Версия за печат

00692-2014-0013

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130367715

УМБАЛ "Света Анна" - София АД, ж.к.Младост 1, ул. "Димитър Моллов" № 1, За: Боян Авджийски/Евгени Чалов, България 1750, София, Тел.: 02 9759011, E-mail: pravisti_sv.anna@abv.bg, Факс: 02 9759011

Място/места за контакт: ж.к.Младост 1, ул. "Димитър Моллов" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.sveta-anna.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sveta-anna.eu/.

Електронен достъп до информация: http://www.sveta-anna.eu/.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на Катетeризационна лаборатория към Клиника по кардиология при УМБАЛ "Света Анна" - София АД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
УМБАЛ "Света Анна" - София АД
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на Катетeризационна лаборатория към Клиника по кардиология при УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца от сключване на договор при периодично извършващи се заявки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 3 календарни дни от получаване на заявка от Възложителя. Оставащият срок на годност на медицинските изделия и консумативи следва да е 75% от обявения от производителя към датата на доставката.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
3301916.82 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 036 - 058716 от 18.02.2014 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 154 - 276333 от 13.08.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: ДОП -65 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция №57
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

17.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Лаб технолоджи" ООД, ЕИК: 131101023, ул. "Враня" №82, Република България 1000, София, Тел.: 02 8320888, Факс: 02 9320888

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 3120 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДОП-70 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособени позиции №15, №61
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

17.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Фармтекс медикъл" ЕООД, ЕИК 131504056, ул. "Луи Леже" №10, България 1000, София, Тел.: 02 9870252, Факс: 02 9870252

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 18456 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДОП-69 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособени позиции №70, №71, №121
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

17.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Медекс" ООД, ЕИК 131268894, ул. "Самоковско шосе" №2Л, България 1000, София, Тел.: 02 9175545, Факс: 02 9175538

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 113232 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДОП-72 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособени позиции №10, №12, №25, №63, №69, №75, №84, №118
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

17.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Агарта-ЦМ" ЕООД, ЕИК 121096923, ж.к. Младост 3, бл. 304, ет. 1, офис 1, България 1000, София, Тел.: 02 9743973, Факс: 02 9743973

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 97732.44 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДОП-71 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособени позиции №31, №46, №86, №125, №126, №139
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

17.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Профимедика" ЕООД, ЕИК 130266641, ж.к. Стрелбище, бл. 35 А, вх. А, ет. 7, ап. 19, България 1000, София, Тел.: 02 8597411, Факс: 02 8597411

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 40668 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДОП-78 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособени позиции №7, №9, №16, №97, №99, №102, №104, №105, №106, №107, №115, №133, №134, №138
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

17.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Вега медикал" ООД, ЕИК: 201090465, бул. "Симеоновско шосе" №93Б, България 1000, София, Тел.: 02 9714008, Факс: 02 9712085

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 611359.68 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДОП-66 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 120
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

17.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Медимаг- МС" ООД, ЕИК 130871925, ул. "Димитър Сагаев" №19, България 1404, София, Тел.: 02 9582180, Факс: 02 9582181

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 86400 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДОП-77 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособени позиции №3, №5, №6, №8, №32, №38, №44, №48, №50, №51, № 58, №77, №78, №90, №92, №98, №100, №103, №112, №114, №116, №128, №136, №140
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

17.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Булмед 2000" ЕООД, ЕИК 121268853, ул. "Хайдушка гора" №59-61, България 1000, София, Тел.: 02 9580191, Факс: 02 9580192

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 406253.34 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДОП-76 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособени позиции №11, №13, №14, №64, №66, №124
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

17.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Емония Фарматех България" ЕООД, ЕИК: 175327789, ул. "Блага Димитрова" №37, България 1000, София, Тел.: 02 9434855, Факс: 02 9434855

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 28502.4 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДОП-68 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособени позиции №18, №68, №76, №117, №119
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

17.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Соломед" ООД, ЕИК: 832018046, ул. "Казбек" №49, България 1000, София, Тел.: 02 9555600, Факс: 02 9559300

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 33404.4 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДОП-67 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособени позиции №19, №20, №26, №28, №30,№ 33, №39, №45, №53, №54, №80, №81, №82, №83
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

17.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Маримпекс-7" ЕООД, ЕИК 130489377, бул. "Цар Борис III' №54, България 1000, София, Тел.: 02 9532561, Факс: 02 9530263

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 481349.52 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДОП-73 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособени позиции №2, №4, №22, №43, №94, №123, №129
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

17.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Макмед" ООД, ЕИК: 200459233, ул. "Адам Мицкевич" № 4В, България 1000, София, Тел.: 02 9894249, Факс: 02 9894249

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 117171.6 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДОП-75 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособени позиции №24, №27, №29, №34, №35, №36, №37, №41, №42, №52, №62, №65, №67, №74, №135, №137
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

17.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Прохелт" ЕООД, ЕИК 831544869, ул. "Миджур" №14, България 1000, София, Тел.: 02 8650081, Факс: 02 8658154

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 679954.32 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: ДОП-74 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обособени позиции №1, №17, №21, №23, №40, №49, №85, №87, №88, №89, №91, №93, №95, №96, №108, №109, №113, №127, №131
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

17.10.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Екос Медика" ООД, ЕИК: 831029075, ул. "Голям Братан" №8, България 1000, София, Тел.: 02 4914088, Факс: 02 4914088

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 584313.12 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.11.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1.Лаб технолоджи ООД, ЕИК 131101023 2.Фармтекс медикъл ЕООД, ЕИК 131504056 3.Медекс ООД, ЕИК 131268894 4.Агарта -ЦМ ЕООД, ЕИК 121096923 5.Профимедика ЕООД, ЕИК 130266641 6.Вега медикал ООД, ЕИК 201090465 7.Медимаг-МС ООД, ЕИК 130871925 8.Булмед 2000 ЕООД, ЕИк 121268853 9.Емония Фарматех България ЕООД, ЕИК 175327789 10.Соломед ООД, ЕИК 832018046 11.Маримпекс-7 ЕООД, ЕИК 130489377 12.Макмед ООД, ЕИК 200459233 13.Прохелт ЕООД, ЕИК 831544869 14.Екос медика ООД, ЕИК 831029075 15.РСР ЕООД, ЕИК 121706547 16.Новимед ООД, ЕИК 130551238