Версия за печат

00267-2014-0102

BG-Пловдив: 13 - Рекламни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл."Стефан Стамболов" 1, За: Елена Янева - юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки", България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 656760

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20141031liQm128316.

Електронен достъп до информация: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20141031liQm128316.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Обшина Пловдив, пл."Стефан Стамболов" 1, За: ., България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656725

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на изпълнител за организиране и провеждане на интегрирана комуникационна кампания за популяризиране на Община Пловдив като туристическа и инвестиционна дестинация на национално ниво, по две обособени позиции.“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 13 (13 - Рекламни услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Избор на изпълнител за организиране и провеждане на интегрирана комуникационна кампания за популяризиране на Община Пловдив като туристическа и инвестиционна дестинация на национално ниво, по две обособени позиции.“

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79341000

Описание:

Рекламни услуги

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За всички обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Избор на изпълнител за организиране и провеждане на интегрирана комуникационна кампания за популяризиране на Община Пловдив като туристическа и инвестиционна дестинация на национално ниво, по две обособени позиции.“ Поради спецификата на отделните целеви групи, се очаква да бъдат планирани и осъществени две отделни интегрирани кампании, а именно: Обособена позиция № 1 – „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на интегрирана комуникационна кампания за популяризиране на Община Пловдив като туристическа дестинация на национално ниво.“ Обособена позиция № 2 - „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на интегрирана комуникационна кампания за популяризиране на Община Пловдив като инвестиционна (бизнес) дестинация на национално ниво.“

Стойност, без да се включва ДДС
708333.33 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

3

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора се представят в една от следните форми: - парични сума, внесена по сметката на Община Пловдив; - безусловна и неотменяема банкова гаранция. В документа за гаранция следва изрично да е посочено наименованието на поръчката, съответно на договора. Участниците в обществената поръчка и определеният изпълнител избират сами формата на гаранцията – парична сума или банкова гаранция. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника/изпълнителя. Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят освобождава гаранциите, съгласно чл.62 и 63 от ЗОП, без да дължи лихви за периода, през които средства законно са престояли при него. Банкова сметка на община Пловдив за внасяне на парични гаранции: обслужваща банка: ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ банкова сметка : BG57IORT73753302000003 банков код: IORTBGSF Гаранция за участие. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на: за обособена позиция 1 - 3000 (три хиляди) лева, и за обособена позиция 2 – 1000 (хиляда) лева и се представя задължително от всеки участник в процедурата. В случай че се представя банкова гаранция за участие, тя следва да е със срок не по-малко от 200 (двеста) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: -оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; -е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. В случаите по предходните две точки, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея. Гаранция за изпълнение. Гаранцията за изпълнение е в размер на 4% (четири процента) от стойността на договора без ДДС, за съответната обособена позиция и се представя задължително от определения за изпълнител участник при сключването на договора. Гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява и освобождава при условията и сроковете на проекта на договор за съответната обособена позиция.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Средставата се осигуряват от бюджета на община Пловдив.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Ще бъде отстранен от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 , без буква "е", т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1 и 5 и ал.5 от ЗОП. - за когото се установи наличие на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, и на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Пликът съдържа запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик № 1 „Документи за подбор“ със следното съдържание: -1- Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал) -2- Оферта – по приложения към документацията образец -3- Декларация с административни сведения за участника (в оригинал) -4- Представяне на участника, което включва: -4.1- посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът в установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; -4.2 - декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП – по образец -5- Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (в случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице). -6-Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява Участника – оригинал (когато участникът не се представлява от лицата, посочени със съответните пълномощия в документа за регистрация) -7- Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума в размер на за обособена позиция 1 - 3000 лв., за обособена позиция 2 - 1000 лв. -8- Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника по чл.51 от ЗОП, доказващи съответствието му с критериите за подбор и съответните минимални изисквания към тях (посочени в III.2.3). Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, горепосочените документи се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. -9- Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 – по приложения към документацията образец; -10-Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – за ползване/неизползване на подизпълнители и списък с имена им, с посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка – по приложения към документацията образец. -11-Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълва се, подписва се от представляващия подизпълнител и се подпечатва – по приложения към документацията образец. -12-Декларация за приемане на условията в проекта на договора, за обособена позиция 1 и обособена позиция 2 – по приложения образец. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ за всяка обособена позиция поотделно. Участникът представя попълнен документ „техническо предложение“ за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2. Плик № 3 „Предлагана цена“ за всяка обособена позиция поотделно. Участникът представя попълнен документ „ценово предложение“ за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2. Участникът трябва да подаде оферта и за двете обособени позиции; Участникът трябва да представи Плик № 1 и за двете обособени позиции поотделно. Участникът следва да представи Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“ за всяка обособена позиция поотделно, като документите изискани от Възложителя, отнасящи се до административното съответствие и допустимостта на участниците се поставят само в Плик № 1 за обособена позиция № 1, а Плик № 1 за обособена позиция № 2 следва да съдържа списък на изискуемите документи, в който е отбелязано, че същите се намират в Плик № 1 за обособена позиция № 1. Пликове № 2 и № 3 се представят за всяка от позициите съгласно чл.57, ал.3 от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изискване за икономически и финансови възможности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изискване за икономически и финансови възможности.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Участникът следва да представи: 1.Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателство за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. (свободен текст) 2.Декларация – списък на лицата, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на тези лица. (свободен текст) 3.Декларация на всеки един от експертите, част от екипа, за ангажираност и принадлежност към поръчката (свободен текст).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът в процедурата, през последните три години, считано до крайната дата за подаване на оферти, следва да е изпълнил/реализирал минимум 2 (две) интегрирани комуникационни кампании с национален обхват, включващи поне три от следните дейности – разработване на идейна концепция, реклама в медиите, интернет активности, организиране на събития, връзки с медиите и др., на обща стойност близка до прогнозната стойност на поръчката, но не по-ниска от 500 000 лв. без ДДС, сходни с предмета/обхвата на поръчката. 2.Участникът следва да декларира възможност за работа на екип от компетентни специалисти. Следва да бъдат предложени квалифицирани експерти в зависимост от потребностите за успешното изпълнение на задачата. Съчетанието от специфичните умения на експертите трябва да позволява предоставянето на всички заявени услуги в процеса на изпълнение на договора. Ключовите експерти трябва да отговарят на следните изисквания: • Ръководител екип - минимум 7 (седем) години опит в управлението на интегрирани комуникационни кампании на национално ниво. Експертът да е участвал в управлението на поне три интегрирани кампании на национално ниво, включващи минимум три от следните практики – идейни разработки, медийна реклама, онлайн активности, ПР, организиране на събития. Образование – магистърска степен в някоя от следните области: реклама и дизайн, обществена комуникация, ПР, маркетинг или друга сходна с предмета/обхвата на поръчката дисциплина. Отлично владеене на английски език. • Експерт „Реклама“ – опит от минимум 5 (пет) години в планирането на рекламни кампании в национални медии. Висше образование – магистър в сферата на реклама и дизайн, обществена комуникация, ПР, маркетинг или друга сходна с предмета/обхвата на кампанията дисциплина. Добро владеене на английски език. • Експерт „Връзки с обществеността“ – опит от минимум 5 (пет) години в управлението на комуникационни и ПР кампании на национално ниво. Висше образование – магистър в сферата на реклама и дизайн, обществена комуникация, ПР, маркетинг или друга сходна с предмета/обхвата на кампанията дисциплина. Добро владеене на английски език. • Експерт „Онлайн дейности“ – опит от минимум 5 (пет) години в планирането и осъществяване на онлайн кампании, включващи дейности като кампании в социални медии, създаване на онлайн инструменти, планиране на онлайн реклама. Образование – магистър в сфера, свързана с предмета/обхвата на кампанията. Добро владеене на английски език.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предлагана цена ; тежест: 40
Показател: Техническо предложение за изпълнение на поръчката - експертна оценка; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
16.12.2014 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
16.12.2014 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17.12.2014 г.  Час: 10:00
Място

гр.Пловдив, пл."Стефан Стамболов" 1, ет.3, стая 36

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите, в това число и на плика с предлагана цена, е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Получаването на документацията не е обвързано с плащане. Същата може да бъде изтеглена безплатно от адреса на профила на купувача, посочен в т.I.1 от настоящото обявление. На същия адрес се публикуват и всички отговори на запитвания, както и съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти поне два дни преди тази дата.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.11.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 1 – „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на интегрирана комуникационна кампания за популяризиране на Община Пловдив като туристическа дестинация на национално ниво.“
1) Кратко описание

Обособена позиция № 1 – „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на интегрирана комуникационна кампания за популяризиране на Община Пловдив като туристическа дестинация на национално ниво.“ Включва изпълнението на следните дейности: • Създаване на идейна концепция • Дизайн и производство на материали • Рекламно присъствие в медиите Телевизии Печатни медии Външна реклама • Онлайн кампания Концепция за онлайн присъствие Банер кампания Медийни партньорства с онлайн медии Кампания в социални медии • Връзка с медиите и събития Основните дейности по провеждането на кампанията трябва да обхванат периода м. май – юли 2015 г., освен ако Възложителят не посочи друг период на провеждане на кампанията или на конкретни дейности от нея при подписване на договора за изпълнение на поръчката.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

79341000

Описание:

Рекламни услуги

3) Количество или обем

Включва изпълнението на следните дейности: • Създаване на идейна концепция •Дизайн и производство на материали •Рекламно присъствие в медиите Телевизии Печатни медии Външна реклама • Онлайн кампания Концепция за онлайн присъствие Банер кампания Медийни партньорства с онлайн медии Кампания в социални медии • Връзка с медиите и събития

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
458333.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 3Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 2 - „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на интегрирана комуникационна кампания за популяризиране на Община Пловдив като инвестиционна (бизнес) дестинация на национално ниво.“
1) Кратко описание

Обособена позиция № 2 - „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на интегрирана комуникационна кампания за популяризиране на Община Пловдив като инвестиционна (бизнес) дестинация на национално ниво. Включва изпълнението на следните дейности: •Създаване на идейна концепция •Разработване на аудио-визуални материали •Медийни партньорства •Онлайн банер кампания •Кампания в чужбина •Съпътстващи дейности Тематични презентации пред бизнес организации Годишни награди – Годишно събитие за отличаване на инвеститорите в Община Пловдив Връзки с медиите

2) Общ терминологичен речник (CPV)

79341000

Описание:

Рекламни услуги

3) Количество или обем

Включва изпълнението на следните дейности: •Създаване на идейна концепция •Разработване на аудио-визуални материали •Медийни партньорства •Онлайн банер кампания •Кампания в чужбина •Съпътстващи дейности Тематични презентации пред бизнес организации Годишни награди – Годишно събитие за отличаване на инвеститорите в Община Пловдив Връзки с медиите

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
250000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 3