Версия за печат

04861-2014-0002

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Изпълнителна агенция по трансплантация, ул. "Братя Миладинови" № 112, За: Даниела Станева-Петкова; Валери Георгиев, Република България 1202, София, Тел.: 028135 010, E-mail: iat@bgtransplant.bg;, Факс: 029316 151

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://bgtransplant.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgtransplant.bg/iat/index.php?target_f=Обществени поръчки.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Национална агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Създаване на интегрирана информационна система на Изпълнителна агенция по трансплантация за предоставяне на електронни административни услуги“ – по проект с наименование „Електронно обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на интегрирана информационна система, предоставяща административни услуги в ИАТ“, финансиран по Оперативна програма „Административен Капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 7
Място на изпълнение: София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обхватът на поръчката включва изпълнението на следните основни дейности: (1) Проектиране на системна архитектура; (2) Дизайн на 11 он-лайн административни услуги към гражданите и бизнеса; (3) Разработка на информационна система и надграждане на интернет страницата на ИАТ; (4) Дизайн на ИТ инфраструктура и системна интеграция;(5) Внедряване на разработената информационна система за електронни административни услуги; (6) Сертифициране на системата за оперативна съвместимост (подготвен комплект документи за вписване в регистриране на електронните услуги и информационните обекти); (7) Обучение на потребители от ИАТ и външните институции за работа със системата.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

72211000

Описание:

Услуги по програмиране на системен софтуер и потребителски софтуерни средства

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изпълнителят следва да извърши следните дейности: Дейност 1: - Проектиране на системна архитектура Дейност 2 - Дизайн на 11 он-лайн административни услуги към гражданите и бизнеса Дейност 3 - Разработка на информационна система и надграждане на интернет страницата на ИАТ Дейност 4 - Дизайн на ИТ инфраструктурата и системна интеграция Дейност 5 - Внедряване на информационна система и предоставяне на он-лайн услугите Дейност 6 - Сертифициране на системата за оперативна съвместимост (подготвен комплект документи за вписване в регистриране на електронните услуги и информационните обекти) Дейност 7 – Обучение на потребители от ИАТ и външните институции за работа със системата

Прогнозна стойност без ДДС
370800 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

6


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да представи гаранция за участие, в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на поръчката, а именно 3708.00 лева . Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: безусловна, неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност 120 календарни дни след крайния срок за подаване на офертите или внесена парична сума по набирателна сметка на Изпълнителната агенция по трансплантация, Банка: Уникредит Булбанк; Банков код (BIC): UNCRBGSF; сметка (IBAN): BG39UNCR70003322066620. В документът за внесената парична сума задължително следва да бъде записано: Гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на интегрирана информационна система на Изпълнителна агенция по трансплантация за предоставяне на електронни административни услуги“ – по проект с наименование „Електронно обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на интегрирана информационна система, предоставяща административни услуги в ИАТ“, финансиран по Оперативна програма „Административен Капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В случай на избор на участника за изпълнител на обществената поръчка, същият следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора. Гаранцията следва да се представи в една от следните форми: безусловна, неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност от сключване на договора и не по-кратък от 30 календарни след датата на изпълнение на договора или парична сума, внесена по сметката на Изпълнителната агенция по трансплантаця. Платежното нареждане за внесената парична сума трябва да бъде в оригинал. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, а именно: 1. Авансовото плащанев размер на 40 % (четиредесет процента) от стойността на договора – в срок до 10 (десет) дни от подписване на договора за възлагане на обществена поръчка и издаване на фактура от изпълнителя. 2. След изпълнение на дейности 1, 2 и 3 от обществената поръчка, отчитането им със съответните документи и приемането им от страна на Възложителя, се приспада авансовото плащане по договора и се доплаща договорената сума по дейности 1, 2 и 3, съгласно сключения договор в срок до 10 (десет) дни след представяне на необходимите отчетни документи и одобряване от възложителя на изпълнението.; 3. Дейности от от 4 до 7 се изплащат след тяхното изпълнение, отчитане и приемане от страна на Възложителя, в срок до 10 (десет) дни след представяне на необходимите отчетни документи и одобряване от възложителя на изпълнението.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не изисква създаване на юридическо лица. В случай на избор на обединение за изпълнител, пред сключването на договора следва да се представи удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: По отношение на участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ – „д“, т. 2 – 4 и ал. 5 от ЗОП. По отношение на подизпълнителите не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ – „д“, т. 2 – 4 и ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертата обстоятелствата по т. 1 се удостоверяват от участника/подизпълнителя с декларации. Офертата, поставена в непрозрачен плик с надпис „ Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на интегрирана информационна система на Изпълнителна агенция по трансплантация за предоставяне на електронни административни услуги“ – по проект с наименование „Електронно обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на интегрирана информационна система, предоставяща административни услуги в ИАТ“, финансиран по Оперативна програма „Административен Капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“ и се състои от три части : - Плик № 1 – „Документи за подбор“; - Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“; - Плик № 3 – „Предлагана цена“. Отделните пликове следва да съдържат следните документи: Плик № 1 – „Документи за подбор“ - Списък на документите и информация, съдържаща се в офертата, подписан от участника; - Оферта Образец № 1; - Административни сведения Образец № 2; - Списък на договорите с идентичен или сходен предмет с предмета на поръчката Образец № 3, заедно с доказателство за извършените услуги; - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т.2, т. 2а, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП съгласно чл. 47, ал.9от ЗОП Образец № 4; - Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП Образец № 5; - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка Образец № 6; - Декларация за приемане на условията в проекта на договор Образец № 7; - Справка – Декларация за образованието, професионалния опит и квалификация на експертите, отговарящи за изпълнението на поръчката Образец № 11; - Декларация относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на ЕС Образец № 12 - Декларация по чл. 19.3 от Общите условия на договорите по ОПАК Образец № 13 - Документ за внесена гаранция за участие - в оригинал; - Декларация за липса на съвразаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП Образец № 14; - ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл. електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; - Удостоверение за актуално състояние (за лица, които не са представили ЕИК) или еквивалентен документ – за чуждестранните лица; - Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка, придружен с документ, подписан от лицата в обединението – в случай, че представляващият не е посочен в договора за обединение. Изискването се прилага за участници, които са обединения/консорциуми. Когато в договорът не е посочен представляващия обединеинието, към споразумението се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; - Изрично пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (в случай на упълномощаване) – оригинал или нотариално заверено копие. Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“ - Техническо предложение, съдържащо и срок за изпълнение на поръчката - Образец 10; - Декларация относно срока на изпълнение на поръчката – Образец 8; Плик № 3- „Предлагана цена“ - Ценово предложение – Образец 9.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участниците следва да докажат за последните три години, в зависимост от датата на учредяването му или стартиране на неговата дейност, считано от датата на подаване на офертата му по настоящата процедура, изпълнението на най-малко 3 (три) договора включващи услуги, сходни на предмета на настоящата поръчка. За доказване на това обстоятелство участникът представя списък на договорите (Образец № 3), които включват еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка услуги, изпълнени през последните три години с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги. Като доказателства следва да се представят някои от следните документи: удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, приемо-предавателни протоколи или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите. Под сходни услуги следва да се разбират услуги, включващи разработване и внедряване на информационни системи за административно обслужване и предоставяне на публични услуги.Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 като обхвата на сертификата трябва да включва като минимум проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на приложни програмни продукти, системна интеграция на ИТ проекти, управление на ИТ проекти или еквивалент; Представя се копие от сертификат за покриване на стандарт ISO 9001:2008 или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват отговарящ на предмета на поръчката. Участниците трябва да разполагат или да докажат, че ще имат на разположение екип от експерти с професионална квалификация и опит, които да осигурят точното, качествено и своевременно изпълнение на предмета на поръчката.Всеки участник трябва да разполага с екип от експерти, които да притежават необходимото образование и опит за изпълнение на всички дейности, включени в обхвата на обществената поръчка и да са на разположение за целия период за изпълнение на договора. В екипа на участника трябва да има най-малко един ръководител и осем експерта, които следва да отговарят на следните изисквания: Ръководител на екипа, който да осъществява цялостното ръководство и отчетността при изпълнението на обществената поръчка, както и комуникацията с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Изисквания за образование, квалификация и опит: Да има висше образование степен „магистър“ в областта на информационните или телекомуникационните технологии или еквивалентно;Да има професионален опит като ръководител на ИТ проекти не по малко от 5 (пет) години.; Да притежава познания за световно-призната методология за управление на проекти (PMP, Prince 2, MSF или еквивалент). Да познава съвременните методи за разработка на софтуер (Agile, Scrum, SixSgima или еквивалент). Да познава стандартите за управление на информационната сигурност ISO-27001 или еквивалентни. Да е участвал като ръководител в минимум 3 успешно извършени услуги по разработване и внедряване на информационни системи;Експерт 1, експерт ИТ – комуникационна инфраструктураИзисквания за образование, квалификация, умения и опит: Да има висше образование в областта на информационните или телекомуникационните технологии или еквивалентно;Да има познания и професионален опит минимум една година в областта на информационните технологии и администрирането на комуникационни инфраструктури; Да бъде сертифициран специалист поCisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network Professional (CCNP) или еквивалентни. Да има професионален опит минимум една година в областта на проектиране, изграждане и администриране на комуникационни инфраструктури;Експерт 2, експерт ИТ – домейн инфраструктураИзисквания за образование, квалификация, умения и опит: • Да има висше образование в областта на „Технически науки или еквивалентно ” Продължава в допълнителна информация
Минимални изисквания: 1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата, участникът следва да докаже опит в изпълнението на услуги сходни с предмета на поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на офертата по настоящата процедура, на най-малко 3 (три) договора включващи услуги, сходни на предмета на настоящата поръчка. Освен това участниците следва да имат внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 като обхвата на сертификата трябва да включва като минимум проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на приложни програмни продукти, системна интеграция на ИТ проекти, управление на ИТ проекти или еквивалент; 2. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата, участникът следва да осигури за изпълнението на поръчката ключови и неключови експрети, които да отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, публикувана в раздел "Профил на купувача" на интернет страницата на ИАТ и в раздел VI.3 "Допълнителна информация" .
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническа оценка ТО; тежест: 70
Показател: Финансова оценка СО; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
02.12.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.12.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 17.12.2014 г.  Час: 11:00
Място

гр. София, ул. „Братя Миладинови“ № 112

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците, техните упълномощени представители, представители на средствата за масова информация и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект „Електронно обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на интегрирана информационна система, предоставяща административни услуги в ИАТ“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“, приоритетна ос ІІІ „ Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08.

VI.3) Допълнителна информация

съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените;Да има познания и професионален опит в областта на изграждане, внедряване и поддържане на ИТ инфраструктури и услуги, като WindowsServer 2012 DataCenter, SystemCenter 2012, Hyper-V, AD DS, PKI, DPM, OperationalManagement или еквивалентни. Да притежава поне един от следните сертификати (MicrosoftCertifiedSolutionsExpert (MCSE)) или Сертификат MicrosoftCertifiedArchitect (MCA); MicrosoftCertifiedProfessional (MCP) или еквивалентни такива. Да има професионален опит минимум една година в областта на проектиране, изграждане и администриране на ИТ инфраструктури.Експерт 3, експерт ИТ – бази данни.Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:Да има висше образование степен „магистър“ в областта на информационните или телекомуникационните технологии или еквивалентно;Да има познания и професионален опит минимум 1 година в областта на проектиране, изграждане, внедряване и поддържане на бази данни със средствата на MSSQLServer 2008R2 или еквивалентни такива;Да притежава един от следните сертификати Сертификат MicrosoftCertifiedMaster (MCM) (минимум 2008); MicrosoftCertifiedSolutionsAssociate (MCSA) (минимум 2008); MicrosoftTechnologyAssociate (MTA), MicrosoftCertifiedITProfessional (MSTIP); Databaseadministrator (минимум SQL 2008) (минимум 2008) или еквивалентни такива. Експертът следва да е участвал като проектант на бази данни в минимум 3 успешно извършени услуги за информационни системи.Експерт 4, експерти ИТ – минимум двама експерти, разработване на софтуер Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:Да имат висше образование в областта на информационните или телекомуникационните технологии или еквивалентно;Да имат познания и професионален опит минимум 1 година в областта на проектиране, разработване, внедряване и поддържане на софтуерни системи чрез използването на следните технологии: .NET 4.5; WEBAPI; MVC; WEBForms или еквивалентни;Да притежава един от следните сертификати: MicrosoftCertifiedSolutionsDeveloper (MCSD) Webapplications; MCPDonMicrosoftVisualStudio 2010; MCPDWebDeveloper 4 или еквивалентни такива.Експерт 5, експерт по управление на качеството, документация и обучение Изисквания за образование, квалификация, умения и опит: Да имат висше образование в областта на информационните или телекомуникационните технологии, икономика, бизнес администрация или еквивалентно; Да има професионален опит минимум 3 години в областта на разработка и внедряване на информационни системи; Да притежава опит при прилагането на стандартите ISO 9001, ISO 27000 или еквивалентни. Да притежава опит при организиране и провеждане на обучения; Да притежава познания в QA (QualityAssurance); Участие в най-малко 3 успешно извършени услуги в областта на информационните технологии, включващи проверка/контрол върху качеството на разработка и внедряване на информационни системи; Експерт 6, Лекар-консултант: Специалист в областта на органното донорство и трансплантацията Изисквания за образование, квалификация, умения и опит: Минимална образователна степен “магистър” по медицина Минимум 3 години доказан професионален опит, свързан с донорството и трансплантацията на органи Участие в национални или международни обучения, програми или проекти свързани с органното донорство и трансплантация. Експерт 7, Лекар-консултант: Специалист в областта на трансплантацията на тъкани и клетки Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:Минимална образователна степен “магистър” по медицина Минимум 3 години доказан професионален опит, свързан с трансплантацията на тъкани и клетки Участие в национални или международни обучения, програми или проекти свързанс трансплантацията на тъкани и и клетки Участие в национални или международни обучения програми или проекти свързани с трансплантацията на тъкани и клетки

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Изпълнителна агенция по трансплантация, ул. „Братя Миладинови“ № 112, Република България 1202, София, Тел.: 028135 010, E-mail: iat@bgtransplant.bg;, Факс: 029316 151

Интернет адрес/и:

URL: http://bgtransplant.bg/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ