Версия за печат

02538-2014-0060

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

Прокуратура на Република България-главен прокурор, бул. "Витоша" № 2, За: Ненко Милев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9036033, E-mail: nmilev@prb.bg, Факс: 02 9313834

Място/места за контакт: пл. "Св. Неделя" № 1, ет.2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://prb.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement/.

Електронен достъп до информация: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement/.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: надзор за законност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Прокуратурата на Република България, по спецификация“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Администрацията на главния прокурор и прокуратурите в гр. София и страната, както следва: - За позиции от 1 до 3 планът за доставката е посочен в Приложение № 1 от документацията за участие; - За позиции от 4 до 10 адресът за доставка е: Администрация на главния прокурор, гр. София, бул. „Витоша 2“, Съдебна палата.
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Прокуратурата на Република България, по спецификация“ и касае доставка на компютърно оборудване за нуждите на Прокуратурата на Република България.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

30230000

Описание:

Компютърно оборудване

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
339405 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 147 - 263813 от 02.08.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 44 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

30.09.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„КОНТРАКС“ ЕАД, район Изгрев, ул. „Тинтява“ No 13, Република България 1113, София, Тел.: 02 960977, Факс: 02 9609797

Интернет адрес/и:

URL: www.kontrax.bg.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 350000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 339405 BGN без ДДС
Брой месеци: 38
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Срокът за извършване на доставката e до 60 календарни дни, считано от датата на сключването на договора. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните и обхваща периода до изтичане на срока за гаранционно обслужване на доставеното компютърно оборудване – 36 месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за извършената доставка.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно сроковете посочени в чл. 120, ал. 5, т. 4 от ЗОП, в 10-дневен срок от получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„КОНТРАКС“ ЕАД, ЕИК/БУЛСТАТ 175415627, със седалище и адрес на управление гр. София1113, район Изгрев, ул. „Тинтява“ No 13