Версия за печат

02706-2014-0001

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Обединено детско заведение №5"Ракета", ул.Емануил Васкидович №40А, За: Йорданка Милчева Манова, Република България 1517, София, Тел.: 02 9450593, E-mail: odz5@abv.bg

Място/места за контакт: Йорданка Милчева Манова
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ 5 "Ракета" на територията на Столична община-район "Подуяне"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Сградата на Обединено детско заведение №5"Ракета"с адрес ул.Емануил Васкидович №40А
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на хранителни продукти по предварителни заявки

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
70000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предлагана цена; тежест: 60
Показател: Срок на отложено плащане; тежест: 25
Показател: Срок на доставка на трайните хранителни продукти; тежест: 15
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

Решение № 4 от 30.04.2014 г.

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 601945 от 30.04.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 93 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ 5 “Ракета”, Столична община – Район “Подуяне”
V.1) Дата на сключване договора
11.09.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
23.07.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Бети - М" ЕООД, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13, Република България 1574, София, Тел.: 02 9731183, E-mail: beti_m90@abv.bg, Факс: 02 9731183

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 70000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 70000 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

31.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ЕТ "МАКЕДОНИЯ-ИВАН ДАНЬОВСКИ", гр.София 1618, жк "Овча купел 1", ул. "Лиляче" № 19, ЕИК 121272823


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор