Версия за печат

01483-2014-0005

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000665295

Институт по полимери при БАН, ул. "Акад. Георги Бончев", бл.103А, За: доц. Нели Косева, Република България 1113, София, Тел.: 02 9796630, E-mail: office@polymer.bas.bg, Факс: 02 8700309

Място/места за контакт: ул. "Акад. Георги Бончев", бл.103А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.polymer.bas.bg.

Адрес на профила на купувача: www.polymer.bas.bg.

Електронен достъп до информация: www,polymer.bas.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Научна и научно-изследователска дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Доставка и въвеждане в експлоатация на апаратура за анализ и получаване на полимерни и композитни материали – втори етап”, при условия, ред и финансиране, утвърдени в Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ул. Акад. Георги Бончев , бл.103А, гр. София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на обществената поръчка включва доставка, инсталиране и обучение на персонал за работа с апаратура за анализ и получаване на полимерни и композитни материали по следните седем обособени позиции: Обособена позиция№ 1. „Доставка, инсталиране и обучение за работа с атомно-силов микроскоп“. Обособена позиция №2. „Доставка, инсталиране и обучение за работа с микросмесител (мини екструдер)“. Обособена позиция №3. „Доставка, инсталиране и обучение за работа с автоматичен титратор“. Обособена позиция №4. „Доставка, инсталиране и обучение за работа с хидравлична лабораторна преса за изработване на стандартни образци“. Обособена позиция №5. „Доставка, инсталиране и обучение за работа с апарат за автоматично измерване на точките на топене и кипене“. Обособена позиция №6. „Доставка, инсталиране и обучение за работа с уред за определяне на индекса на стопилка“. Обособена позиция №7. „Доставка, инсталиране и обучение за работа с апаратура за термогравичетричен анализ“.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

38500000, 38432000, 38530000, 38434560, 71610000

Описание:

Уреди за контрол и изпитания
Уреди за анализи
Дифрактографи
Химически анализатор
Изпитания и анализ на химичен състав и чистота

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

доставка на : 1.атомно-силов микроскоп 2.микросмесител (мини екструдер) 3.автоматичен титратор 4. хидравлична лабораторна преса за изработване на стандартни образци 5. апарат за автоматично измерване на точките на топене и кипене 6.уред за определяне на индекса на стопилка 7. апаратура за термогравичетричен анали

Стойност, без да се включва ДДС
870708.33 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

3

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. 2. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. 3. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 3. Гаранцията се представят в оригинал, в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя; в) гаранцията за изпълнение се внася по следната банкова сметка на Възложителя (ИП-БАН): Банка: БНБ IBAN: BG81BNBG 9661 3300 1321 01 BIC: BNBGBGSD 4. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя участника в процедурата и е в размер съответно за всяка обособена позиция: 4.1. За обособена позиция 1 – 4933,00лв. / четири хиляди деветстотин тридесет и три лева/ без ДДС; 4.2. За обособена позиция 2 - 1460,00 лв. /хиляда четиристотин и шестдесет лева/ без ДДС; 4.3. За обособена позиция 3 – 342,00 лв. /триста четиридесет и два лева /без ДДС; 4.4. За обособена позиция 4 – 281,00 лв. / двеста осемдесет и един лева /, без ДДС; 4.5. За обособена позиция 5 – 163,00 лв. /сто шестдесет и три лева/ без ДДС; 4.6. За обособена позиция 6 – 105.00 лв. /сто и пет лева/, без ДДС; 4.7. За обособена позиция 7 – 1420,00лв. /хиляда четиристотин и двадесет лева/ без ДДС. Гаранциите за участие могат да бъдат внесени като депозит по посочената по –горе сметка на възложителя или да се учреди безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на възложителя. В случай че учстник предсатвя банкова гаранция, същата следва да се представи по образеца - Приложение № 17 към настоящата документация за участие , или по образец на банката издател. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде със срок не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. 5. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС (в случай че гаранцията за изпълнение се предоставя под формата на банкова гаранция, тя трябва да се представи по образеца - Приложение № 18 от документацията за участие, или по образец на банката издател ). 6. Банковата гаранция за изпълнение следва да бъде със срок на валидност, не по-кратък от 1 (един) месец след изтичане на предложения с офертата на избрания изпълнител на обществената поръчка срок за нейното изпълнение. 7. Когато банковата гаранция е издадена по образец на банката издател, същата следва да съдържа същите или по – добри условия за Възложителя, и да бъде изрично записано, че гаранцията е безусловна и неотменима в полза на Възложителя. 8.Възложителят ще задържи гаранцията за участие на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител. 9.Възложителят ще усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 1. оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. 10.Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 11 При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

плащанията по договорите за изпълнение на настоящта обществена поръчка ще бъдат извършвани със средства по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.04-0096-С0001 по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”, за всяка една обособена позиция както следва:1. авансово плащане - в размер на 30 % /тридесет на сто/ от цената по чл. 3, ал. 1 в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на договора и оригинална фактура за дължимата сума; 2. окончателно плащане – в размер на 70 % /седемдесет на сто/ от цената останалата част от цена по чл. 3, ал. 1, платима в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на приемо-предавателен протокол за доставка, изпълнение на монтажните работи и въвеждане в експлоатация, финален приемо-предавателен протокол след монтажа и тестването на оборудването, проведено обучение за работа и оригинална фактура за дължимата сума.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

възложителят с оглед на дадена му правна възможност с разпоредбата на чл. 25, ал. 3, т. 2 ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай че участникът, определен за изпълнител, е обединение от физически и/или юридически лица,

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. 2. От участие в откритата процедура се отстранява участник, за който е налице което и да е следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП: 2.1. осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от НК б) подкуп по чл. 301 - 307 от НК в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК 2.2. обявен е в несъстоятелност ; 2.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове ; 2.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си ; 2.5. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. 2.6. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 т. 1 от ДОПК към държавата и общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен . 2.7. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 2.8. Изискванията по т. 2.1 и т.2.6 се прилагат, както следва: при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от ТЗ; при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници; при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от ТЗ, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ; при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от ТЗ, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от ТЗ; при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от ТЗ; .при едноличен търговец – за физическо лице–търговец; във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника; в случаите по т. 11. 1 – 11.7 - и за прокуристите, когато има такива. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Р България. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо лице или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 2 от ЗОП, посочени в т.2 2.9Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници: - при които лицата по т.2,8 са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; - които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от ЗПУКИ. 2.10 Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. 2.11. Когато участникът е обединение или предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, изброени по-горе се прилагат за всички членове на обединението, съответно и за подизпълнителите.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

не приложимо

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Участникът следва да представи декларация по образец (Приложение № 9), съдържаща списък на доставките , които в изпълнил през последните три години до датата на подаване на офертата за участие в процедурата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки Участниците следва да представят към всеки от описаните в образец (Приложение №9) договори, удостоверение за добро изпълнение или да посочат публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Удостоверенията следва да съдържат най-малко идентификация на възложителя, изпълнителя, предмета, стойността, датата и мястото на доставката, както и дали тя е изпълнена професионално, в срок и в съответствие с нормативните изисквания. В удостоверението трябва да са посочени лица за контакти, телефон и адрес, от които Възложителят може да получи допълнителна информация. Представените удостоверения следва да бъдат издадени от получателя или от компетентен орган. Участниците могат да не представят удостоверение за добро изпълнение, в случай че посочат публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата. Удостоверенията се представят под формата на заверени от участника копия. 2.участниците следва да представят, заверено от участника и производителя на съответната апаратура документи, от които да е видно, че производителят има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентeна. 3.участниците следва да представят, заверени от участника копия на документи, от които да е видно, че е оторизиран от произоводителя на предлаганото оборудване за доставка, пускане в експлоатация, сервиз и обучение за работа с предлаганото оборудване 4.участника следва да представи декларация (Приложение № 10), съдържаща списък на сервизните инженери, преминали курс на обучение за монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване на оборудването В списъка следва да са посочени трите имена и функцията, която ще изпълняват в настоящата обществена поръчка. забележка! При участници обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за технически възможности се доказва от един или повече участници в обединението. Всеки участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности с възможностите на едно или повече трети лица, като участникът следва да представи доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. В случай че участници в процедурата са обединения, които не са юридически лица доказателствата за техническите възможности се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор забележка! При участници обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за технически възможности се доказва от един или повече участници в обединението. Всеки участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности с възможностите на едно или повече трети лица, като участникът следва да представи доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. забележка! При участници обединения, които не са ЮЛ, съответствието с критериите за технически възможности се доказва от един или повече участници. Всеки участник може да докаже съответствието си с изискванията за тех. възможности с възможностите на едно или повече трети лица, като следва да представи доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение тези ресурси. В случай че участници са обединения, които не са ЮЛ доказателствата за тех.техническите възможности се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съотвествието си с критериите за подбор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил или да е участвал в изпълнението на доставка на апаратура еднаква и/или сходна с предмета на поръчката, по обособената/те позиция/и, за която/които участника кандидатства, през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, в количество както следва: за Позиция №1- участника следва да е изпълнил или участвал в изпълнението на доствка/и на минумум три броя микроскопи и/или други апарати за визуализация на повърхности, частици, топология на свойства или друго аналитично оборудване. за Позиция №2- участника следва да е изпълнил или участвал в изпълнението на доствка/и на минумум три броя апарати за смесване и/или други видове преработване на полимери или изследване на реология. за Позиция №3- участника следва да е изпълнил или участвал в изпълнението на доствка/и на минумум три броя инструменти за анализ на течни проби (разтвори). за Позиция №4 - участника следва да е изпълнил или участвал в изпълнението на доствка/и на минумум три броя машини за пресоване и рязане на материали. за Позиция №5- участника следва да е изпълнил или участвал в изпълнението на доствка/и на минумум три броя апарати за определяне на физични свойства на вещества и материали. за Позиция №6- участника следва да е изпълнил или участвал в изпълнението на доствка/и на минумум три броя апарати за изследване на реологични свойства и/или определяне на физични свойства. за Позиция №7- участника следва да е изпълнил или участвал в изпълнението на доствка/и на минумум три броя апарати за изследване на свойствата на вещества и материали с промяна на температурата. За целите на настоящата процедура под сходна апаратура следва да се разбира както следва: Позиция 1 Микроскопи и други апарати за визуализация на повърхности, частици, топология на свойства или друго аналитично оборудване. Позиция 2 Апарати за смесване и други видове преработване на полимери или изследване на реология. Позиция 3 Инструменти за анализ на течни проби (разтвори). Позиция 4 Машини за пресоване и рязане на материали. Позиция 5 Апарати за определяне на физични свойства на вещества и материали. Позиция 6 Апарати за изследване на реологични свойства или определяне на физични свойства. Позиция 7 Апарати за изследване на свойствата на вещества и материали с промяна на температурата. 2. Участникът следва да представи доказателства, че производителят на съответната апаратура има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентeн, или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват, сходен с предмета на обществената поръчка. 3. Участникът да представи доказателства, че е оторизиран от произоводителя на предлаганото оборудване за доставка, пускане в експлоатация, сервиз и обучение за работа с предлаганото оборудване 4. Участникът следва да разполага с квалифициран екип за изпълнение на поръчката - технически правоспособни експерти, отговорни за доставката, монтажа, пускането в експлоатация и сервизното обслужване на апаратурата, както и за обучението на персонала на Възложителя. За участие в процедуртата за избор на изпълнител по обосбобена позиция №1 Уучастникът трябва да докаже, че има на разположение най-малко двама обучени за сервиз и сертифицирани от производителя на съответната апаратура сервизни специалисти. За участие в процедурата по обособени позиции №№2,3,4,5,5 и 7 участника трябва да докаже че има на разположение минумум един обучен за сервиз и сертифициран от производителя на съответната апаратура сервизен специалист.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предложена цена ; тежест: 30
Показател: Оценка на степента на съответствие; тежест: 60
Показател: Условия на гаранционен сервиз; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
15.12.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Достъпът до документацията за участие в процедуарата е свободен на посочения в обявлението интернет адрес. Възложителят може да предоставя документацията за участие на хартиен носител на заинтересованите лица срещу заплащане на посочената в обявлението цена . Всяко лице може да се запознае със съдържанието на документацията за участие на място чрез лицето за контакти, посочено в обявлението. Възложителят е длъжен да предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. Документацията за участие се получава на хартиен носител от Институт по полимери при БАН, с адрес: гр.София, ул."Акад. Георги Бончев", бл.103-А, стая 207- канцелария, всеки работен ден от 10.0 0часа до 16.00часа, срещу представен документ за внесена сума в размер на 12,00лв с ДДС по банкова сметка на Възложителя в 78/УНИКРЕДИТБУЛБАНК АД , IBAN BG15UNCR76303100117254, BIC: INCRBGSF, В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано:"Закупуване на документация за общ. поръчка на ИП БАН за закупуване на аналитична апартатура етап две и ID номера на поръчката.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
15.12.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.12.2014 г.  Час: 10:30
Място

гр.София, ул."Акад. Георги Бончев", бл.103-А, ет.2, заседателна зала, Институт по полимери БАН

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.04-0096-С0001 по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 и следващите от глава единадестта от ЗОП. Сроковете за обжалване на процедурата са съгласно разпоредбите на чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Институт по полимери при БАН, ул. "Акад. Георги Бончев", бл.103А, Република България 1113, София, Тел.: 02 9796630, E-mail: office@polymer.bas.bg

Интернет адрес/и:

URL: htpp;//www.polymer,bas.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.11.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка, инсталиране и обучение за работа с атомно-силов микроскоп“
1) Кратко описание

Предмет на доставка по настоящата обособена позиция е напълно конфигурирана и функционираща система за атомно-силова микроскопия (АСМ), включваща инсталиране, пълни тестове и гаранционно обслужване на място, както и обучение за работа със системата. Системата за АСМ е предназначенa за изследване, измерване и визуализиране с висока резолюция на топографията (повърхността и релефа) и топология на други свойства на изследваните обекти в микро- и наноразмерен мащаб в газова или течна среда

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38500000, 38432000

Описание:

Уреди за контрол и изпитания
Уреди за анализи

3) Количество или обем

един брой атомно силов микроскоп

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
493333.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 3Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка, инсталиране и обучение за работа с микросмесител (мини екструдер)“
1) Кратко описание

Предметът на обществената поръчка включва доставка, инсталиране и обучение на персонал за работа с лабораторен микросмесител. Лабораторният микросмесител трябва да е подходящ за следните приложения: • Смесване и реологични измервания на малки по обем полимерни материали. • Прецизна и контролирана реактивна екструзия на силно визкозна стопилка.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38500000, 38432000

Описание:

Уреди за контрол и изпитания
Уреди за анализи

3) Количество или обем

един брой мини екструдер

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
146000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 3Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С АВТОМАТИЧЕН ТИТРАТОР.“
1) Кратко описание

Автоматичната система за титруване трябва да е подходяща за следните приложения: • Потенциометрични титрувания във водна и неводна среда – киселинно-основно, редокси-титруване, комплексометрично • Определяне съдържанието на хлорни йони чрез аргентометрично титруваване и/или чрез йон-селективен електрод • Титруване и/или директно измерване с йон-селективни електроди за определяне концентрацията на различни йони • Обемно Карл-Фишер титруване за определяне съдържанието на вода • Определяне на киселинно, епоксидно и хидроксилно число на полимери

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38500000, 38432000

Описание:

Уреди за контрол и изпитания
Уреди за анализи

3) Количество или обем

един брой автоматичен титратор

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
34250 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 3Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция -„Доставка, инсталиране и обучение за работа с хидравлична лабораторна преса за изработване на стандартни образци“
1) Кратко описание

Предметът на обществената поръчка включва доставка, инсталиране и обучение на персонал за работа с хидравлична лабораторна преса за изработване на стандартни образци.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38500000, 38432000

Описание:

Уреди за контрол и изпитания
Уреди за анализи

3) Количество или обем

един брой лабораторна преса

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
28166.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 3Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „Доставка, инсталиране и обучение за работа с апарат за автоматично измерване на точките на топене и кипене.“
1) Кратко описание

Апаратът за автоматично измерване на точките на топене и кипене трябва да бъде предложен като напълно функционираща система, завършена и инсталирана с обучение на персонала (двама души). 1.2. Aпаратът да разполага с минимум 3 работни позиции за едновременно определяне на точка на топене и минимум една позиция за определяне точка на кипене. 1.3. Апаратът да разполага с функция за видео наблюдение чрез вградена дигитална видео камера и вградена увеличителна лупа с минимално увеличение 2х, и/или еквивалентно.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38500000, 38432000

Описание:

Уреди за контрол и изпитания
Уреди за анализи

3) Количество или обем

един брой апарат за автоматично измерване на точките на топене и кипене

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
16375 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 3Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция -„Доставка, инсталиране и обучение за работа с уред за определяне на индекса на стопилка.“
1) Кратко описание

Предмет на доставка по настоящата обособена позиция е напълно конфигуриран и функциониращ уред за определяне на индекса на стопилка, включваща инсталиране, пълни тестове и гаранционно обслужване на място, както и обучение за работа със системата. Уреда за определяне на индекса на стопилка е предназначен за определяне на реологичните показатели на изходни полимери и полимерни композити по маса (MFR) и по обем (MVR).

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38500000, 38432000

Описание:

Уреди за контрол и изпитания
Уреди за анализи

3) Количество или обем

един брой уред за определяне на индекса на стопилка

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
10583.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 3Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция -„Доставка, инсталиране и обучение за работа с апаратура за термогравичетричен анализ.“
1) Кратко описание

Апаратурата за термогравиметричен анализ следва да отговаря на следните основни изисквания: 1.1. Апаратът трябва да бъде предложен като напълно функционираща система, завършена и инсталирана с двудневно обучение на перснонала (двама души). 1.2. Апаратът да осигурява точно и възпроизводимо нагряване на изследваната проба в интервала +30оС до +800оС с точност на измерване ±2оС. 1.3. Апаратът да позволява програмирано повишение на температурата на изследваната проба със скорост в интервала 0.1оС/min до 100оС/min. 1.4. Апаратът да осигурява измерване на масата на изследваната проба в обхвата 0.05g до 1.0gс точност ±0.002g. 1.5. Апаратът да бъде доставен с контролер за поток на инертен газ (азот или аргон), редуцир-вентил и газова линия с дължина минимум 3м, и/или еквивалентно. 1.6. Апаратът да бъде доставен с ръчна преса за капсулиране на изследваните проби. 1.7. Апаратът да бъде доставен с комплект стандартни тежести за калибриране по маса, комплект от три стандартни вещества за калибриране на температура, комплект от 100 броя алуминиеви панички с капачета за проби до 500оС и комплект от 50 броя керамични панички с капачета за проби до 800оС. 1.8. Апаратът да е снабдена с компютър, монохромен лазерен принтер, монитор и специализиран софтуер, позволяващ пълен контрол, диагностика, събиране, съхранение и обработка на данни. Компютърът да разполага с мрежова карта и дисково записващо устройство.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38500000, 38432000

Описание:

Уреди за контрол и изпитания
Уреди за анализи

3) Количество или обем

един брой апарат за термогравичен анализ

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
142000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 3