Версия за печат

00613-2014-0006

BG-с. Крушари, област Добрич: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Крушари, ул. "Девети септември" №3 – А, За: Димитрина Желева, Р. България 9410, с. Крушари, област Добрич, Тел.: 05771 2786, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2136

Място/места за контакт: Директор дирекция РРХД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.krushari.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://46.40.126.191:81/CustomerProfile/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на смр по проект „Рехабилитация на общински път DOB 3173 ІІІ – 293 Коритен Абрит ІІІ- 2932 от км. 18+500 до км. 28+ 955”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: територията на община Крушари, област Добрич
Код NUTS: BG332
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предмет на настоящата обществена поръчка е упражняване на независим непрекъснат строителен надзор и контрол при изпълнението на строителството на обект „Рехабилитация на общински път DOB 3173 ІІІ – 293 Коритен Абрит ІІІ- 2932 от км. 18+500 до км. 28+ 955”. Строителния надзор следва да бъде упражнен при стриктно спазване на действащата нормативна уредба, регламентираща този вид дейност, а именно ЗУТ и Наредбите към него. Основните задължения към изпълнението на строителния назор са регламентирани в чл.168 от Закона за устройство на територията и са най-общо следните: - законосъобразно започване на строежа; - изпълнение на строежа съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; - осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на инвестиционното проектиране за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството; - недопускане нанасянето на щети на възложителя и на другите участници в строителството, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи. Носене на отговорност по договора за строителен надзор за срок не по-малък от гаранционните срокове в строителството; - недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; - уведомяване на регионалната дирекция за национален строителен контрол при установяване на нарушаване на техническите правила и нормативи при изпълнение на СМР; - съставяне на окончателен доклад и технически паспорт на обекта.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
38900 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 603063 от 12.05.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ОС-09-1225 / Обособена позиция №: / Заглавие:“Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на смр по проект „Рехабилитация на общински път DOB 3173 ІІІ – 293 Коритен Абрит ІІІ- 2932 от км. 18+500 до км. 28+ 955”
V.1) Дата на сключване договора
27.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
02.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Консорциум "Домремонтстрой - Д", ЕИК: 176706009, гр. Силистра, ул. "Добрич" №35, Р. България 7500, Силистра, Тел.: 086 821967, E-mail: dimitra_jeleva@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 99800 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 38900 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Изпълнението на настоящата обществена поръчка се финансира по ПРСР 2007-2013г., Мярка 321, съгласно ДБФП № 08/321/01594 от 12.12.2013г. , сключен между ДФ»Земеделие» и Община Крушари за реализирането на проект „Рехабилитация на общински път DOB 3173 ІІІ – 293 Коритен Абрит ІІІ- 2932 от км. 18+500 до км. 28+ 955”.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

31.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „СС – Консулт” ЕООД, ЕИК: 103950959, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Страхил Войвода" №36 2. „Стройконтрол – ГТ” ООД, ЕИК: 200192852, със седалище: гр. Шумен, бул. „Мадара” №29, вх.1, ап.18 и адрес на управление: гр. Шумен, ул. "Д. Войников" №9-13, офис 28-А 3. „Пловдивинвест” АД, ЕИК: 825240527, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "Руски" №15 4. „Деомид” ЕООД, ЕИК: 103842150, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Никола Кънев" бл.11, вх.А, ап.11 5. „Е С М” ЕООД, ЕИК: 124141494, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. "Вихър" №4 6. „Трафик холдинг” ЕООД, ЕИК: 103882376, със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, м-ст "Варненски път" №039002 7. „Пътконсулт 2000” ЕООД, ЕИК: 130086390, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. „Черковна” №63 8. Консорциум „Демремонтстрой – Д”, ЕИК: 176706009, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. "Добрич" №35. Членове на консорциума: 1. „Домремонтстрой-99” ЕООД, ЕИК: 118044539, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. "Добрич" №35 и 2. „Динс Консулт” ООД, ЕИК: 127583329, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. "Съединение" №109, ет.4 9. „Агроводинвест” ЕАД, ЕИК: 121758166, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III” №136 10. „Пътинвест – инженеринг” АД, ЕИК: 831643582, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III” №257 11. „Жилфонд – инвест” ЕООД, ЕИК:834052321, , със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. "Генерал Киселов" №1 12. „Дема” ЕООД, ЕИК: 103760963, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. "Чайка" бл.188, ет.5, ап.26


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор