Версия за печат

00701-2014-0006

BG-Сливо поле: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Сливо поле, площад Демокрация № 1, За: Юлия Методиева Николова, Снежанка Николова Билева, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2876

Място/места за контакт: град Сливо поле, площад Демокрация № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivopole.ru-se.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=83&selected=154&parent_id=138.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Община Сливо поле, площад Демокрация № 1, За: Надиде Бейтиева Ахмед, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2876

Място/места за контакт: град Сливо поле, площад Демокрация № 1

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=83&selected=154&parent_id=138.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Строителство на обект «Създаване на зона за отдих и развлечение, УПИ III-547, кв.38, с.Бръшлен“, представляващ обособена част от строителство на обекти по Проект с наименование „Подобряване на средата на живот в населените места от Община Сливо поле, разположени по поречието на р. Дунав и подобряване на достъпа до крайбрежната зона на гр. Сливо поле“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: село Бръшлен
Код NUTS: BG323
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Целите на проекта са свързани с инвестиции в дребномащабна инфраструктура за подобряване средата на живот на територията на Община Сливо поле, като част от МИРГ „Главиница–Тутракан–Сливо поле”. С настоящата поръчка се предвижда Създаване на зона за отдих и развлечение, УПИ ІІІ-547, кв.38 с. Бръшлен – Обект на инвестиц. проект е намиращ се в кв. 38 на с. Бръшлен парцел от 4498 кв.м. с разположена в него сграда. Парковата част е богато озеленена, с катерушки и съоръжения за деца, както и малък плитък басейн. Предвидени са и летен басейн; доп. оборудване със съоръжения на детска площадка; изграждане на външни ВиК връзки, верт. планировка и благоустрояване на терена, външно осветление, зазем. инсталация, реконструкция на съществ. басейн; озеленяване на дворното пространство, засаждане на храстови и дървесни видове; изграждане на детска площадка с ударопоглъщаща настилка, доставка и монтаж на комб. детски съоръжения, пързалки и люлки.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45236210, 45231300, 45212212, 45112700, 34928520, 34928510, 34928500, 31527200

Описание:

Строителни работи на терени на детски площадки
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на плувни басейни
Строителни работи, свързани с озеленяването
Осветителни стълбове
Стълбове, използвани за обществено осветление
Оборудване за обществено осветление
Външно осветление

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обект на инвестиционния проект е намиращ се в квартал 38 на село Бръшлен парцел от 4498 кв.м. с разположена в него двуетажна сграда, в близост до главен път Русе – Силистра. Проектът има за цел в парковата част да се изгради зона за отдих и развлечение. Парковата част е богато озеленена, тук са разположени няколко катерушки и съоръжения за деца, както и малък плитък басейн. Вляво от входа е предвиден летен басейн – къпалня с размери 5,00/10,00 м. За ползване от посетителите на центъра и външни клиенти. Предвидено е допълнително оборудване със съоръжения (люлки, катерушки и др. подобни) на детска площадка за по – малките деца. В откритото дворно пространство се предвижда: изграждане на външни ВиК връзки, ще се извърши вертикална планировка и благоустрояване на терена, изграждане на външно осветление, заземителна инсталация, реконструкция на съществуващия басейн, поради това, че същия е повреден. Предвижда се озеленяване на дворното пространство, засаждане на иглолистни и широколистни храстови и дървесни видове, съобразени с видовия състав на съществуващите. Ще бъде изградена детска площадка с ударопоглъщаща настилка, доставка и монтаж на комбинирани детски съоръжения, пързалки и люлки. Предвижда се ремонт на повредена ограда с размер на повредената част – 150 см. дължина и 100 см. височина. В дворното място ще бъдат поставени пейки и кошчета за отпадъци. Така изградената зона за отдих в имот III-547, кв. 38 е предназначена за ползване от жителите на село Бръшлен и от гостите на Общината, създаване на място, подходящо за провеждане на обществени мероприятия.

Прогнозна стойност без ДДС
195642.29 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.07.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата – парична сума, преведена по банкова сметка на Община Сливо поле в ТБ "Инвестбанк АД"- клон Русе, IBAN: BG34 IORT 7379 3300 0900 00; BIC: IORTBGSF, или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя, в която изрично са посочени основанията за нейното задържане или усвояване, предвидени в ЗОП. Банковата гаранция се представя в оригинал, със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертите. Размерът на гаранцията за участие е 1500,00 лв. 2. Гаранция за изпълнение на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на Община Сливо поле в ТБ "Инвестбанк АД"- клон Русе, IBAN: BG34 IORT 7379 3300 0900 00; BIC: IORTBGSF, или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена в полза на възложителя. Срок на валидност - 30 (тридесет) дни след определената крайна дата за приключване изпълнението на СМР на обекта, съгласно договора. Размерът на гаранцията за изпълнение представлява 3 % от стойността на обществената поръчка без ДДС, посочена в договора. Гаранцията се представя към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. При внасяне на гаранциите под формата на парична сума, преведена по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва уникалният номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки или наименованието на обществената поръчка, за която се внася.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Изпълнението на работите по проекта се финансира от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г., съгл. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с рег. № на договора: № 196/ 07.06.2013 година, изменен с Анекс № 2 от 19.09.2014 година, по мярка 2.1. „Повишаване на конкурентноспособността на рибарската област, чрез публични инвестиции за подобряване средата на живот в областта” – Компонент 1, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG2.1-01-01/2011 „Публични инвестиции за подобряване средата на живот в рибарската област” от Местна стратегия за развитие на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле”. Договорената цената на строителните работи, ще се изплаща от възложителя на изпълнителя по следния начин: Междинно плащане в размер стойността на извършените строителни работи, но не повече от 30 % (тридесет процента) включително от общата стойност на договора – в срок до 20 (двадесет) календарни дни от изпълнението. За завършени и подлежащи на разплащане се считат само актуваните действително извършени видове строителни работи; Окончателно плащане в размер стойността на извършените останали строителни работи – в срок до един месец от изпълнението. За завършени и подлежащи на разплащане се считат само актуваните действително извършени видове строителни работи. При липса на искане за междинно плащане, чрез представяне на фактура за междинното плащане в посочения за това срок, цялата дължима сума по договора се изплаща при условията за окончателно плащане. За плащане на извършени видове строителни работи, Изпълнителят представя на Възложителя следните документи: 1. Оригинални документи за извършена работа, съгласно образец към договора (Акт за извършени СМР за съответния период – образец – приложение № 2); 2. Актове и протоколи, съставяни за изтеклия период на строителството, съгласно Наредба 3 на МРРБ от 31.07.2003 г., обн. ДВ, бр.72/15.08.2003 г. Възложителят извършва одобрение на документите в срок от 10 (десет) работни дни от получаването им. Възложителят извършва окончателно плащане на цената на извършените СМР след одобрение на всички документи, удостоверено чрез изготвяне на протокол за предаване, респективно приемане на извършените работи без забележки. Всички плащания в полза на изпълнителя се извършват след представяне на оригинална фактура, издадена след подписване на протокола за приемане на извършените работи, включваща само приетите без забележки работи и оформена съгласно изискванията на нормативните актове.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Прогнозната стойност на поръчката общо за всички дейности е 195642,29 лева без включен ДДС, съответно 234770,75 лева с включен ДДС, от които: 1. За СМР, включени в КСС за БФП - в размер на 106085,26 лв. без ДДС и 127302,31 лв. с ДДС; 2. За СМР, включени в КСС за Съфинансиране - 89557,03 лв. без ДДС и 107468,44 лв. с ДДС. При ценово предложение, надвишаващо някоя от посочените максимално допустими за финансиране суми (общата сума, сумата за БФП и/ или сумата за Съфинансиране), офертата на участника ще бъде отстранена от участие. 2. Срокът за изпълнение на строителството е най – малко 2 (два) и най – много 4 (четири) месеца от датата на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (Съобразно предложеното в офертата на участника), като крайната дата, до която договорът трябва да бъде изпълнен е най – много до 31.07.2015 година. 3. Възложителят се е възползвал от правото си по чл.64, ал.3 от ЗОП и е намалил законоустановения срок за получаване на оферти от 40 дни преди крайния срок, поради изпращане на обявлението по електронен път до АОП за вписване в РОП. Срокът е намален с шест дни, което е в рамките на възможния срок за намаляване (седем дни).

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника – ориг.; 2. Представяне на участника, което включва: 2.1. Посочване на единен идентификационен код по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която уч-кът е установен, както и адрес, вкл. електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата – във форма, определена от участника, но представена в ориг.; 2.2. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП – за удостоверяване отсъствие на обст-вата по чл.47, ал.1, т.1, букви «а-д», т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1 и ал.5 от ЗОП – ориг. Наличието на посочените обстоятелства води до отстраняване от участие в процедурата; 2.3. Док-ства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 от ЗОП, както следва: Документ, удостоверяващ вписване на участника в ЦПРС към Камарата на строителите в България, а за чуждестранни участници – относим документ, съгл. чл.49, ал.1 от ЗОП – зав. от уч-ка копие, като миним. изискване е участникът да има вписване за ПЪРВА ГРУПА, съгл. чл.5, ал.1, т.1 от ПРВВЦПРС, строежи от пета категория, съгл. чл.5, ал.6, т.1.5.1 от ПРВВЦПРС (Допуска се подгрупата да е по – висока). В случай на обединение, което не е регистрирано като юрид. лице – това изискване следва да е изпълнено само за лицата в обединението, чрез които последното доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП; 3. При участници обединения – зав.от уч-ка копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. Документ за внесена гаранция за участие – ориг. или зав. от уч-ка копие на вносната бележка при гаранция във формата на парична сума или банкова гаранция в оригинал, покриваща срока на валидност на офертата, като размерът на гаранцията е 1500,00 лева; 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – ориг.; 6. Посочване на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка – ориг.; 7. Декларация за приемане условията в проекта на договор – ориг.; 8. Нотар. зав. пълномощно на лицето, упълномощено да представлява уч-ка в процедурата, когато уч-кът не се представлява от лицата, посочени със съотв. пълномощия в документа за регистрация; 9. Оригинали на Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП; 10. Комплексен линеен календарен план за изпълнение на поръчката – ориг.; 11. Условия за гаранционен срок – ориг. Допустимо е гаранционният срок да е посочен в технич. предложение или в отд. документ (при спазване на Наредба № 2 от 31.07.2003 г.); 12. Ценово предложение- ориг. Забележки: 1. На основание чл.51а от ЗОП, всеки участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тези цели, трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. 2. Проектът на договор не може да бъде изменян от участника. При наличие на предложение за изменение на условия, извън допустимите за офериране според самия проект и образците на възложителя, се счита, че участникът се е отклонил от изискванията на възложителя и това е основание за отстраняването му от участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Наличие на финансов ресурс, с който разполага участникът, необходими за осигуряването на материали, консумативи, средства за работни заплати и свързаните с тях данъци и осигуровки. Участниците могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: 1. удостоверениe от банкa; 2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ (когато е приложимо), не се изисква да бъдат представени, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.
Минимални изисквания: Финансовият ресурс, с който разполага участникът да е в размер на най – малко 80000,00 (Осемдесет хиляди) лева.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Оригинал на списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт (оригинал или заверено от участника копие), или в) заверени от участника копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Списък с имената, образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника, както и на лицата, които отговарят за извършването на строителството и които ще бъдат постоянно на разположение за времето на изпълнение на договора – оригинал. 3. Декларация или други документи (по преценка на участника) за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка – оригинал на декларацията, съответно оригинал или заверени от участника копия на другите документи.
Минимални изисквания: 1. Да има изпълнени (завършени) поне два еднакви или сходни строителни обекта общо за петте години, считано от крайния срок за подаване на офертите, което задължително се удостоверява от участника в списъка или с отделна декларация или друг документ. В случай, че участникът участва като обединение, изискването се прилага за обединението като цяло. 2. Участникът да докаже, че ще има на разположение най – малко следните специалисти: 2.1. Технически ръководител, отговарящ на изискванията на чл.163а от Закона за устройство на територията; 2.2. Координатор по безопасност и здраве (тази дейност може да се изпълнява и от техническия ръководител или строителния инженер); 2.3. Строителен инженер. Чуждестранните участници трябва да отговарят на условията по еквивалентен начин, съобразно наличните в съответната държава специалности. 3. Участникът да разполага със следната механизация: Булдозер – 1 бр.; Багер – 1 бр.; Транспортни средства за превоз на земна маса, трошен камък и др. материали – 2 бр. Забележка: Допуска се багерът и булдозерът да са комбинирани в една машина. Ръчни и механизирани инструменти (заваръчни устройства, дрелка, ъглошлайф, трамбовка, колички, лопати, кирки и др.) – посочват се видовете и броя им, според броя на заетите в строителството на обекта и спазване срока за изпълнение – по преценка на участника.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.12.2014 г.  Час: 16:45
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.12.2014 г.  Час: 16:45
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 12.12.2014 г.  Час: 10:00
Място

Заседателната зала на Общината, в град Сливо поле, площад Демокрация № 1, втори етаж.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Посочените лица могат да присъстват при извършване на действията на комисията по чл.68, ал.4 и ал.5 от ЗОП, както и при отваряне на ценовите предложения, след като удостоверяват качеството, в което желаят да присъстват, както и самоличността си.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Поръчката се финансира съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с рег. № на договора: № 196/ 07.06.2013 година, сключен въз основа на проектно предложение № BG-2012-GTS-2.1.01-003. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е изменен с Анекс № 2 от 19.09.2014 година, като промяната е свързана с изменение на срока за реализация на целия проект, с оглед наличието на неизпълнен договор за една от обособените позиции по първоначално обявената процедура, в която настоящата поръчка е представлявала обособена позиция № 5. Проектното предложение е подадено и одобрено по: мярка 2.1. „Повишаване на конкурентноспособността на рибарската област, чрез публични инвестиции за подобряване средата на живот в областта” – Компонент 1, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG2.1-01-01/2011 „Публични инвестиции за подобряване средата на живот в рибарската област” от Местна стратегия за развитие на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле”, Съответно мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България“, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.

VI.3) Допълнителна информация

Ако е посочен ЕИК, не се изисква доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и представянето на актове, обявени в него.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна, е 10 дневен и започва да тече след изтичане на срока по чл.27а, ал.3 от ЗОП. Жалби срещу действия или бездействия на възложителя, които възпрепятстват достъпа или участието на лица в процедурата се подават в срока, опредлен в чл. 120, ал. 7 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ