Версия за печат

01265-2014-0003

BG-София: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270598

Столична община- район "Надежда", София,1220, ж.к. "Надежда", ул. "Кирил Дрангов" 55, За: Гергана Пишманова, България 1220, София, Тел.: 02 4951149, E-mail: op@so-nadejda.com, Факс: 02 8376465

Място/места за контакт: София,1220, ж.к. "Надежда", ул. "Кирил Дрангов" 55

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.so-nadejda.com.

Адрес на профила на купувача: www.so-nadejda.com.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Ремонт и възстановяване на Северен парк, находящ се на територията на СО – район „Надежда”, с шест обособени позиции: ОП № 1: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” – част ВиК: присъединяване и оборудване на сонд. Кладенец, водна площ, площадкови мрежи, изграждане на автоматизирана напоителна система”, ОП № 2: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” – част Конструктивна – водна площ и детски площадки” ОП №3: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” от ул. „Ген. Никола Жеков” - изграждане на 1 бр. детска площадка за деца до 18г. /скейтборд площадка със защитна мрежа/”, ОП №4: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” от ул. „Ген. Никола Жеков” - изграждане на 1 бр. детска площадка за деца до 3г. и 1 бр. детска площадка за деца от 3 до 12г., ОП № 5: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” от ул. „Ген. Никола Жеков” - част Геодезия – земни работи и настилки и част Архитектурна – Паркова мебел”, ОП № 6: „Реконструкция на Северен парк – част Паркоустройство”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София, район „Надежда”, Северен парк
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Ремонт и възстановяване на Северен парк, находящ се на територията на СО – район „Надежда”, разделена на 6 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” – част ВиК: присъединяване и оборудване на сонд. Кладенец, водна площ, площадкови мрежи, изграждане на автоматизирана напоителна система” Обособена позиция № 2: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” – част Конструктивна – водна площ и детски площадки” Обособена позиция № 3: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” от ул. „Ген. Никола Жеков” - изграждане на 1 бр. детска площадка за деца до 18г. /скейтборд площадка със защитна мрежа/” Обособена позиция № 4: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” от ул. „Ген. Никола Жеков” - изграждане на 1 бр. детска площадка за деца до 3г. и 1 бр. детска площадка за деца от 3 до 12г.” Обособена позиция № 5: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” от ул. „Ген. Никола Жеков” - част Геодезия – земни работи и настилки и част Архитектурна – Паркова мебел” Обособена позиция № 6: „Реконструкция на Северен парк – част Паркоустройство” Заявеното от СО – район „Надежда” финансиране на проекта е в размер на 3 238 969.29 лв. /три милиона двеста тридесет и осем хиляди деветстотин шестдесет и девет лева и двадесет и девет стотинки/ без вкл. ДДС или 3 886 763.14 лв. /три милиона осемстотин осемдесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и три лева и четиринадесет стотинки/ с вкл. ДДС, разпределено по обособени позиции.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45236000, 45236100, 45236210, 45236250, 45330000

Описание:

Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение
Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки
Строителни работи на терени на детски площадки
Строителни работи на терени на паркове
Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
2855432.49 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 085 - 146979 от 02.05.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: СМР-19 История / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” – част ВиК: присъединяване и оборудване на сонд. Кладенец, водна площ, площадкови мрежи, изграждане на автоматизирана напоителна система”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

16.07.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Инфратранс консулт" АД, ЕИК: 131178781, гр. София, район "Средец", бул. "Васил Левски" № 73, България 1142, София, Тел.: 02 8750297, E-mail: infratrans_consult@abv.bg

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 212540.75 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 170928.58 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: СМР-17 История / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” – част Конструктивна – водна площ и детски площадки”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

16.07.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"МБ Инженеринг 2001" ЕООД, ЕИК 201894833, гр. София, ул. "Христо Огнянов" № 2, България 1220, София, Тел.: 02 9360953, E-mail: mb2001@abv.bg

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 714673.61 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 685068.62 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: СМР-20 История / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” от ул. „Ген. Никола Жеков” - изграждане на 1 бр. детска площадка за деца до 18г. /скейтборд площадка със защитна мрежа/”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

16.07.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Кридо 2002" ООД, ЕИК: 130977501, гр. София, район "Лозенец", ул. "Бисер" № 2, България 12, София, Тел.: 02 9346405, E-mail: krido@force-bg.com

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 968000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 916654 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: СМР-21 История / Обособена позиция №: 4 / Заглавие на обособената позиция: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” от ул. „Ген. Никола Жеков” - изграждане на 1 бр. детска площадка за деца до 3г. и 1 бр. детска площадка за деца от 3 до 12г.”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

16.07.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Консорциум "Детска радост", гр. София, район "Красно село", ж.к. "Красно село, бл. 200, вх. Б, ет. 3, ап. 32, България 1618, София, Тел.: 02 4219872, E-mail: bediton@abv.bg

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 370452.5 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 325996 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: СМР-18 История / Обособена позиция №: 5 / Заглавие на обособената позиция: „Ремонт и възстановяване на Главен вход „Северен парк” от ул. „Ген. Никола Жеков”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

16.07.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Кристал 2007" ЕООД, ЕИК: 175229220, гр. София, район "Връбница", ж.к. "Обеля", ул. "Илия Гергов" № 1, България 1326, София, Тел.: 02 9379712, E-mail: kristal_2007@abv.bg

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 812551.62 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 604122.39 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: СМР-22 История / Обособена позиция №: 6 / Заглавие на обособената позиция: „Реконструкция на Северен парк – част Паркоустройство”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

16.07.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Милиана-91" ЕООД, ЕИК: 201882535, гр. София, ж.к. "Надежда", ул. "Старозагорско въстание" № 42, България 1000, София, Тел.: 02 9250740, E-mail: kmkonsult@abv.bg

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 160750.81 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 152662.9 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.10.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „КРИСТАЛ 2007” ЕООД, ЕИК: 175229220 2. „ЕЛИТСТРОЙ” АД, ЕИК: 101685540 3. „ПАРТРЕЙД” ООД, ЕИК: 112062174 4. „ТРЕЙС СОФИЯ” ООД, ЕИК: 175254451 5. „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001” ЕООД, ЕИК: 201894833 6. „ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ” АД, ЕИК: 131178781 7. „СТАР СИТИ” ЕООД, ЕИК: 831192695 8. „ТЕХНО - 04” ООД, ЕИК: 121455080 9. „УНИМЕКС-С” ООД, ЕИК: 121112092 10. „ЕВРОБИЛД БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК: 131227940 11. „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, ЕИК: 200388512 12. „НАЙС БИЛДИНГ” ЕООД, ЕИК: 130576215 13. „АТП АТОМТОПЛОПРОЕКТ” ООД, ЕИК: 131360321 14. „НСК СОФИЯ” ЕООД, ЕИК: 831838874 15. ОБЕДИНЕНИЕ „СОФИЯ-СЕВЕРЕН ПАРК”, с членове на Обединението: "Миле Инженеринг" ЕООД, ЕИК: 101728098 и "Унивърсъл билдинг къмпани" ЕООД, ЕИК: 202115149 16. ЕТ „МИРСА – 93 ЦВЕТАН АСЕНОВ”, ЕИК: 831374518 17. „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД, ЕИК: 109514979 18. „ДЕНИВО ГРУП” ЕООД, ЕИК: 202451317 19. "КРИДО 2002" ООД, ЕИК: 130977501 20. "БАТПЕЛ" ЕООД, ЕИК: 131127064 21. ДЗЗД „ПРЕКРАСНО ДЕТСТВО", с членове на Обединението: "Мулти парк" ООД, ЕИК: 147201783, и "Градска среда" ООД, ЕИК: 201091916 22. "МИЛИАНА-91" ЕООД, ЕИК: 2018822535 23. КОНСОРЦИУМ „НАДЕЖДА СПОРТ”, с партньори в Обединението: "Проект сити билд" ЕООД, ЕИК: 202516213 и "Проинвест строй" ЕООД, ЕИК: 115825867 24. КОНСОРЦИУМ „ДЕТСКА РАДОСТ”, с партньори в Обединението: "Бедитон" ЕООД, ЕИК: 175357451 и "Борела" ЕООД, ЕИК: 147156078 25. ДЗЗД КОНСОРЦИУМ „ТМ-ПАРКСТРОЙ”, със съдружници в Обединението: "Ти ейч консултинг" ЕООД, ЕИК: 175276558 и "Маркан" ООД, ЕИК: 122018233 26. ДЗЗД „АГРОСПЕКТЪР ПАРК”, с членове на Обединението: "Агроспектър 2000"ООД, ЕИК: 116506769; "Антора" ЕАД, ЕИК: 200421243 и "Джемер" ЕООД, ЕИК: 175377176 27.ДЗЗД „МДМ ПАРК”, с членове на Обединението: "Мистърбилд" ООД, ЕИК: 130201533 и "Ди ес ес строй" ЕООД, ЕИК: 200411530