Версия за печат

00189-2014-0010

BG-Севлиево: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Севлиево, пл. "Свобода" № 1, За: инж. Атанас Балауров, Република България 5400, Севлиево, Тел.: 0675 396218, E-mail: sevlievo@sevlievo.bg, Факс: 0675 32773

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sevlievo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://sevlievo.bg/bg/article/1393/proejktirane-injenering-separaciq.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Севлиево, пл. "Свобода" № 1, За: Станимир Балджиев, Република България 5400, Севлиево, Тел.: 0675 396122, Факс: 0675 32773

Място/места за контакт: Информационен център

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ИНЖЕНЕРИНГ -„ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СЕПАРИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - ГРАД СЕВЛИЕВО”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: имот с идентификатор 65927.92.36 в м. „Драгелиците” в землището на гр. Севлиево.
Код NUTS: BG322
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е „СТРОИТЕЛСТВО” по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП с наименование: Инженеринг -„Проектиране и строителство на сепарираща инсталация за битови отпадъци - град Севлиево” Изпълнението на поръчката включва следните видове дейности: • Изготвяне на идеен инвестиционен проект по всички части съгласно техническото задание за изпълнение на строителни и монтажни работи на обекта. • Изготвяне на работен инвестиционен проект по всички части съгласно техническото задание за изпълнение на строителни и монтажни работи на обекта и съгласуване на изготвения работен инвестиционен проект с всички компетентни органи и експлоатационни дружества /при необходимост/ до степен на готовност за възлагане на извършването на оценка за съответствие по реда на чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ. • Изпълнение на строителни и монтажни работи на обекта. • Авторски надзор от проектантите, осъществяван по време на изпълнението на строителни и монтажни работи на обекта.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71320000, 45000000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Строителни и монтажни работи

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изпълнението на поръчката е свързано с : 1. разработване на идеен проект за изграждане на инсталация за сепариране на твърди битови отпадъци е цел повторната им употреба 2. разработване на работен проект на инсталацията за сепаририране 3. изграждане по одобрения работен проект на инсталацията за сепариране на ТБО 4. въвеждане в експлоатация на инсталацията за сепариране на ТБО.

Прогнозна стойност без ДДС
3175000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

600


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в процедурата е в общ размер от 3 000 лева /три хиляди лева/. Представя в една от следните форми: парична сума внесена в брой на касата на община Севлиево или чрез банков превод по банкова сметка на Община Севлиево: Банка: Инвест Банк АД – Севлиево, Банков код (BIC): IORTBGSF, Банкова сметка (IBAN): BG91 IORT81273300185600 или банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Задължането, усвояванетои освобождаването на гаранцията за участие е съгласно чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2.Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 3 % /три на сто/ от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума внесена в брой на касата на община Севлиево или чрез банков превод по банкова сметка на Община Севлиево: Инвест Банк АД – Севлиево, Банков код (BIC): IORTBGSF, Банкова сметка (IBAN): BG91 IORT81273300185600 или банкова гаранция.Oпределеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Обектът на настоящата поръчка е без осигурено финансиране. Всички плащания по договора се извършват при постъпване на финансови средства в бюджета на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящото направление. При липса на осигурено финансиране, изразяващо се в непостъпване на средства при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящото направление, за което обстоятелство изпълнителят е надлежно уведомен и е съставен съответен протокол за спиране на изпълнението, всички извършени от изпълнителя работи са за негова сметка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличие обстоятелствата по предходното изречение, не дължи заплащане на изработеното до момента, нито обезщетение от какъвто и да е характер, както и неустойки и лихви. Заплащането на цената на договора ще се извършва по банков път в български лева при условията, подробно описани в проекта на договор, при следната схема за плащане: •Авансово плащане по договора не се предвижда. •Окончателно плащане за изготвения и съгласуван с всички компетентни органи и експлоатационни дружества /при необходимост/ идеен инвестиционен проект за изпълнение на СМР на обекта: се извършва в съответствие с Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изготвена по образец № 3а, и приложената към нея Хонорар сметка за проектиране, изготвена по образец съгласно № 3б, в срок до 30 /тридесет/ кал. дни след приемането на изготвения и съгласуван идеен инвестиционен проект за обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, удостоверено с двустранно подписан приемно-предавателен протокол, и представяне фактура – оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. •Окончателно плащане за изготвения и съгласуван с всички компетентни органи и експлоатационни дружества /при необходимост/ работен инвестиционен проект за изпълнение на СМР на обекта до степен на готовност за възлагане на извършването на оценка за съответствие по реда на чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ се извършва в съответствие с Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изготвена по образец № 3а, и приложената към нея Хонорар сметка за проектиране, изготвена по образец № 3 б, в срок до 30 /тридесет/ кал. дни след приемането на изготвения и съгласуван работен инвестиционен проект за обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, удостоверено с двустранно подписан приемно-предавателен протокол, и представяне на фактура–оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. •Междинни плащания за действително извършени и актувани строителни и монтажни работи се извършват в съответствие с Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изготвена по образец № 3а, на база единичните цени съгл. изготвения, съгласуван и одобрен за обекта Работен инвестиционен проект, ведно с приложените подробни КСС и анализи на единичните цени, които стават неразделна част от договора за изпълнение, в срок до 30 /тридесет/ кал. дни след изпълнението на съответните СМР и представяне на съответните надлежно оформени актове и протоколи съгл. Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, протокол/акт обр. 19 за извършени СМР и отчет за действително извършените разходи за изпълнение на СМР, подписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извършващите строителен и авторски надзор на обекта, сметка за изплащане на СМР, подписана и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и надлежно оформена фактура–оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общият размер на междинните плащания за изпълнените СМР е до 80 % /осемдесет на сто/ от стойността им по договора. •Окончателното разплащане за изпълнените СМР се извършва след приспадане на извършените междинни плащания за дейността в съответствие с Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изготвена по образец № 3а, и на база единичните цени съгл. изготвения, съгласуван и одобрен за обекта Работен инвестиционен проект, ведно с приложените подробни КСС и анализи на единичните цени, които стават неразделна част от договора, в срок до 30 /тридесет/ кал. дни след завършване и предаване на обекта, удостоверено надлежно с представяне на съответните надлежно оформени актове и протоколи съгл. изискванията на Наредба №3, Продължава в т.ІІІ.1.4)

ІІІ.1.4) Други особени условия

І.Продължение от раздел ІІІ.1.2) акт. Обр. 15, протокол/акт обр. 19 за извършени СМР и отчет за действително извършените разходи за изпълнение на СМР, подписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извършващите строителен и авторски надзор на обекта, сметка за изплащане на СМР, подписана и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и след представяне на надлежно оформена фактура – оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. •Окончателното заплащане за действително осъществения авторски надзор при изпълнението на строителните и монтажни работи на обекта се извършва в съответствие с Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изготвена по образец № 3 а и приложения към нея План - сметка за авторски надзор, изготвен по образец № 3в, в срок до 30 /тридесет/ кал. дни след завършване и предаване на обекта, представяне на двустранно подписан приемно-предавателен протокол, съответни доклади/протокол, извлечение от Заповедната книга и надлежно оформена фактура – оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ІІ.1. Участникът следва да притежава валиднa/и застраховка/и за професионална отговорност на лицата, които ще осъществяват проектирането, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. 2.Участникът следва да притежава валиднa/и застраховка/и за професионална отговорност на лицата, които ще осъществяват строителството, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховките за професионална отговорност следва да бъдат съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. За участник, установен/регистриран извън Р. България застраховките за професионална отговорност следва да бъдат еквивал. на тези по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направени съгл. законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника. Минималната застрахователна сума по застраховката/ите трябва да е в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството–да отговаря минимум за проектиране на строежи от втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 от ЗУТ. ІІІ.Участниците могат да получат необходимата информация: 1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: http://www.nap.bg" www.nap.bg 2. Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.; 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67; Телефон: 02/ 940 6331; Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ 3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg; София 1051, ул. Триадица №2 ; Телефон: 8119 443. ІV.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото, ако възникне необходимост от повторение на услугата или строителството, при което да е налице необходимост повторно услуги или строителни и монтажни работи да се извършат от същия изпълнител, да възложи повторните услуги и СМР чрез процедурата на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да определи точната стойност на повторното възлагане, в рамките на допустимата по закон прогнозна стойност за избор на процедура, предвидена при определяне на стойността на настоящата поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като подават оферти всички бълг. или чужд. физ. и/или юр. лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в ЗОП и обявените изисквания от Възложителя. По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на чл.47, ал.1, т. 1, б. „а“-„д“, т. 2, т. 3 и т. 4, ал.2, т.1-2 и ал.5 от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, съгласно чл. 137, ал.1, т.2, буква „г“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Всяка оферта трябва да съдържа: І.Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, съдържащ:1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Начален документ на оферта.3. Представяне на участника, което включва: а) посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвена в съответствие с образеца от документацията за участие. Декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представя от лицата, които представляват участника, съобразено с чл. 47, ал. 4 от ЗОП. в) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП - заверено от участника копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, съгласно чл. 137, ал.1, т.2, буква „г“ от ЗУТ, ведно с валиден талон към него. 4.При участие на обединение - копие на договор/споразумение за създаване на обединението, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия.5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата/при необходимост/.6.Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника съгл. раздел ІІІ.2.2) по-долу и доказателства за техническите възможности и квалификация, съгл. раздел ІІІ.2.3) по-долу.7. Документ за гаранция за участие. 8.Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП.9.Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката.10.Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липсата на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП. 11.Декларация за приемане на условията в проекта на договор.12.Декларация по чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП.13.Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните деиствителни собственици.14.Заверени от участника копия от валидните застраховки по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на лицата, които ще осъществяват проектирането и строителството. ІІ.Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение на участника, ведно с Работна програма за изпълнение на поръчката, Линеен график за изпълнение на поръчката и график за разпределение на работната ръка, включващ разпределение на човешкия ресурс по време на изпълнение на дейностите, Програма за опазване на околната среда, Мерки за управление на рисковете и ако е приложимо-декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. ІІІ.Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, в който се поставя ценовото предложение на участника, в едно с Хонорар сметка за проектиране, План - сметка за авторски надзор. Всички страници в пликовете № 1, 2 и 3 трябва да са номерирани последователно.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Доказателство, че участникът разполага с ликвиден работен капитал за финансиране на работите в размер на не по-малко от 1 500 000 лв. (един милион и петстотин хиляди лева) под формата на собствени средства в банкова институция, гарантирана неотменима кредитна линия със срок не по-кратък от срока на поръчката, отпусната от банка или друга приемлива форма на разполагаеми средства. Като доказателства участника е приемливо да представи: -удостоверениe от банкa. -годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен и от този документ може да се докаже минималното изискване на Възложителя. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
Минимални изисквания: Участникът трябва да разполага с ликвиден работен капитал за финансиране на работите в размер на не по-малко от 1 500 000 лв. (един милион и петстотин хиляди лева) под формата на собствени средства в банкова институция, гарантирана неотменима кредитна линия, със срок не по-кратък от срока на поръчката, отпусната от банка или друга приемлива форма на разполагаеми средства.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; Сходно с предмета на поръчката се разбира изпълнение на строителни и монтажни работи по изграждане на съоръжения и/или инсталации за третиране на отпадъци. 2. Списък на проектирането, изпълнено през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и възложителите, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, заедно с доказателства за извършените услуги. Представените доказателства могат да бъдат под следните форми: -Удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или -посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 3.Списък на проектантския екип, който участникът ще използва за изпълнение на поръчката; 4. Списък на строителния екип – ръководен и инженерно-технически състав, включително лица, отговарящи за контрола на качеството, който участникът ще използва за изпълнение на поръчката; 5. Заверени от участника копия от валидни сертификати за съответствие на участника със стандарти за системи за управление на качеството, околната среда, здравословни и безопасни условия на труд, както следва: 5.1. Валиден сертификат с предмет, съдържащ проектиране и строителство, или валидни сертификати с предмет строителство и с предмет проектиране, за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентен. 5.2. Валиден сертификат с предмет, съдържащ строителство, за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001 или еквивалентен. 5.3. Валиден сертификат с предмет, съдържащ строителство, за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001 или еквивалентен.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да докаже, че през предходните 5 (пет) години, считано до датата на подаване на офертата, има успешно изпълнено строителството на минимум един обект по изграждане на съоръжения и/или инсталации за третиране на отпадъци. 2. Участникът трябва да докаже, че е проектирал съоръжения и/или инсталации за третиране на отпадъци през последните три години, считано от датата на офертата. 3. За изпълнението на поръчката участникът трябва да разполага с проектантски екип с пълна проектантска правоспособност, в минимално изискуем състав, включващ минимум 9 /девет/ специалисти, както следва: 3.1. Ръководител на проектантския екип–1 бр., който да отговаря на следните мин. изисквания:а) да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър, квалификация строителен инженер или еквивал.;б) да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП, респ. призната професионална квалификация съгл. Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/; в) да има не по-малко от 10 /десет/ год. стаж по специалността;г) да е бил ръководител на проектантски екип при изготвянето на минимум 2 /два/ инвестиционни проекта за изграждане на съоръжение и/или инсталация за третиране на отпадъци.3.2.Главен проектант–1 бр., който да отговаря на следните минимални изисквания:а) да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър, квалификация строителен инженер или еквивал.;б) да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП, респ. призната професионална квалификация съгл.ЗППК;в) да има не по-малко от 10 /десет/год. стаж по специалността;г) да е участвал като проектант в изготвянето на минимум 1 /един/ инвестиционни проект за изграждане на съоръжение и/или инсталация за сепариране на отпадъци.3.3. Архитект–1 бр., който да отговаря на следните минимални изисквания:а) да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър, специалност архитектура или еквивал.;б)да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП, респ. призната професионална квалификация съгл.ЗППК;в)да има не по-малко от 5 /пет/ год. стаж по специалността;г) да е участвал като проектант в изготвянето на минимум 1 /един/ инвестиционен проект за изграждане на съоръжение и/или инсталация за третиране на отпадъци.3.4. Инженер конструктор–1 бр., който да отговаря на следните минимални изисквания:а) да има диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър, специалност промишлено и гражданско строителство /ПГС/, строителство на сгради и съоръжения /ССС/ или еквивал.;б)да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП, респ. призната професионална квалификация съгл. ЗППК;в) да има не по-малко от 5 /пет/ год. стаж по специалността;г) да е участвал като проектант в изготвянето на минимум 1 /един/ инвестиционен проект за изграждане на съоръжение и/или инсталация за третиране на отпадъци. 3.5. Геодезист–1 бр., който да отговаря на следните минимални изисквания:а) да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър, специалност геодезия или еквивал.;б) да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП, респ. призната професионална квалификация съгл. ЗППК; в) да има не по-малко от 5 /пет/ год. стаж по специалността; 3.6. Инженер ОВК–1 бр., който да отговаря на следните минимални изисквания: а) да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър, специалност отопление, вентилация и климатизация, топлотехника или еквивалентна; б) да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП, респ. призната професионална квалификация съгл.ЗППК;в) да има не по-малко от 5 /пет/ години стаж по специалността;3.7. Ел. инженер–1 бр., който да отговаря на следните минимални изисквания:а) да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър, специалност електротехника, електроснабдяване, електрообзавеждане, електроенергетика или еквивал. Продължава в раздел VІ.3)
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: (О1) Цена за изпълнение на поръчката ; тежест: 15
Показател: (О2) Срок за изпълнение на поръчката ; тежест: 10
Показател: (О3) Срок за oтстраняване на дефекти ; тежест: 10
Показател: (O4) Работна програма за изпълнение на поръчката, вкл. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности -25 % и Предложение за изпълнение на предмета на поръчката, включително технически преимущества и функционални характеристики, както и организация, която участникът, като евентуален изпълнител, ще приложи-25% ; тежест: 50
Показател: (О5) Управление на риска ; тежест: 15

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.12.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.12.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19.12.2014 г.  Час: 10:30
Място

в Зала 202 на 2 етаж на административната сграда на община Севлиево, находяща се в гр. Севлиево на пл. Свобода №1.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Общината.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

І.Продължение от раздел ІІІ.2.3) Минимални изисквания:б) да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП, респ. призната професионална квалификация съгл. ЗППК; в) да има не по-малко от 5 /пет/ год. стаж по специалността;3.8. ВиК инженер–1 бр., който да отговаря на следните минимални изисквания:а) да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър, специалност водоснабдяване и канализация или еквивал.;б) да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП, респ. призната професионална квалификация съгл. ЗППК;в) да има не по-малко от 5 /пет/ год. стаж по специалността;3.9. Пътен инженер–1 бр., който да отговаря на следните минимални изисквания:а) да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър, специалност пътно строителство или еквивалентна;б) да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП, респ. призната професионална квалификация съгл.ЗППК;в) да има не по-малко от 5 /пет/ год. стаж по специалността;4.Участникът трябва да разполага с ръководен строителен състав, включващ минимум 4 /четири/ специалисти:4.1.Главен ръководител на обекта, който да отговаря на следните изисквания:a) да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър, специалност промишлено и гражданско строителство, строителство на сгради и съоръжения или еквивал., квалификация инженер;б) да притежава професионален опит в сферата на строителството не по-малко от 10 /десет/ год.4.2. Технически ръководител на обекта, който да отговаря на следните изисквания: а) да отговаря на изискванията по чл. 163а от ЗУТ, а именно да е технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“, или диплома за средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „архитектура и строителство“ и „техника“ или еквивалентна;б) да притежава професионален опит в сферата на строителството не по-малко от 5 /пет/ год.4.3. Специалист по контрола на качеството, който да отговаря на следните изисквания:а) да притежава необходимия валиден сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията „осъществяване на контрол върху качеството в строителството“ или еквивал.;4.4. Координатор по здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на/ЗЗБУТ и Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ, който да отговаря на следните изисквания:а) да притежава необходимия валиден сертификат или друг еквивал. документ за упражняване на позицията „координатор по ЗБУТ“ или еквивал.;2.5. Изискване за съответствие на участниците със стандарти за системи за управление на качеството, околната среда, здравословни и безопасни условия на труд:5.1. Участникът следва да е внедрил и да прилага в проектантската си дейност система за управление на качеството по стандарт ISO 9001, за което да има издаден валиден сертификат с предмет, съдържащ проектиране, или еквивалентен.5.2. Участникът следва да е внедрил и да прилага в строителната си дейност системи за управление на качеството, околната среда, здравословни и безопасни условия на труд, съответно по стандарти, както следва: ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001, за което да има издадени валидни сертификати с предмет, съдържащ строителство, или еквивалентни. ІІ.Сроковете в настоящата процедура са съобразени с предоставяната от чл.64, ал.3 от ЗОП правна възможност, предвид изпращане на настоящото обявление по електронен път, както и предоставяне на документацията в пълен обем, в ел. вид на интернет страницата на Възложителя:www.sevlievo.bg, секция „Профил на купувача“, раздел „Община Севлиево“, „Процедури“.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ