Версия за печат

00701-2014-0006

BG-Сливо поле:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-09-973 от 05.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Сливо поле, площад Демокрация № 1, За: Снежанка Николова Билева, Юлия Методиева Николова, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2876

Място/места за контакт: град Сливо поле, площад Демокрация № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivopole.ru-se.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=83&selected=154&parent_id=138.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Настоящата процедура предвижда изпълнение на обект, който е част от Проект с наименование „Подобряване на средата на живот в населените места от Община Сливо поле, разположени по поречието на р. Дунав и подобряване на достъпа до крайбрежната зона на гр. Сливо поле“. Целта на процедурата е избор на изпълнител за извършване на качествени СМР и изграждане на обект «Създаване на зона за отдих и развлечение, УПИ III-547, кв.38, с.Бръшлен“.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедура на договаряне.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита конкуренцията, булевард Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Поръчката се финансира съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с рег. № на договора: № 196/ 07.06.2013 година, сключен въз основа на проектно предложение № BG-2012-GTS-2.1.01-003. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е изменен с Анекс № 2 от 19.09.2014 година, като промяната е свързана с изменение на срока за реализация на целия проект, с оглед наличието на неизпълнен договор за една от обособените позиции по първоначално обявената процедура, в която настоящата поръчка е представлявала обособена позиция № 5. Проектното предложение е подадено и одобрено по: мярка 2.1. „Повишаване на конкурентноспособността на рибарската област, чрез публични инвестиции за подобряване средата на живот в областта” – Компонент 1, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG2.1-01-01/2011 „Публични инвестиции за подобряване средата на живот в рибарската област” от Местна стратегия за развитие на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле”, Съответно мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България“, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Стефанов Големански
Длъжност: Кмет на Община Сливо поле