Версия за печат

00325-2014-0027

BG-Пловдив: Покупка на изплащане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 112064200

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: Тенчо Василев, Република България 4002, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: op@unihosp.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20141022vZQx107039.

Електронен достъп до информация: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20141022vZQx107039.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на комплексно оборудване за обновяване на операционна зала в Клиника по съдова хирургия при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка на изплащане 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. «Пещерско шосе» №66, Хирургически блок, етаж 8, Клиника по съдова хирургия
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на комплексно оборудване за обновяване на операционна зала в Клиника по съдова хирургия при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД” съгласно Приложение №1 от документацията за участие.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33162000

Описание:

Уреди и инструменти за операционен блок

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За всички обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция №1 - Мобилна операционна маса с карбонов плот; Обособена позиция №2 - Анестезиологичен апарат; Обособена позиция №3 - Мобилно С-рамо с плосък панел (FPD); Обособена позиция №4 - Инжектор; Обособена позиция №5 - Светодиодна таванна операционна лампа; Обособена позиция №6 - Цветна ехографска система за съдова диагностика; Обособена позиция №7 - Инструментариум.

Стойност, без да се включва ДДС
762470 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Размер на гаранцията за участие – 1% от прогнозната стойност на обществената поръчка. Размер и условия на гаранцията за изпълнение: сума в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС, която Възложителят има право да задържи, при условие, че изпълнителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за участие/изпълнение на договора може да бъде: - парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД или - безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на възложителя. Сметка за постъпване на гранция за участие/гаранция за изпълнение под форма на парична сума: Получател: УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, гр. Пловдив Банка: ЦКБ АД – клон Пловдив IBAN: BG 72 CECB 9790 1051 2974 00 BIC: CECBBGSF

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Начин на плащане: По банков път, при следните условия: - 20 на сто - при доставка и монтаж на медицинската апаратура; - Остатъкът от стойността на договора (80 на сто) – на 24 равни месечни вноски с падеж, считано от последния ден на месеца, в който е изпълнена доставката и монтажа на медицинската апаратура. Плащането ще се извършва на база възлагателно писмо, двустранно подписана приемо-предавателна форма и фактура(-и).

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

А. В „Плик №1” с надпис „Документи за подбор”, се поставят документите, изискани от възложителя съгласно чл.56 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците: 1. Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 2. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Доказателствата за икономическото и финансовото състояние по чл. 50; 5. Доказателствата за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51; 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 7. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (ако се предвиждат такива); 8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 9. Списък на всички документи и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Б. В Плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката” се поставят документите за техническото предложение, както следва: 1. Предложение за изпълнение на поръчката по образец – Приложение №2, ведно с приложенията към него; 2. Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител - копие на оригинала и в официален превод на български език (в случай, че оригиналът е на чужд език), заверени от участника с гриф „Вярно с оригинала”; 3. Декларация за нанесена “СЕ” маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл. 15 от ЗМИ; 4. Инструкция за употреба на български език за предлаганите медицински изделия, включени в комплексното оборудване – на хартиен и оптичен носител (CD). 5. Документи на български език или преведени на български език, доказващи съответствието на медицинското изделие с техническата спецификация на Възложителя (проспекти, каталози, спецификации, издадени от производителя и други, произхождащи от производителя на медицинското изделие) – във формата на оригинал или заверени от участника ясно четливи фотокопия; 6. Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - ако е приложимо. 7. Оторизационно писмо, издадено от производителя на медицинската апаратура за предоставяне на права на участника за търговия (доставка) и сервизно обслужване за срока на гаранцията, посочен в техническото предложение – в оригинал, с превод на български език. В. Плик № 3 с надпис “Предлагана цена”, който съдържа: Ценово предложение (на хартиен и оптичен носител (CD)), изготвено по приложения в настоящата документация образец – Приложение №3, подписано от законния представител на участника и подпечатано от участника

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Удостоверение от банка, издадено до 30 дни преди подаване на офертата, за наличие на свободен финансов ресурс, с посочване на конкретна сума, с която разполага участника (в оригинал); или 2. Счетоводен баланс като съставна част от ГФО, съставен от участника до 30 дни преди подаване на офертата (в оригинал) и подписан от законния представител и счетоводителя на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците следва да разполагат със свободен финансов ресурс, възлизащ на не по-малко от 20 % от прогнозната стойност на поръчката.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на основните договори за доставки на медицинските изделия, изпълнени през последните 3 години (2011, 2012 и 2013 г.) от участника, включително стойностите, датите и получателите. 2. Сертификат за съответствие с изискванията на ISO 13485 или еквивалентен за производителя/лите на медицинското/ките изделие/я - копие на оригинала, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. В случай, че копието на оригинала е на чужд език, участникът трябва да представи документът и в превод на български език – заверен от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. 3. Сертификат за съответствие с изискванията на ISO 9001 или еквивалентен за участника - копие на оригинала, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. В случай, че копието на оригинала е на чужд език, участникът трябва да представи документът и в превод на български език – заверен от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. 4. Валидна лицензия за работа с ИЙЛ съгласно Наредба №30 от 31.10.2005г. за условията и редът за осигуряване на защита на лицата при медицинско облъчване, издадена на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците трябва за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.), считано от крайния срок за подаване на офертите, да са изпълнили успешно най-малко 2 (два) договора за доставка на медицински изделия, еднакви или сходни с предмета на поръчката. Тези 2 (два) договора следва да са с вече приключило изпълнение или да се изпълняват в момента (може срокът им на действие все още да не е изтекъл), но по тях да са реализирани доставки.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена за изпълнение на поръчката (П1); тежест: 60
Показател: Техническо съответствие и качество (П2) ; тежест: 32
Показател: Срок за изпълнение на поръчката (П3); тежест: 8
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
28.11.2014 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
08.12.2014 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.12.2014 г.  Час: 14:00
Място

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, административна сграда, заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е безплатна и достъпна за преглед и изтегляне свободно от Профила на купувача на Възложителя. По искане на заинтересовано лице документацията му се изпраща по пощата за негова сметка, като в случая следва да заплати цена на документацията за участие в процедурата на стойност 12,00 лева с ДДС, които се заплащат в касата на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе”№66 или по банков път на следната банкова сметка: УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, гр. Пловдив Банка: ЦКБ АД – клон Пловдив; IBAN: BG 72 CECB 9790 1051 2974 00; BIC: CECBBGSF. Безплатен достъп до документацията за участие е предоставен на профила на купувача, в електронното досие на поръчката на интернет адрес: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20141022vZQx107039 На същия интернет адрес ще бъдат публикувани разяснения по документацията за участие, направени по реда чл. 29 от ЗОП, както и уведомление за датата и часа на публичното оповестяване на ценовите предложения.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.10.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Мобилна операционна маса с карбонов плот
1) Кратко описание

Мобилна операционна маса с карбонов плот

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33162100

Описание:

Оборудване за операционен блок

3) Количество или обем

1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
58300 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 70Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Анестезиологичен апарат
1) Кратко описание

Анестезиологичен апарат

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33162100

Описание:

Оборудване за операционен блок

3) Количество или обем

1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
54170 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 70Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Мобилно С-рамо с плосък панел (FPD)
1) Кратко описание

Мобилно С-рамо с плосък панел (FPD)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33162100

Описание:

Оборудване за операционен блок

3) Количество или обем

1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
475000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 70Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Инжектор
1) Кратко описание

Инжектор

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33162100

Описание:

Оборудване за операционен блок

3) Количество или обем

1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
16670 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 70Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Светодиодна таванна операционна лампа
1) Кратко описание

Светодиодна таванна операционна лампа

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33162100

Описание:

Оборудване за операционен блок

3) Количество или обем

1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
33330 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 70Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Цветна ехографска система за съдова диагностика
1) Кратко описание

Цветна ехографска система за съдова диагностика

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33162100

Описание:

Оборудване за операционен блок

3) Количество или обем

1 брой

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
41670 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 70Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Инструментариум
1) Кратко описание

Инструментариум

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33162200

Описание:

Инструменти за операционен блок

3) Количество или обем

Съгласно спецификацията на Възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
83330 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 70