Версия за печат

00126-2014-0023

BG-Несебър: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Несебър, ул. "Еделвайс" 10, За: Сюрея Исуф, България 8230, Несебър, Тел.: 0554 29399, E-mail: kapitalnostroitelstvo@abv.bg, Факс: 0554 29399

Място/места за контакт: отдел "Инвестиционна политика"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nessebarinfo.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Изграждане на подземен паркинг в УПИ І - общ. кв. 67 по плана на град Несебър"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: гр. Несебър
Код NUTS: BG341
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Теренът за изграждане на подземния паркинг се намира в УПИ I – общ. – за банка, обекти за КОО, поща и многофункционална обществена сграда, кв. 67 по плана на гр. Несебър. Площ на имота – 7 738.1 м2. Същият е ситуиран между ул. Плиска от запад, ул. „Изгрев” от север, ул. „Прибойна” от изток и ул. „Хан Крум” от юг. УПИ I-общ попада в зона „Ц” – „смесена централна зона” и за него са в сила следните пределно допустими показатели за застрояване: К плътнсот 60%, К интензивност 2, минимално озеленяване 30 %. В имота се намират две съществуващи сгради – сграда на съобщенията със ЗП – 355 м2 и административна, делова сграда със ЗП – 205 м2. Освен тях за същия има одобрени проекти за административна сграда на съдебната власт със ЗП – 832.6 м2 и за многофункционална обществена сграда – културен център със ЗП – 931.6 м2. Изброените сгради и техните градоустройствени параметри са взети предвид при проектирането на настоящия обект – подземен паркинг. Предвижда се изграждане на сграда за обществено обслужване – подземен паркинг за обезпечаване завишените нужди от паркоместа в централната градска част на гр. Несебър, поради което паркингът ще се използва целогодишно. Осигурени са 65 паркоместа за леки автомобили, 4 от които достъпни за хора с увреждания и 3 места за паркиране на мотоциклети.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
1969633.76 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: срок за изпълнение; тежест: 30
Показател: гаранционен срок за изпълнените видове СМР; тежест: 20
Показател: срок за изпълнение на скрити дефекти в рамките на гаранциония срок ; тежест: 20
Показател: предлагана цена; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 612489 от 30.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 385 / Обособена позиция №: / Заглавие:Изграждане на подземен паркинг в УПИ І - общ. кв. 67 по плана на гр. Несебър
V.1) Дата на сключване договора
03.11.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
17.10.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Хоум сървис ООД ЕИК 201637945, кв. "Васил Левски" ул. "Княгиня Тамара" №40 - партер, България 1000, София, Тел.: 02 4182654

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1969633.76 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

04.11.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"Инфрастрой-инженеринг" ООД гр. Ямбол ЕИК 838178157 "Хоум сървис" ООД гр. София ЕИК 201637945


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор