Версия за печат

00350-2014-0006

BG-Тутракан: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Тутракан, ул."Трансмариска" № 31, За: Петя Князова - Василева, заместник кмет на Община Тутракан, Рпублика България 7600, Тутракан, Тел.: 0866 60621, E-mail: tutrakan@b-trust.org, Факс: 0866 60636

Място/места за контакт: Община Тутракан

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://tutrakan.egov.bg.

Адрес на профила на купувача: http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/NT00000B7A?OpenDocument.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Тутракан като център на агломерационен ареал"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: На територия на град Тутракан
Код NUTS: BG325
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предмет на договора е „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Тутракан като център на агломерационен ареал" и дейността ще включва необходимите под-дейности по изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г., в т.ч.: 1.1. Дейност 1: Изготвяне на Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове/схеми, съгласно 1.4.2.2 от Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за градовете от ниво 4, съгласно НКПР 2013-2025 г. (октомври 2012 г.). 1.2. Дейност 2: Визия за развитието на града до 2020 г. 1.3. Дейност 3: Провеждане на обществени обсъждания (кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания) 1.4. Дейност 4: Формулиране на Цели и стратегия на ИПГВР 1.5. Дейност 5: Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на града 1.6. Дейност 6: Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и др. които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР 1.7. Дейност 7:Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите нормативни актове и извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР, когато е преценено като необходимо от компетентния орган 1.8. Дейност 8: Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР, включващ график за провеждане на отчуждителни процедури и съгласувателни процедури, в съответствие с действащата нормативна уредба в страната 1.9. Дейност 9: Изготвяне на бюджет на ИПГВР 1.10. Дейност 10: Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71410000, 79400000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
95000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Техническа оценка (Т) в %; тежест: 60
Показател: Подпоказател:Обосновка и анализ на заданието,целите и резултатите от поръчката (Т1) в т.; тежест: 40
Показател: Подпоказател:Стратегия за изпълнение (Т2) в т.; тежест: 60
Показател: Подпоказател:Планирани конкретни дейности за изпълнение на поръчката (Т2.1.) в т.; тежест: 40
Показател: Подпоказател:Организация и график за изпълнение на дейностите (Т2.2.) в т.; тежест: 20
Показател: Предлагана цена(Ц) в %; тежест: 40
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 601942 от 30.04.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ПО - 07-705 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за възлагане на изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и разитие на град Тутракан като център на агломерационен ареал "
V.1) Дата на сключване договора
27.10.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
24.09.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ОБЕДИНЕНИЕ "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЗА ТУТРАКАН" ДЗЗД, ЕИК 176776623, гр.София, Р - Н "Триадица", ул."П.Парчевич" 27, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1000, София, Тел.: 02 9376600, E-mail: new-i@new-i.com, Факс: 02 9376625

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 146583 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 95000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Обществената поръчка се финансира по проект "Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Тутракан като център на агломерационен ареал" ДБФП BG161PO001/5-03/2013/018, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II", приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, операция 5.3.„Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

28.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Лицата, които са подали оферти за участие по настоящата обществена поръчка са както следва: 1.Обединение "ИПГВР Тутракан ", включващо в състава си следните членове: "Съни Сити" ЕООД,ЕИК:125552025, със седалище и адрес на управление:гр.Търговище, ул."Пирин" 12, ет. 6; "ВАМОС" ООД, ЕИК: 130838416, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Черни връх" 57; "БИМКОНСУЛТИНГ" ООД, с ЕИК: 200242286, със седалище и адрес на управление:гр.София,"Васил Левски" 1, вх.А, ет.1; 2."БУЛПЛАН" ООД, с ЕИК:831031917, със седалище: гр.София, ул."Славянска" 22, ет.2 и адрес на управление: гр.София, ул."Добри Войников" 31, ет.2; 3.Обединение "Интегриран план Тутракан" ДЗЗД, включващо в състава си следните членове: "Географика" ООД, с ЕИК: 200062954, със седалище и адрес на управление:гр.София, ж.к. "Люлин",бл.387; "ГИС ПРО" ООД, с ЕИК: 202199670, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, "Доктор Басанович"19, вх.Д, ет.8 и 4. Обединение "Градско възстановяване и развитие - Тутракан", включващо в състава си следните членове:"Иво Петров - Архитекти" ООД, ЕИК: 114635815, със седалище и адрес на управление:гр.Плевен, ул."Данаил Попов" 17 и "Велдер Консулт" ООД, с ЕИК:175347197, със седалище и адрес на управление:гр.София, бул."Шипченски проход"2; 5. Агенция "Стратегма" ООД, ЕИК: 121026679, със седалище и адрес на управление:гр.София, ул."Г.Раковски"18; 6. Обединение "Устойчиво развитие за Тутракан",ЕИК:176776623 ,гр.София, ул."П.Парчевич" 27включващо в състава си следните членове: "Ню Ай "АД, ЕИК: 200765778, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."П.Парчевич" 27 и "Проинфраконсулт" ООД, ЕИК: 175250926, със седалище и адрес на управление гр.София, Бул."Васил Левски" 50, ет.1.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор