Версия за печат

00599-2014-0006

BG-Бобов дол: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бобов дол, ул. "27-ми октомври" № 2, За: Галина Антова, Р България 2670, Бобов дол, Тел.: 089 3653522, E-mail: zop@bobovdol.eu, Факс: 0702 62355

Място/места за контакт: гр. Бобов дол, ул. "27-ми октомври" № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bobovdol.eu.

Адрес на профила на купувача: http://bobovdol.eu/index.php?option=com_content&task=section&id=20&Itemid=81.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител за изработване на проект за Общ устройствен план на Община Бобов дол (ОУПОБД), включително Екологична оценка (ЕО) и Оценка на съответствието (ОС)

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: гр. Бобов дол
Код NUTS: BG415
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Общият устройствен план на Община Бобов дол следва да бъде изработен при спазване на одобрено с решение № 65 от 28.05.2014 г. на Общински съвет – Бобов дол „Планово задание за изработване на Общ устройствен план на Община Бобов дол”. Изпълнението на поръчката следва да се осъществява: -съгласно предоставеното от възложителя „Планово задание за изработване на Общ устройствен план на Община Бобов дол”; - в съответствие с изискванията на действащото европейско и национално законодателство, както и с дадените становища на компетентните органи, а именно: Становище на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) –Перник, Становище на Националния институт за недвижимо културно наследство; - в съответствие с представеното от избраният изпълнител “Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, одобрено от Възложителя.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71221000, 71410000

Описание:

Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изпълнението на поръчката ще се извърши на два етапа (фази): Първа фаза: Изготвяне на Предварителен проект, съдържащ: -Опорен план в М 1:25000 – За целта се използва Опорния план, изработен паралелно с Плановото задание, като се допълват с някои елементи, които авторският колектив изработващ ОУП счита, че трябва да бъдат допълнително включени. -Опорен план ( схема ) в М 1:25000 на собствеността на земята - Схема с нанесени действащи към момента ПУП-ве.- Обяснителна записка, изясняваща и обосноваваща проектните предложения. Същата включва и необходимите допълнителни проучвания и анализи, свързани с промените в актуалната обстановка, както и други специфични въпроси, произтичащи от проектното решение;Проект за Общ устройствен план на община Бобов дол, оформен съгласно изискванията на Наредба № 8 в М 1:25000;- Проект на Екологична оценка (ЕО) . Изготвянето на екологична оценка стартира успоредно със старта на Първа фаза „Изготвяне на предварителен проект на ОУПОБ” и приключва с края на втора фаза „Изготвяне на окончателен проект на ОУПОБ”. Екологичната оценка се съвместява изцяло с действащите процедури за изготвяне и одобряване на планове и програми.Екологичната оценка се изготвя съгласно чл. 125, ал.7 от ЗУТ в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда, чл.81, ал.3 и обхват и съдържание съобразно с изискванията на МОСВ (заложени в НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми). Тъй като при ОУП се изисква планът да включва екологична част, съгласно ЗУТ, то екологичната оценка се разработва като част от ОУП, а не като самостоятелен доклад, като в края на първата фаза от изпълнение предмета на поръчката изпълнителят следва да предаде проект на Екологична оценка (ЕО), за който да се извършат необходимите съгласувателни процедури по реда на ЗУТ. -Схеми за :Комуникационно-транспортна система;Водоснабдяване и канализация; Електроснабдяване;Газоснабдяване;Съобщителна мрежа;Зелената система;Инженерно геоложките и хидроложките условия; Други схеми и илюстративни материали; Сродните по характер и/или тематика графични материали могат да се обединяват в общи схеми или в сборна схема в подходящ мащаб, позволяващ ясен графичен израз. • Втора фаза: Изготвяне и предаване на Окончателен проект на ОУПОБ и Оценка на съответствието: По втората фаза се залага само един етап. Освен съдържанието, описано по-горе , в него се включват допълнения и нанасят корекции по предписания на общинската администрация, в следствие проведените обществени обсъждания, съгласувателни процедури със заинтересованите ведомства и други институции и отразяване на забележките и препоръките от тях. Изготвят се и всички финални документи на ОУП – текстови и графични, вкл. и съкратен доклад. Към окончателния проект се прилагат още: - Баланс на територията - Правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план на община Бобов дол - Екологична оценка (ЕО) - Оценка на съответствието на Общия устройствен план на община Бобов дол Договорът за възлагане на обществената поръчка започва да тече от датата на подписването му и се приема за приключен след приемане на Решение на ОбС гр. Бобов дол за одобряване на Проекта на ОУПОБ.

Прогнозна стойност без ДДС
167000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

160


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Възложителят ще се възползва от правото, дадено му, съгласно чл. 59, ал.5, т.2 от ЗОП и няма да поставя изискване за представяне на гаранция за участие в процедурата Гаранцията за добро изпълнение на поръчката е в размер на 4 (четири) % от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Когато гаранцията е представена под формата на парична сума, същата следва да е внесена с платежно нареждане по следната банкова сметка: ТБ “Юробанк– България”, клон Бобов дол; IBAN BG60BPBI79253158922500; BIC BPBIBGSF Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и че е със срок на валидност – най – малко 20 дневен срок след одобряване на проекта от Общински съвет гр. Бобов дол.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Схемата на плащане на поръчката е следната: 1.Авансово плащане- в размер на 10 (десет) % от стойността на договора и се осъществява при кумулативно изпълнени следните условия: 1. след подписване на договора; 2. в срок от 10 (десет) дни след получаване на средства по споразумение за частично финансово подпомагане със средства от държавния бюджет, чрез Министерство на инвестиционното проектиране, и 3. представена от Изпълнителя фактура за авансово плащане. 2.Междинно плащане- в размер на 55 (петдесет и пет) %от стойността на договора и се осъществява при кумулативно изпълнени следните условия: 1. получено одобрение на решението на Националния експертен съвет по инвестиционно проектиране (НЕСИП) за приемане на представеният предварителен проект на ОУП на община Бобов дол 2. в срок от 15 (петнадесет) дни след получаване на средства по споразумение за частично финансово подпомагане със средства от държавния бюджет, чрез Министерство на инвестиционното проектиране, и 3. представена от Изпълнителя фактура за междинно плащане. 3.Окончателно плащане- в размер на 35 (тридесет и пет) % от стойността на договора се заплаща на изпълнителя в предложен от него срок, който не може да бъде по-кратък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни след одобряване на окончателния проект на ОУП на община Бобов дол от Общински съвет във основа на представенa от Изпълнителя фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на Плик № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” 1) Подробен списък, на докум-нтите, поставени в офертата, 2) Предст. на участника (ОФЕРТА) по Образец, 3) Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС или еквивалентен; При обединение - копие от документа се представя (при наличие) от всеки член на обединението поотделно. 4) Нот. заверено пълном.на лицето, което е упълномощ.да представлява участника в наст. проц. 5) Д-нт за създаване на обединение за участие в обществената поръчка - (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – нот. заверен препис. 6) Декларация от членовете на обединението/консорциума – по Образец ; 7) Декл-я, че участникът е запознат с всички обстоят-ва и усл-я на общ.пор. и се задължава да спазва условията й- по Образец ; 8) Доказат-ва за покрив. на миним. изискв. за участие в процедурата, поставени от Възложителя, а именно: 8.1.) Копие на валидна застраховка за професионална отговорност съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ 8.2) Декл-я (свободен текст), удостоверяваща, че в сл. на изтич. на същата преди или по вр. на действие на договора за общ. поръчка, нейното действие ще бъде поднов.със срок не по-малък от ср. на д-ра. 8.3) Декл-я – справка по Образец, съдържаща списък с изпълнен/и основни договор/и за осъществ. на д-сти по израб. на концепция и/или сх. за пространствено разв-е и/или общ устройствен план и/или цялостен ПУП - ПРЗ, общо за последните 3 (три) години (считано от крайния срок за получаване на оферти). 8.4) Относими към посоч. договори заверени копия от препоръки за добро изпълнение (референции), издадени от Възложител.8.5) Списък на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката, включващ лицата, които ще попълнят задължителната част от екипа от експерти с професионален опит, специф. проф.опит и квалиф., за изпълн-е на пор. и допълнителни предложения за състав на екипа за изп-е на поръчката по Образец ; 8.6) Декл-ии за разположение от ключовите експерти по Образец ;8.7) Заверено от участника копие на Сертификат ISO 9001:2008 или екв. сертификат, изд.от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 9) Декл-я по чл. 56, ал.1, т. 6 от ЗОП – по Образец ; 10) Декл-я, по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – по Образец ; 11) Декл-ия за участието на подизп. – попълва се по Образец ; 12) Декл-я от подизп., че е съгласен да участва в процедурата като такъв (оригинал) – по Образец ; 13) Декларация по чл. 55, ал.7 от ЗОП - по Образец ; 14) Декларация за приемане условията на проекта на договор - по Образец ; Съдържание на Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”- попълнено Техническо предложение (изготвено по приложеният Образец), което следва да бъде изготвено при съблюдаване на изискванията от Плановото задание, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката Съдържание на Плик №3 - “Предлагана цена” - В плика се поставя Ценовото предложение на участника, което се изготвя по приложения към документацията образец. Предлаганата цена се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис Плик № 3 „Предлагана цена” . Този плик се поставя в общият плик с офертата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: н/п
Минимални изисквания: н/п
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1) Копие на валидна застраховка за професионална отговорност съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в проектирането и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. 2) Декларация, свободен текст, подписана от участника и удостоверяваща, че в случай на изтичане на срока на представената застрахователна полица преди или по време на действие на договора за обществена поръчка, нейното действие ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора. 3) Декларация – справка по Образец, съдържаща списък с изпълнен/и основни договор/и за осъществяване на дейности по изработване на концепция и/или схема за пространствено развитие и/или общ устройствен план и/или цялостен ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено място, териториални проучвания и анализи, свързани с устройственото планиране) и/или интегрирани планове за градско възстановяване и развитие и/или екологични оценки и/или финансово-икономически анализи общо за последните 3 (три) години (считано от крайния срок за получаване на оферти). Към декларацията се представят и относими към посочените договори заверени копия от препоръки за добро изпълнение ( референции), издадени от Възложител или ползвател на услугата с изпълнени дейности, период на изпълнение, процент изпълнен от участника (когато същият не е изпълнил поръчката самостоятелно), стойност, както и информация дали услугата е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Ако в препоръката не се съдържа цялата информация, поискана от Възложителя, участниците представят копия от приемо-предавателни протоколи и/или актове за завършване на работата. 4 ) Списък на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката, включващ лицата, които ще попълнят задължителната част от екипа от експерти с посочване на професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация, изискуеми за изпълнение на поръчката и допълнителни предложения (в случай, че има такива) за състав на екипа за изпълнение на поръчката по Образец ; 5) Декларации за разположение от ключовите експерти по Образец ; 6) Заверено от участника копие на Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
Минимални изисквания: 1) Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в проектирането и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Застраховката трябва да бъде придружена с декларация свободен текст от участника, удостоверяваща, че в случай на изтичане на същата преди или по време на действие на договора за обществена поръчка, нейното действие ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора. 2) Участниците в настоящата процедура следва да са изпълнили успешно договор/и за предоставяне на услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката - дейности по изготвяне на концепция и/или схема за пространствено развитие и/или общ устройствен план и/или цялостен ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено място, териториални проучвания и анализи, свързани с устройственото планиране) и/или интегрирани планове за градско възстановяване и развитие и/или екологични оценки и/или финансово-икономически анализи общо за последните три години, считано до крайната дата за получаване на оферти, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 3) Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката, включващ следните ключови експерти : •Експерт 1 - Ръководител екип – висше образ., с образователно-квалиф. "магистър" или еквив. спец. "Архитектура" или "Урбанизъм" или екв. или стр. инж. с обр. степен „магистър” или екв. с пълна проект. правоспособност, с мин. 7 г. проф. опит по спец. Експерт 2 - висше обр, с обр.-квалиф. степен "магистър" или екв., спец-ст "Архитектура" или "Урбанизъм" или екв. с пълна проект. правосп-ст, с мин.м 5 г. профес. опит и опит в обл. на устр. планир., в т.ч. устр. схеми, ОУП, ПУП, вписан в публ. регистър по чл. 165 от ЗКН – 2 бр. Експерт 3 - висше обр.;с обр.-квал. степен "магистър" или екв., сп-ст "Архитектура" или екв., с пълна проект. правосп., с мин. 5 г. проф.опит в обл. на устр. планиране и опазв. на културното наследство, вписан в публ. регистър по чл. 165 от ЗКН; Експерт 4 – висше обр. с обр.-квал. степен "магистър" или екв., специалност „Екология” или екв., с проф. опит по спец. не по-малко от 5 г. опит в изготв. на Екологичната оценка (ЕО) *Посоч. експерт следва да има опит в изготвянето на анализи за съст., проблемите и перспективите по отн. на: опазв. на води, въздух, почви и защита от шум, повиш. качествата на градската среда, управл. на зелени системи, енергийна ефект. и възобновяеми източници, предотвр. и отстран.е на екологични щети, управление на отпадъците, ЕО, ОВОС; Експерт 5 – експерт по оценка за съвместимост - висше обр. с обр.-квал.степен "магистър" в някоя от спец-те в професион. направл. „биологически науки”, с мин 5 години проф. опит по специалността; *Посоч. експерт следва да извършва или да има опит в научна дейност и/или експертна дейност, вкл. израб. на експертизи, писм. консултации или еколог.анализи и др. в областта на опазване на место обитанията и видовете, вкл. в приложения № 1 и 2 към ЗБРЕксперт 6 – висше обр., с обр.-квал. степен "магистър" или екв. инженер със спец. „Транспортно строителство” или екв., с пълна проект.правоспос., с мин. 5 г. професион.опит в проектир. на трансп.-комуникац. сист. Експерт 7 - висше обр., с обр.-квалиф.степен "магистър" или екв., инженер със спец. „В иК” или екв., с пълна проект. правосп., с мин. 5 години опит в проектир.на ВиК системи продължава в раздел VI.3
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: ТП1- Подход и методология за изпълнение на поръчката; тежест: 30
Показател: ТП2 - Предложена от участника организация и разпределение на задачите; тежест: 20
Показател: ТП3 - Управление на риска; тежест: 10
Показател: Цена за изпълнение на поръчката – ЦП ; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.11.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

От деня на публикуване на обявлението за обществената поръчка Възложителят предоставя пълен безплатен достъп до документацията на сайта на общината - интернет адрес: http:// www.bobovdol.eu , сектор „Профил на купувача” При желание на кандидатите и по реда на чл. 28, ал.7 от ЗОП документацията за участие може да им бъде изпратена за тяхна сметка до 7 (седем) дни преди изтичане на срока за получаване на офертите, посочен в обявлението за обществената поръчка. В този случай кандидатите следва да заплатят за нея цена в размер на 10 лв. Посочената цена на документацията за участие следва да бъде внесена в брой в касата на общинска администрация Бобов дол, ул. „27-ми октомври” № 2 или по банков път, по приходната сметка на Община Бобов дол в банка - “Юробанк и еф джи България” АД клон гр. Бобов дол, IBAN: BG33BPBI79258458926744, BIC код: BPBIBGSF, код за плащане 447000, когато лицето е поискало документацията да му бъде изпратена от възложителя

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.11.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 01.12.2014 г.  Час: 14:00
Място

гр. Бобов дол, сградата на Община Бобов дол, ст.109

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Участниците в процедурата могат да присъстват лично (в този случай представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник) или чрез упълномощени представители (с изрично пълномощно). Представителите на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел представят документ, доказващ статута им. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствиеРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Експерт 8 - висше обр. с обр.-квал.степен "магистър" или екв., инженер със спец-ст „Електроинженерство” или екв., с пълна проект.правосп., с мин. 5 години проф. опит по спец.; Експерт 9 - висше обр. с обр.кв. степен "магистър" или екв., инженер със сп-ст „Геодезия”, или екв., с пълна проект. правосп., с мин. 5 г. проф.опит по спец-стта. Експерт 10 - висше обр. с обр.-квалиф. степен "магистър" или екв. Спец. "Ландшафтен архитект " или екв., с пълна проект. правосп., с мин.3 г. проф.опит по спец.; Експерт 11 - висше обр. с обр.-квалиф.а степен "магистър" или екв., специалност „Икономика” или екв., с мин. 5 г. проф. опит по спец-стта, опит в разраб. на финансово-ик. анализи; Експерт 12 – висше обр-е с обр.-квал. степен „магистър” специалност „Право”, с пълна правосп. и минимум 5 години опит по специалността 4) Участникът следва да има въведена интегрирана система за управление на качеството, съгласно система ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството с обхват на сертификация услуги, сходни с предмета на обществената поръчка, еквивалентен или еквивалентни мерки

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша"% №18, Р БЪЛГАРИЯ 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

31.10.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ