Версия за печат

00613-2014-0008

BG-с. Крушари, област Добрич: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Крушари, ул. "Девети септември" №3 – А, За: Димитрина Желева, Р. България 9410, с. Крушари, област Добрич, Тел.: 05771 2786, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2136

Място/места за контакт: Директор дирекция

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.krushari.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://46.40.126.191:81/CustomerProfile/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект „Рехабилитация на общински път DOB 3173 ІІІ – 293 Коритен Абрит ІІІ- 2932 от км. 18+500 до км. 28+ 955» до изплащане на помощта”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 11
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: територията на община Крушари, област Добрич
Код NUTS: BG332
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект „Рехабилитация на общински път DOB 3173 ІІІ – 293 Коритен Абрит ІІІ- 2932 от км. 18+500 до км. 28+ 955» до изплащане на помощта” В обхвата на настоящата обществена поръчка са включени следните дейности: - управление на всички дейности в обхвата на проект„Рехабилитация на общински път DOB 3173 ІІІ – 293 Коритен Абрит ІІІ- 2932 от км. 18+500 до км. 28+ 955” в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , в това число организиране на изпълнението и спазване на методологията, залегнала в Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2007- 2013 г, Мярка 321 - Основни услуги за населението и икономиката в селските райони, при спазване на българското законодателство. - цялостната координация на дейностите по проекта; -планиране, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, в съответствие с изискванията на фнансиращия орган и нормативните разпоредби на Наредба №25 - контрол върху изпълнението на договорените дейности и заплащането на изпълнителите за извършената работа; - координация на финансовото управление на проекта, включително изготвянето на заявки за искания за плащане; - организиране на дейностите за визуализация и публичност на проекта.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79410000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
18136 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 603884 от 16.05.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ОС-09-1228 / Обособена позиция №: / Заглавие:“Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект „Рехабилитация на общински път DOB 3173 ІІІ – 293 Коритен Абрит ІІІ- 2932 от км. 18+500 до км. 28+ 955» до изплащане на помощта”
V.1) Дата на сключване договора
07.11.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
30.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"АКВАЕКСПЕРТ - 12" ООД, ЕИК: 118582420, гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №23, Р. България 7500, Силистра, Тел.: 086 822180, E-mail: akva_ss@abv.bg, Факс: 086 822180

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 68525.3 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 18136 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Изпълнението на настоящата обществена поръчка се финансира по ПРСР 2007-2013г., Мярка 321, съгласно ДБФП № 08/321/01594 от 12.12.2013г., сключен между ДФ”Земеделие” и Община Крушари за реализирането на проект „Рехабилитация на общински път DOB 3173 ІІІ – 293 Коритен Абрит ІІІ- 2932 от км. 18+500 до км. 28+ 955”.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

07.11.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД, ЕИК: 201495727, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. "Любен Каравелов" №31 2. „БУЛКОНС ГРУП” ЕООД, ЕИК: 202210490, със седалище: гр. Плевен, ул. „Ангел Кънчев” №8, ет.2, офис 3 3. „ПРОТИКО ИЛ” ЕООД, ЕИК: 131259393, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Витоша", кв. „Драгалевци”, ул. „Захари Зограф” №57, ет.2, ап.12 4. „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК: 201415001, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", ул. „Лавеле” №8, ет.4, ап.6 5. „АКВАЕКСПЕРТ - 12” ООД, ЕИК: 118582420, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №23, ет.1, офис 14 6. Обединение „Крушари”, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Студентски, бул. „Симеоновско шосе” №85 „З”, вх.А, ет.6, ап.14. Членове на обединението: 1. „ФИДЕЛИТИ ГРУП” ООД, ЕИК: 131360047, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. "Вишнева" №16, вх.Б, ап.9 и 2. „БГБИОМАС” ЕООД, ЕИК: 148052463, със седалище и адрес на управление: област Варна, с. Сладка вода, община Дългопол, ул. "1-ва" №4


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор