Версия за печат

02538-2013-0428

BG-гр. София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Прокуратура на Република България-главен прокурор, бул. "Витоша" № 2, За: Мария Коларова, Р България 1000, гр. София, Тел.: 02 8036016, E-mail: mkolarova@prb.bg, Факс: 02 9862270

Място/места за контакт: гр. София, пл. "Св. Неделя" № 1, ет. 5

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://prb.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: надзор за законностРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-795 от 09.12.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02538-2013-0428
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

"Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги, за нуждите на Прокуратурата на Република България: Обособена позиция № 1-универсални пощенски услуги; Обособена позиция № 2-неуниверсални пощенски услуги".


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 12 от 11.03.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

“СТАР ПОСТ“ ООД, ул. „Околовръстен път“ № 106В, Република България 1415, София, Тел.: 02 9549118, E-mail: veselin.lazarov@starpost.info, Факс: 02 9516569

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги, за нуждите на Прокуратурата на Република България по Обособена позиция № 2 - Неуниверсални пощенски услуги".

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
2518.5 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е предсрочно прекратен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

30.09.2014 г. 

ІV.2) Причини за прекратяване на договора

Достигане прогнозната стойност на договора, преди изтичане на срока му.

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 99.65% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2509.7 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

30.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Сотир Стефанов Цацаров
Длъжност: Главен прокурор на Република България.