Версия за печат

00023-2014-0006

BG-София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Медицински институт - МВР, гр. София, бул. "Ген. М. Скобелев" №79, За: Милена Илиева - гл. юрисконсулт, България 1606, София, Тел.: 02 9821548, E-mail: medinst.23@mvr.bg, Факс: 02 9821329

Място/места за контакт: гр. София, бул. "Ген. М. Скобелев" №79

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mi.mvr.bg.

Адрес на профила на купувача: www.mi.mvr.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, хладилна и климатична техника на Медицински институт - МВР.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 1
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. София, бул. "Ген. М. Скобелев" №79; гр. Банкя, ул. "Хисаря" №2; гр. Хисаря, ул. "Иван вазов" №2, гр. варна, кк. "Св. Св. Константин и Елена".
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Обществената поръчка е за възлагане на абонаментно извънгаранционно техническо обслужване, вкл. профилактика и ремонти на медицинска апаратура, хладилна и климатична техника на лечебните заведения за болнична помощ на МИ - МВР в гр. София, гр. Банкя, гр. Хисаря и гр. Варна, със срок на изпълнение - 12 месеца, считано от сключване на договора за възлагане на обществена поръчка. На "Дик-медтех" ЕООД е възложено изпълнението на раздел І от обособена позиция №3, а именно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване, вкл. профилактика и ремонти на медицинска апаратура в БДПЛР, филиал на МИ - МВР в гр. Хисаря. На "Нова медикъл" ООД е възложено изпълнението на раздел І и раздел ІІ от обособени позиции №1,№2 и №4 и раздел ІІ от обособена позиция №3, а именно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване, вкл. профилактика и ремонти на медицинска апаратура, хладилна и климатична техника в МИ - МВР, гр. София и БДПЛР, филиали на МИ - МВР в гр. Банкя и гр. Варна, за БДПЛР, филиал на МИ - МВР в гр. Хисаря е възложено изпълнението на раздел ІІ - Хладилна техника.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50400000, 50800000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати
Различни услуги по ремонт и поддържане


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
81372 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 581787 от 23.01.2014 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 603444 от 14.05.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 639 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Абонаментно извънгаранционно техническо обслежване на медицинска апаратура
V.1) Дата на сключване договора
03.11.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.10.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Дик - медтех" ЕООД; ЕИК 201601408, бул. "Санкт Петербург" №59, Р. България 4023, Пловдив, Тел.: 0886 343912, Факс: 032 945405

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2328 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 641 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, хладилна и климатична техника
V.1) Дата на сключване договора
03.11.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.10.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

11

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Нова медикъл" ООД; ЕИК 201250941, ж.к. "Гоце Делчев", сграда "Крит", бл. 22, вх. г, ап. 6, Р. България 1404, София, Тел.: 02 9894249, Факс: 02 9894249

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 79044 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Процедурата е открита с решение №9421/ 14.05.2014 г. на директора на МИ - МВР. Номер на преписката в Регистъра на обществените поръчки - 00023-2014-0006. В раздел V, в полето, предназначено за номер на обособена позиция е посочена поредността на договорите в настоящата информация, с оглед обстоятелството, че процедурата се възлага на изпълнител за повече от една обособена позиция и съответно само за един раздел от обособена позиция, което формата не позволява да бъде въведено.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

03.11.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. "Дик - медтех" ЕООД; ЕИК 201601408 2. "Лидекс - 2000" ООД; ЕИК 130241549 3."Пълмед" АД; ЕИК 115258559 4. "Савена БГ" ЕООД, ЕИК 200826569 5."Медицинска техника инженеринг" ООД, ЕИК 831641528 6. "Джи и Хелткеър България" ЕООД, ЕИК 201952777 7. "АПР" ООД, ЕИК 831572142 8."Топ диагностика" ООД, ЕИК 130284625 9. "Нова медикъл" ООД, ЕИК 201250941 10. "Александър медика" ЕООД, ЕИК 123620328 11."С & ТБългария" ЕООД, ЕИК 831131023


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор