Версия за печат

04739-2014-0001

BG-Пловдив: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЕВРОХОСПИТАЛ ПЛОВДИВ" ООД, ул. "Коматевско шосе" № 79, За: Стефка Инчева, Р България 4000, Пловдив, Тел.: 0887 676772, E-mail: eurohospital.mbal@abv.bg

Място/места за контакт: д-р Венцеслав Джурков

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.eurohospital.bg.

Адрес на профила на купувача: www.eurohospital.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на храна по менюта за нуждите на „МБАЛ Еврохоспитал Пловдив” ООД за 2014 – 2015 година”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ул. "Коматевско шосе" № 79, гр. Пловдив, северен вход на болницата
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да доставя ежедневно след заявка в „МБАЛ Еврохоспитал Пловдив” ООД храна по диетични менюта с качество и състав съгласно изискванията на “Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно профилактичните заведения” /Държавно издателство “Техника” - 1984 г./ и храна за дежурен персонал (посочени в Приложение № 1 от документацията и неразделна част от договора) по видове и количества съгласно заявката на Възложителя по единичните цени, предложени в ценовата оферта на Изпълнителя.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15894200, 15894220

Описание:

Приготвени ястия
Ястия за болници

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
160571.04 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 589014 от 27.02.2014 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 617586 от 01.08.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №: / Заглавие:“Доставка на храна по менюта за нуждите на „МБАЛ Еврохоспитал Пловдив” ООД за 2014 – 2015 година”
V.1) Дата на сключване договора
29.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
29.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„АС - 999” ООД ЕИК 115312277, район р-н Централен, ул. „Тодор Каблешков” No 20А, Р България 4000, Пловдив, Тел.: 0887 501580

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 160571.04 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно разпоредбите на чл. 120 и следващите от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

29.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

двама участника: - „Надежда - 2000“ ЕООД ЕИК 115524180, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4004, район Южен,ул. «Заводска» № 4 представлявано от управителя Надежда Тодорова Минчева - “АС - 999” ООД ЕИК 115312277, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4000, район р-н Централен, ул. „Тодор Каблешков” No 20А, представлявано от управителя Свилен Шидеров Попов


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор