3: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Североизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Варна, Добрич, Търговище, Шумен; Обособена позиция 4: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югозападен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Благоевград, Дупница, Гоце Делчев, Кюстендил, Перник, Петрич; Обособена позиция 5: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Южен централен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Велинград, Карлово, Панагюрище; Обособена позиция 6: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югоизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Казанлък; Обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на град София

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Република България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се провежда в изпълнение на проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”, Оперативна програма „Регионално развитие“. С финансовата помощ по този проект се подкрепя обновяването на многофамилни жилищни сгради с 6 или повече обособени самостоятелни обекти с жилищно предназначение съответно на 3 и повече етажа и чието проектиране е започнало преди 26 април 1999 г. Допустими за финансиране са и блок-секции (блок-секция - строителна единица със самостоятелно функционално предназначение, която притежава отделни ограждащи от външния въздух конструкции и елементи и има самостоятелно обособен генератор на топлина/студ или няма генератор на топлина/студ). В рамките на проекта се предвижда да бъдат обновени 180-200 жилищни сгради/блок-секции на територията на 36-те града, в които се изпълнява проекта. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта възлиза на 50 млн. лв. Продължителността на проекта е три години (2012 - 2015 г.). Строително-монтажни работи (СМР) по сградите, които ще се финансират, включват всички енергоспестяващи мерки (ЕСМ), предписани в обследването за енергийна ефективност, в т. ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), където е приложимо. Изпълнението на поръчката ще се извърши, съгласно Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. Изпълнителите ще получат одобрените инвестиционни проекти и издадените въз основа на тях разрешения за строеж за енергийна ефективност на съответната сграда по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) , както и всички други изходни данни, необходими за правилното и точно изпълнение на поетите задължения с всеки индивидуален договор, сключен въз основа на рамковите споразумения по обособените позиции. Предметът на поръчката включва изпълнение на СМР за съответната сграда по индивидуален договор, сключен въз основа на рамково споразумение по дадена обособена позиция, в пълния обем на задълженията и отговорностите по чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ и определените от Възложителя с Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45200000, 45300000, 45400000, 45260000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи на инсталации
Довършителни строителни работи
Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

09-14-041

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 082 - 142218 от 26.04.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: РД-02-30-60-1 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Северозападен район, в който попадат следните градове: Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен, Лом“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД „КСВ & ИНФРАКОРЕКТ“, ЕИК 176778503, ул. „Иречек“ № 11, България 2000, гр. Самоков, Тел.: 0895 429705

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-30-60-2 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Северозападен район, в който попадат следните градове: Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен, Лом“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„БОДРОСТ - 96“ ЕООД, ЕИК 101009334, ул. „Аргир Манасиев“ № 4, България 2700, гр. Благоевград, Тел.: 073 885555, Факс: 073 885555

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-327-1 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 4: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югозападен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Благоевград, Дупница, Гоце Делчев, Кюстендил, Перник, Петрич“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„БУЛПЛАН ДИНЕВИ” ООД, с ЕИК 20082704, ул. „Ал.Стамболийски“ № 51 а, България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 551011, Факс: 078 551020

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-327-2 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 4: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югозападен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Благоевград, Дупница, Гоце Делчев, Кюстендил, Перник, Петрич“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

КОНСОРЦИУМ „ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ” , ЕИК 176772525, ул. „Доспат“ №2, България 1606, София, Тел.: 02 8051100, Факс: 02 8051101

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-327-3 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 4: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югозападен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Благоевград, Дупница, Гоце Делчев, Кюстендил, Перник, Петрич“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„АЛДЕС” ЕООД, ЕИК 130928671, ул. „Данаил Дечев“ №4, България 1407, гр. София, Тел.: 0888 323136, Факс: 02 4180117

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-327-4 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 4: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югозападен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Благоевград, Дупница, Гоце Делчев, Кюстендил, Перник, Петрич“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

13

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД „ПРЕСТИЖ БИЛДИНГ“, ЕИК 176695121, бул. „Тодор Александров“ №37, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 880988, Факс: 073 885252

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-327-5 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 4: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югозападен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Благоевград, Дупница, Гоце Делчев, Кюстендил, Перник, Петрич“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД , ЕИК 811160793, местност „Иван Гарванов“ № 1 б, България 2700, гр. Благоевград, Тел.: 073 831907, Факс: 073 831906

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-327-6 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 4: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югозападен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Благоевград, Дупница, Гоце Делчев, Кюстендил, Перник, Петрич“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„АЙ БИ СИ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 101518025, ул. „Христо Смирненски“ № 12, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 830675, Факс: 073 830675

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-327-7 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 4: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югозападен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Благоевград, Дупница, Гоце Делчев, Кюстендил, Перник, Петрич“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ГЕОСТРОЙ” АД, ЕИК 175102326, ул.“Люлин Планина“ № 9, България 1404, София, Тел.: 02 9024090, Факс: 02 9582014

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-323-1 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 6: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югоизточен район, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Казанлък“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“ПСГ” АД, ЕИК 131137959, бул. „Цар Борис III“ № 136 Б, България 1618, София, Тел.: 02 9533542

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-323-2 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 6: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югоизточен район, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Казанлък“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ПАРТНЬОРИ – А.Т“ ЕООД, ЕИК 2102814066, ул.“Бачо Киро“ № 6, България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 28322

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-323-3 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 6: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югоизточен район, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Казанлък“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ПИ ЕС ПИ" ЕООД, ЕИК 175245413, ул. „Дамяница“ № 2, ет. 4, ап. 17, България 1619, София, Тел.: 02 9832254

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-323-4 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 6: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югоизточен район, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Казанлък“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

СД „БЕРКО-90-БЕРКОВСКИ СИЕ“, ЕИК 119027514, ул. „Лъдженска“ № 1, вх. А, България 8800, Сливен, Тел.: 044 662151

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-323-5 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 6: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югоизточен район, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Казанлък“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„СТИМЕКС“ ЕООД, ЕИК 103002356, ул. „Архитект Петко Момчилов“ № 26,ет. 2, България 9010, Варна, Тел.: 052 303477

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-323-6 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 6: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югоизточен район, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Казанлък“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„СТИНИ“ ООД, ЕИК 175165682, ул. „Алеко Константинов“ № 44, ап. 13, България 1505, София, Тел.: 02 9808539

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-323-7 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 6: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югоизточен район, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Казанлък“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“СРЕГИ” ООД, ЕИК 102701517, ул.“Стефан Стамболов“ № 96, ет.2, офис 3, България 8000, Бургас, Тел.: 056 834222

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-323-8 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 6: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югоизточен район, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Казанлък“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД „ЪРБЪН СФО“, ЕИК 176779594, бул.„Ал. Стамболийски“№38, ет. 3, ап. 9, София 1308, София, Тел.: 02 9805911

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-323-9 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 6: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югоизточен район, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Казанлък“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„БИЛДИНГ - ТД“ ЕООД, ЕИК 119509973, ул. „Граф Игнатиев“ № 8, ап. 2, България 8800, Сливен, Тел.: 044 662490

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-323-10 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 6: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югоизточен район, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Казанлък“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ЕТ«МЕТАЛИК-ИВАН МИХАЙЛОВ“ , ЕИК 020362576, бул. «Васил Априлов» № 149, България 4003, Пловдив, Тел.: 032 960155

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-324-1 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 7: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на град София“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

“ХИДРОИЗОМАТ” АД, ЕИК 121732517, жк. „Дружба 1“, ул. „Илия Бешков“ № 8, България 1528, София, Тел.: 02 9791794

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-324-2 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 7: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на град София“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ДОБИ СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 203034725, ул.“Голям Братан“ № 8, ет. 3, ап. 8, България 1618, София, Тел.: 088 3410134

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-324-3 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 7: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на град София“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 201134560, ж.к. „Надежда 2“, ул. „Екзарх Стефан“ №61, България 1618, София, Тел.: 02 8500012

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-324-4 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 7: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на град София“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„МИРАТ ГРУП“ ООД, ЕИК 200463559, ж.к. „Дружба 2“, комплекс „Цариградски“ бл. 282, вх. Е, партер, магазин 20, България 1582, София, Тел.: 02 8891038

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-324-5 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 7: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на град София“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„КИК ДИЗАЙН“ ООД, ЕИК 131298581, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 13, България 1000, София, Тел.: 02 9897337

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-324-6 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 7: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на град София“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД „ЖИЛСАН“ , ЕИК 176773680, жк. „Надежда 2“, ул. „Христо Огнянов“ №2, България 1220, София, Тел.: 02 9360953

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-324-7 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 7: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на град София“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

КОНСОРЦИУМ “ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ”, 02 8051100, ул.“Доспат“ № 2, България 1606, София, Тел.: 02 8051100

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-324-8 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 7: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на град София“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„ПЛАНЕКС БИЛД“ ООД, ЕИК 131264522, жк. Борово,ул.„Невестина скала“№18, вх. В, България 1680, София, Тел.: 02 8581001

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-324-9 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 7: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на град София“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД „ИНФРА РС ЕНЕРДЖИ“, ЕИК 176779200, ул. „Майстор Алекси Рилец“ № 38, България 1816, София, Тел.: 02 8952410

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-324-10 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 7: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на град София“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

«ЕКО СТРОЙ“ ООД, ЕИК 130275487, бул. «Искър» № 19Б, България 2260, Своге, Тел.: 0726 25251

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-324-11 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 7: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на град София“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“, ЕИК 104108825, ул. „Клокотница“ № 5, България 5180, Полски Тръмбеш, Тел.: 02 4411991

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-324-12 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 7: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на град София“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„НВГ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 831679589, ул. „Костенски водопад“ № 5, България 1404, София, Тел.: 02 9581088

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-324-13 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 7: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на град София“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 811160793, ул. „Иван Гарванов“ № 1Б, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 831907

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-02-29-324-14 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 7: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на град София“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

25

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„КРАСИН“ ООД, ЕИК 120548749, ул. „Освобождение“ № 29, България 0000, гр. Девин, Тел.: 0301 60890

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

VI.2) Допълнителна информация

; КОНСОРЦИУМ „ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ“, със съдръжници: „Балканстрой“ АД, с ЕИК 811169550 и „Балканстрой София“ АД, с ЕИК 175127678;ДЗЗД „ТЕХНО ИНЖЕНЕРИНГ“, с ЕИК 176362794, със съдружници: „Стройтелство и саниране Инженеринг-Консулт“ ЕООД, с ЕИК 131405777 и „Техно Енерджи“, с ЕИК 812233671;„СТИНИ” ООД, с ЕИК 175165682; „БИГЛА III” ООД,с ЕИК 121094769;„ПИ ЕНД ДИ СТРОЙ” ООД, с ЕИК 131552873;ДЗЗД „ПРЕСТИЖ БИЛДИНГ“, със съдружници: „Билдинг Компани“ ЕООД, с ЕИК 101675959 и „Престиж Бизнес-93“ ЕООД, с ЕИК 811130355;ОБЕДИНЕНИЕ „КСВ & ИНФРАКОРЕКТ 2014“, със съдружници: „Инфракорект строй“ ЕООД, с ЕИК 113580102 и „КСВ Инженеринг“ ООД, с ЕИК 175189402;ДЗЗД „ЪРБЪН СФО“, със съдружници: „Ърбън Грийн“ , с ЕИК 202709721 и „Строителни фасади и облицовки“ ЕООД, с ЕИК 131461046.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.11.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„СТРЕЗА“ ЕООД, с ЕИК 131223059; „ПРОТЕКТОР БГ” ЕООД, с ЕИК 115757512; „ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ 2004” ООД, с ЕИК 107565793; „АВС-ИНЖЕНЕРИНГ-Н” ЕООД, с ЕИК 128031110;„БИЛДИНГ - ТД” ЕООД, с ЕИК 119509973;„АДВАНС - 2002” ЕООД, с ЕИК 126615172;„МАЗАЛАТ” ЕООД, с ЕИК 817045463;„СРЕГИ” ООД, с ЕИК 102701517;„БУЛПЛАН ДИНЕВИ” ООД, с ЕИК 200082704;„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД, с ЕИК 813029821;„ПАРТЬОРИ – А.Т.” ЕООД, с ЕИК 102814066;„СТИМЕКС” ЕООД, с ЕИК 103002356; ЕТ „ПРОЕКТСТРОЙ – ПЕТЪР ПЕТРОВ“, с ЕИК 817013106; „ЕКО СТРОЙ” ООД, с ЕИК 128043948; „ИНКОМ ПВ” ООД, с ЕИК 128523887;„ДОБРУДЖА БИЛДИНГ” ЕООД, с ЕИК 124693172;„МИГ МАРКЕТ” ООД, с ЕИК 813208824; „ЕВРОБИЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, с ЕИК 147003260;„КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД, с ЕИК 127627462; КОНСОРЦИУМ „РЕМОНТИ ГС“, създадено с Соговор за консорциум от 26.05.2014 г., със съдружници: „Газстроймонтаж“ , с ЕИК 832048840 и „Стройкомерс“ ЕООД, с ЕИК 109514464;„ДЕВНЯ ТРЕЙД” ООД, с ЕИК 103290570; „ПЪТСТРОЙ-ВАРНА” ЕООД,с ЕИК 103561242; „АЙ ВИ СЕЙЛИНГС” ООД, с ЕИК 103550712;„СТРОЙПРОДУКТ” ЕООД, с ЕИК 824104862; „СТОЯНСТРОЙ” ЕООД, с ЕИК 825396864;„КРАСИН” ООД, с ЕИК 120548749; „ПЛАНЕКС” ООД, с ЕИК 813087785;„НСК СОФИЯ” ЕООД, с ЕИК 831838874;„БРАВО-СТРОЙ” ООД, с ЕИК 101688586;„ПЛАНЕКС БИЛД” ООД, с ЕИК 131264522;„ЗАПРЯНОВИ-03” ООД, с ЕИК 115816551; „ВЕСЕЛА” ООД, с ЕИК 103219192;„ИНОС 1” ООД,с ЕИК 831324823;„СТАР СИТИ” ЕООД, с ЕИК 831192695;„ХИДРОИЗОМАТ” АД, с ЕИК 121732517;„ДОБИ СТРОЙ” ЕООД, с ЕИК 203034725; „ПСГ” АД, с ЕИК 131137959; „ТРЕЙС - СОФИЯ” АД, с ЕИК 175254451;„УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ” ООД, с ЕИК 811160793; СД „БЕРКО-9—БЕРКОВСКИ И СИЕ“, с ЕИК 119027514;„МОНОЛИТ” АД, с ЕИК 836148005;„ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ” АД, с ЕИК 201134560;„ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ” АД, с ЕИК 200408908;ЕТ „МЕТАЛИК – ИВАН ИВАНОВ“, с ЕИК 020362576;„МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК 831493848;„ГЕОСТРОЙ” АД, с ЕИК 175102326; „ГЕНИМЕКС ИНВЕСТ” ЕАД, с ЕИК 114636244;„АЛЕКС СТРОЙ” ООД, с ЕИК 101612097;„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с ЕИК 200678922;„ТЕ – ТРЕЙД ГРУП” ООД, с ЕИК 200512839; „ПОЛИССТРОЙ” ЕООД, с ЕИК 838169610; ОБЕДИНЕНИЕ „СЕДСТРОЙ & ИЗО БИЛДИНГ“, със съдружници: „Седстрой” ЕООД, с ЕИК 175397150 и „Изо Билдинг” ЕООД, с ЕИК 203001535;„ЕВРОБИЛД БЪЛГАРИЯ” ООД, с ЕИК 131227940;„ЕЛИНА АД” ЕООД, с ЕИК 123728802;СДРУЖЕНИЕ „КРЕС“, със съдружници: „Понсстройинженеринг“ ЕАД, с ЕИК, 102907182; „СК-13 Пътстрой“ АД, с ЕИК 113001345; „Фърст и Инвестмънт“ ЕООД, с ЕИК 125578059; „Актив Билдинг Инк“ ЕООД, с ЕИК 203008787 и „Тодор Ванков“ ЕООД, с ЕИК 105014389;„СТРАТИЕВИ 2003” ООД, с ЕИК 126625736; „ПСТ ХОЛДИНГ” ЕАД, с ЕИК 831928535; СДРУЖЕНИЕ „ИНФРА РС ЕНЕРДЖИ“, със съдружници: „Инфра Роудс” ЕООД, с ЕИК 202062878 и „Р.С. Инженеринг” ЕООД, с ЕИК 831534113; „ЕКСА” АД, с ЕИК 131425114;ДЗЗД „ЖИЛСАН“, със съдружници: „МБ Инженеринг 2001” ЕООД, с ЕИК 2901894833 и „Малта консултинг” ЕООД, с ЕИК 201602321; „КАЛИСТРАТОВ ГРУП” ООД, с ЕИК 201760595;„МЕГАТУРС - 1” ЕООД, с ЕИК 121801696;„АЛДЕС” ЕООД, с ЕИК 130928671;„СЪННИКОМ” ЕООД, с ЕИК 121090475;„ЕНЕМОНА” АД, с ЕИК 020955078, с подизпълнител „Фи Строй“ ЕООД, с ЕИК 201505947;„МИРАТ ГРУП” ООД,с ЕИК 200463559; „АЙ БИ СИ КОНСУЛТ” ЕООД, с ЕИК 101518025; „АКВА - 3” ООД, с ЕИК 836147896;ДЗЗД „СЕВЕРОИЗТОК ГРУП 2014“, създадено със Споразумение за обединение, със съдружници: „Джи Пи Груп“ ООД, с ЕИК 131124561; „Експрес гаранцион“ ООД, с ЕИК 020916641; „Янис“ ООД, с ЕИК 127505978 и „КИК – ДС“ ООД, с ЕИК 103203448; „ФЕЪРПЛЕЙ КЪНСТРЪКШЪНС” ЕООД, с ЕИК 131553288;„САНТА МАРИНА” АД, с ЕИК 131366349;ДЗЗД „АГРОСПЕКТЪР ИЗО“, със съдружници: „Агроспектър 2000“ ООД, с ЕИК 116506769;„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД, с ЕИК 123682269; „СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА КОМПАНИЯ - ПЕРЕЛИК” ООД, с ЕИК 120540695;ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“, с ЕИК 104108825;„БОЛИД” ООД, с ЕИК 123021969; „ОЛДЕКС” ЕООД, с ЕИК 130920475;„НВГ ГРУП” ЕООД, с ЕИК 831679589;„ЩЕРЕВСТРОЙ” ООД, с ЕИК 120557933; „ПИ ЕС ПИ” ЕООД, с ЕИК 175245413; „КИК ДИЗАЙН” ООД, с ЕИК 131298581;„БОДРОСТ - 96” ЕООД, с ЕИК 101009334;„ЕЛИТСТРОЙ” АД, с ЕИК 101685540 Продължава в поле VI.2