Версия за печат

00500-2013-0003

BG-Габрово: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Дирекция "Национален парк Централен Балкан", ул. "Бодра смяна" № 3, За: Ирена Цонева, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 801277, E-mail: office@centralbalkan.bg, Факс: 066 801277

Място/места за контакт: Централен офис

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.centralbalkan.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНА ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 7
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Дирекция „НП Централен Балкан”, Габрово, ул. „Бодра смяна” 3, територията на НП Централен Балкан и посочени територии около парка.
Код NUTS: BG322
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предмет на поръчката е развитие на съществуващата ГИС на Национален парк „Централен Балкан” чрез осигуряване на работата в средата на Интернет, което ще осигури децентрализация на системата и възможност за достъп, допълване и корекция на данните от голям брой потребители като конкретните действия със системата ще бъдат според съответните права на достъп. Осигуряване на възможност за извършването на справки, анализи и визуализиране на данни от служителите на парка от местните офиси и дори на терен, при наличие на връзка до интернет, което ще подобри оперативността на работата, ще съкрати времето за вземане на решения и ще допринесе за увеличаване на обхвата и достоверността на данните в системата. Осигуряване на възможност и на широк кръг външни потребители за визуализация на определени данни, свързани основно с възможностите за ползване на природните ресурси и туризъм в парка. Реализацията на дейността включва изпълнението на следните задачи: 1. Доставка и инсталиране на Система за управление на бази от данни (CУБД), ГИС сървърен софтуер и Десктоп ГИС софтуер. 2. Разработване на Интернет базираната Географска информационна система. 3. Внедряване на разработената система.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38221000 (QB51) , 72210000 (QB51)

Описание:

Географски информационни системи (GIS или равностойни) (Относо национални паркове )
Услуги по програмиране на софтуерни пакети (Относо национални паркове )

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
145000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

83-АПУ-3/28.03.2013 г.

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 532717 от 28.03.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 97-АПУ-1 / Обособена позиция №: / Заглавие:Изграждане на интернет базирана географска информационна система на Национален парк Централен Балкан”
V.1) Дата на сключване договора
29.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
22.04.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„МАПЕКС“АД – София, с ЕИК 130562409, ж.к. Младост 1, бул. Андрей Ляпчев № 51, Бизнес център ет.2, Р България 1000, София, Тел.: 02 9171981, E-mail: mkoleva@mapex.bg

 История
V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 220000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 145000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

В изпълнение на Проект № DIR – 593212-1-8 „Актуализиране на План за управление на Национален парк Централен Балкан”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

03.11.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„МАПЕКС” АД – СОФИЯ, ЕИК 130562409, София, ул. Андрей Ляпчев 51; „ЕСРИ – БЪЛГАРИЯ” ООД –СОФИЯ, ЕИК 831747245 ,кв. Лозенец, бул. Н. Вапцаров 35 ет.4, п.к. 19; ОБЕДИНЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИКА - БИТМАН” ,София 1421, ул. Червена стена 46 със съдружници "Технологика" ЕАД с ЕИК 201593301 и "Битмап" ЕООД с ЕИК 201167883; ОБЕДИНЕНИЕ „ИНФО ГИС”- СОФИЯ,Бул. Цар Борис ІІІ № 139 ет.1 офис 1 със дъдружници "Картографско студио ДавГео" ЕООД с ЕИК 131304283, ЕТ "ДавГео - Дейвис Динков" с ЕИК 121022944 и "КИТ" ЕООД с ЕИК 107566991; ОБЕДИНЕНИЕ „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГИС” ,Варна, бул. Цар Освободител 76 със съдружници "ТПО - Варна - "Център за проучване, проектиране и бизнес осигуряване" с ЕИК 813094865 и "ГИС Варна" АД с ЕИК 200482591.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор